education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

8. עובדי הוראה ועובדי חינוך

8.5 תנאי שירות

(תשעב) 8.5-1  הבהרה לסעיף 8.5-40 בחוזר הוראות הקבע עא/4(א) בנושא "העסקת קרובי משפחה במוסדות חינוך"
 

הודעה זו מבוטלת

ההוראה המעודכנת נמצאת באתר חוזרי מנכ"ל החדש

                                למעבר להוראה המעודכנת

 

סעיף 8.5-40 של חוזר הוראות הקבע עא/4(א) דן ב"העסקת קרובי משפחה במוסדות חינוך". ברצוננו להבהיר שהנאמר בסעיף זה חל על כלל עובדי ההוראה (ובכלל זה מורים, מנהלים ומורים בתפקידי הדרכה), בבתי ספר רשמיים ובבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים, המתוקצבים או הנתמכים על ידי משרד החינוך והמפוקחים על פי חוק הפיקוח על בתי ספר התשכ"ט-1969.

כמו כן נבהיר שהגורם המוסמך למתן היתר להעסקת קרובי משפחה במוסד חינוך בפיקוח לפי חוק הפיקוח על בתי ספר הוא ועדה שתורכב מנציג הבעלות וממנהל המחוז או מסגנו.


 

בשאלות אפשר לפנות אל מנהל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה במינהל כא"ב, תיאום ובקרה, טל' 02-5604750.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/1, ב' באלול התשע"א, 01 בספטמבר 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  07/06/2019