education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

8. עובדי הוראה ועובדי חינוך

8.5 תנאי שירות

(תשעה) 8.5-3  תמריצים לעובדי הוראה באזורי העדיפות הלאומית בשנה"ל התשע"ו
 

1.      תמריצים למורים

החל מ-י"א באדר התשס"ז, 1.3.2007, לא ניתנים תמריצים לעובדי הוראה וחינוך המתגוררים ועובדים באזורים שהוגדרו טרם מועד זה כאזורי עדיפות לאומית. זאת בעקבות החלטת בג"צ מס' 11163/03 מיום כ"ט בשבט התשס"ו, 27.2.2006, הקובעת שיש לבטל את מעמדם של אזורי העדיפות הלאומית שנקבעו בהתאם לתבחינים שהיו בתוקף עד למועד הגשת העתירה לבג"צ.

הוראה זו חלה על עובדי הוראה וחינוך שלא קיבלו תמריצים בעבר ואשר הגישו בקשות לגף התמריצים לאחר י"א באדר התשס"ז, 1.3.2007.

עובדי הוראה שקיבלו תמריצים עד לשנת הלימודים התשס"ז (כולל), ימשיכו לקבל את  התמריצים שקיבלו עד לאותו מועד (התשס"ז) גם בשנת התשע"ו.

התמריצים יינתנו בהתאם לנהלים שנקבעו בסעיף 8.5-1 בחוזר הודעות ומידע סז/1, "תמריצים לעובדי הוראה וחינוך בהתשס"ז".

 

2.      תמרוץ ותגמול מיוחדים ("חוזים אישיים")

בשנה"ל התשע"ו תופעל מערכת תמרוץ ותגמול מיוחדים בכל אזורי העדיפות הלאומית כפי שנקבעו בהחלטת הממשלה מתאריך כ"ח באב התשע"ג, 4.8.2013.

הנהלים המפורטים להלן מבטלים את כל ההוראות והנהלים הקודמים בנדון:

א.      תמרוץ ותגמול מיוחדים יאושרו על פי התבחין המרכזי של מחסור מוכח במורים במקצועות מתמטיקה, אנגלית, מדעים ובמקצועות הטכנולוגיים.

ב.       יומלצו עובדי הוראה מצטיינים בעבודתם, שיש הוכחות על הצלחתם בקידום רמת ההישגים של תלמידיהם.

ג.       תמרוץ ותגמול מיוחדים יינתנו רק למוסדות החינוך הממלכתי והממלכתי-דתי, ובחטיבה העליונה – רק למורים המופיעים בפרופיל המוסד ורק במוסדות המגישים לבחינות הבגרות הנערכות ונבדקות על ידי אגף הבחינות של משרד החינוך.

ד.       תמרוץ ותגמול מיוחדים מיועדים לעובדי הוראה שאינם גרים ביישוב או לעובדים שמתגוררים ביישוב ולא לימדו בבתי הספר שבו.

ה.      האישור להעסקה במסגרת של תמרוץ ותגמול מיוחדים תקף לשנה אחת, ואחריה הוא ייבחן מחדש. ככלל, האישור יוגבל ל-3 שנים.

ו.       התוספת בגין תמרוץ ותגמול מיוחדים תשולם בהתאם להיקף המשרה. לא תשולם תוספת בעד היקף העולה על משרה מלאה אחת.

ז.       היקף המשרה הכולל של עובד ההוראה ושל המנהלים לא יעלה על היקף המשרה המותר על פי הנהלים בהתאם לתנאי העסקתם, על פי הרפורמות השונות (טרום רפורמה, "אופק חדש", "עוז לתמורה"). כלומר, מנהל או מורה שהיקף משרתם יעלה על היקף המשרה המותר לא יאושרו לתמרוץ ולתגמול מיוחדים.

ח.      בכל מחוז תוקם ועדה מחוזית בראשות מנהל המחוז ובהשתתפות המפקח הכולל של בית הספר, המפקח על הפיתוח המקצועי, מנהל תחום כוח אדם בהוראה במחוז והממונה על התמריצים במחוז. הוועדה תדון בבקשות לתמרוץ ותגמול עובדי ההוראה במחוז וכן תדון בבקשות לתמרוץ ותגמול עובדי הוראה אשר אינם עומדים בתבחינים א', ד' ו-ה' לעיל ותגבש המלצות מפורטות ומנומקות בעניינם של עובדי הוראה אלו לשם דיון בוועדת המטה בנושאים  האלה:

-     מקצועות נוספים שבהם קיים מחסור מוכח במורים במוסד החינוכי במחוז

-     תמרוץ ותגמול למורים המתגוררים ביישוב

-     תמרוץ ותגמול מיוחדים מעבר ל-3 שנים. ככלל, לא יינתן אישור מעבר לשנה שלישית,  למעט במקרים חריגים ביותר.

ט.      המלצות הוועדה המחוזית ייבחנו בוועדה במטה.

