education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

8. עובדי הוראה ועובדי חינוך

8.5 תנאי שירות

(תשעה) 8.5-2  פרישה לגמלאות של עובדי הוראה
 

1.       עובדי הוראה במוסדות חינוך רשמיים שיגיעו לגיל 67 (גיל פרישת חובה) על פי הרישום בתעודת הזהות לפני ט"ז באלול התשע"ה, 31.8.2015, חייבים לפרוש מעבודתם במשרד החינוך בסוף החודש שבו ימלאו להם 67 שנה. זאת על פי חוק  שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תש"ל-1970.

          עובד כנ"ל יהיה זכאי לגמלה מהמדינה אם השלים עשר שנות שירות בהיקף של 1/3משרה לפחות. אם עובד הוראה מעוניין להמשיך לעבוד עד סוף שנת הלימודים, עליו לפנות לתחום כוח אדם בהוראה במחוזו ולהגיש בקשה מתאימה המלווה בהמלצות מנהל ומפקח. הבקשה תידון בוועדת הגמלאות בירושלים.

2.       עובדי הוראה במוסדות חינוך רשמיים שיגיעו לגיל 60 (גיל פרישת רשות) על פי הרישום תעודת הזהות לפני ט"ז באלול התשע"ה, 31.8.2015, רשאים לפרוש בסוף שנת הלימודים התשע"ה, 31.8.2015, בתנאי שישלימו עשר שנות שירות בהיקף של 1/3 משרה לפחות, כדי להיות זכאים לגמלה. 

3.       גננות בגני ילדים רשמיים שיגיעו לגיל 59 על פי הרישום בתעודת הזהות לפני  ט"ז באלול התשע"ה, 31.8.2015, רשאיות לפרוש לגמלאות בסוף שנת הלימודים התשע"ה, 31.8.2015, בתנאי שישלימו עשר שנות שירות בהיקף של 1/3 משרה לפחות, כדי להיות זכאיות לגמלה.  

4.       עובדי הוראה העומדים לפרוש לגמלאות בהתאם לסעיפים לעיל יגישו טופסי תביעה לגמלה ללשכת מחוז עבודתם לא יאוחר מיום י"ב בשבט התשע"ה, 1.2.2015.

5.       לטופסי התביעה לגמלה יש לצרף, בין היתר, גם את תלוש המשכורת האחרון (תלוש השכר יוגש בנפרד מהטופס עצמו, והמחוז ימסור לעובד אם עליו לצרף מסמך נוסף לתביעה לגמלה).

6.      על עובד ההוראה המתכנן את פרישתו לגמלאות במועדים הנ"ל לוודא את העברת המסמכים עד המועד האמור לעיל, כדי למנוע עיכוב כלשהו בביצוע תשלום הקצבה לאחר פרישתו לגמלאות.

לקבלת מידע על הזכויות המגיעות לפורשים, על  מיצוין המלא ועל הטפסים שיש להגיש  יש לפנות אל תחום כוח אדם בהוראה במחוז עבודתו של עובד ההוראה. בכל אחד מן המחוזות עומד לרשות הפורשים רפרנט לענייני גמלאות שתפקידו לסייע בהליך הפרישה.

להלן דרכי ההתקשרות עם הרפרנטים לענייני גמלאות בלשכות המחוזיות של משרד החינוך:

המחוז

שם הרפרנט

הכתובת

מס' הטלפון

ירושלים

שלומציון עמראני

אסתר שם טוב

כנפי נשרים 22, גבעת שאול, ירושלים

02-5601679

02-5601624

תל אביב

חוה לובה

חנה בקיש

בניין מוסקוביץ,

רח' השלושה 2, תל אביב

03-6896317

03-6896320

מרכז

שרה פרשי

פלורית כהן סלומון

בניין מוסקוביץ,

רח' השלושה 2, תל אביב

03-6896575

03-6896571

חיפה

חנה עשור

חנה אמסלם

רח' פל-ים 15 א', חיפה

04-8632554

04-8632550

צפון

ג'מאל כבישי

דליה שוורץ

ת.ד. 530, נצרת עילית,  17105

04-6500112

04-6500113

דרום

שרה ליכטנברג

שמחה עופרי

התקווה 4, ת.ד. 610,

באר שבע

08-6263090

08-6263092

הכשרת מורים

כוכבה וולף

דבורה הנביאה 2, ירושלים

02-5603835

חינוך התיישבותי

סיגל יונתן

תמי מרידך

בניין מוסקוביץ,

רח' השלושה 2, תל אביב

03-6898857

03-6898858

חינוך מבוגרים חיפה ומחוז צפון

אתי וסנר

רח' פל-ים 15 א', חיפה

04-8632714

 

אפשר גם לקבוע פגישה עם מנהל תחום גמלאות ופיצויים במשרד החינוך, שיערוך קבלת קהל בלשכות המחוזיות. אפשר לתאם פגישה בטלפון מספר
02-5604776/8 או בתיאום עם הלשכה המחוזית כמפורט לעיל.


 

לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר איתי הדר, מנהל תחום גמלאות ופיצויים, אגף בכיר-כוח אדם בהוראה, טלפונים: 02-5604776/8.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעה/3, ט' בחשוון התשע"ה, 02 בנובמבר 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  05/11/2014