 

3.      מודל ההקצאה להפעלת תמרוץ ותגמול מיוחדים

היישובים חולקו ל-4 קבוצות כמפורט להלן, על פי המודל שגובש לפי מדד הפריפריאליות והמדד הסוציו-אקונומי (על פי אשכול הלמ"ס בקבוצה 1 רמת התמרוץ היא הגבוהה ביותר):

א.      קבוצה 1: יישובים שהמדד הפריפריאלי שלהם שווה או גדול מ-1, בנוסף על התנאי של מחסור במורים

ב.       קבוצה 2: יישובים שהמדד הפריפריאלי שלהם הוא בין 0.75 ל-1, בנוסף על התנאי של מחסור במורים

ג.       קבוצה 3: יישובים שהמדד הפריפריאלי שלהם קטן מ-0.75 או שווה ל-0.75 ואשכול הלמ"ס הוא בין 1 ל-5, בנוסף על התנאי של מחסור במורים

ד.       קבוצה 4: יישובים שהמדד הפריפריאלי שלהם קטן מ-0.75 או שווה ל-0.75 ואשכול הלמ"ס הוא בין 6 ל-10, בנוסף על התנאי של מחסור במורים.

 

4.      רמות התשלום

בכל קבוצת יישובים תהיה תוספת דיפרנציאלית לשכר המשולב, כמפורט להלן:

עובדי ההוראה

קבוצה 1

קבוצה 2

קבוצה 3

קבוצה 4

לעובדי הוראה, למנהלים ולסגני מנהלים שאינם מועסקים במסגרת הרפורמה

70%

50%

30%

25%

לעובדי הוראה המועסקים במסגרת "אופק חדש"

39%

28%

19%

14%

 

למנהלים ולסגני מנהלים המועסקים במסגרת "אופק חדש"

21%

15%

10.5%

7.5%

 

לעובדי הוראה וסגנים המועסקים ב"עוז לתמורה" ברפורמה מלאה

50%

36%

21%

18%

 

למנהלים המועסקים "בעוז לתמורה" ברפורמה מלאה

70%

50%

30%

25%

 

5.      רכיבי השכר הנכללים בסכום הבסיס לחישוב אחוז התמרוץ המיוחד

 

עובדי ההוראה

רכיבי השכר הנכללים בסכום הבסיס  לחישוב התמרוץ המיוחד

עובדי הוראה, מנהלים וסגני מנהלים שאינם מועסקים במסגרת הרפורמה

שכר משולב, תוספת תגבור 94, תוספת 2001, תוספת 2008, תוספת 2011, תוספת שחיקה 2011 (עבור עובדי הוראה המועסקים בחטיבה העליונה בלבד)

עובדי הוראה המועסקים במסגרת                "אופק חדש"

שכר טבלאי "אופק חדש"

מנהלים וסגני מנהלים המועסקים במסגרת "אופק חדש"

שכר טבלאי "אופק חדש"

עובדי הוראה וסגנים המועסקים ב"עוז לתמורה" ברפורמה מלאה

שכר משולב, תוספת תגבור 94, תוספת 2001, תוספת 2008, תוספת 2011, תוספת שחיקה 2011 (עבור עובדי הוראה המועסקים בחטיבה העליונה בלבד), תוספת "עוז לתמורה" בשיעור 42%

מנהלים המועסקים ב"עוז לתמורה" ברפורמה מלאה

שכר משולב, תוספת תגבור 94, תוספת 2001, תוספת 2008, תוספת 2011, תוספת שחיקה 2011 (עבור עובדי הוראה המועסקים בחטיבה העליונה בלבד). למען הסר ספק, תוספת "עוז לתמורה" למנהלים אינה נכללת בסכום הבסיס.

 

 

6.      אופן בחירת המועמדים

1.       מנהל בית הספר יגיש בקשה למפקח הכולל של בית הספר. בקשת מנהל בית הספר והמלצת המפקח יועברו אל מנהל המחוז לדיון בוועדה המחוזית.

2.       הוועדה המחוזית תבחן את ההמלצות  בכפיפות לעמידה בתבחינים המפורטים (ראה נוהל ח').

 

7.      לוח הזמנים להגשת הבקשות

הגשת הבקשות לחוזים אישיים/להסדרי התמרוץ והתגמול המיוחדים  תהיה החל מ-ה' באלול התשע"ה, 20.8.2015, ועד י"ח בכסלו התשע"ו, 30.11.2015. הבקשות יוגשו לגף תמריצים באגף בכיר כוח אדם בהוראה.

הגשת הבקשות לחוזים אישיים/הסדרי תמרוץ ותגמול מיוחדים תיעשה השנה באופן מקוון. פרטים על כך יישלחו בקרוב.

בקשות שתוגשנה לאחר המועד האחרון לא תובאנה לדיון.

 

הערה

מורים שאושרו במסגרת תמרוץ ותגמול מיוחדים ("חוזים אישיים") אינם יכולים ליהנות גם מהתמריצים הניתנים באזורי העדיפות הלאומית שבוטלו.

לקראת שנת הלימודים התשע"ז יבחן משרד החינוך מחדש את מודל התמרוץ והתגמול המיוחדים.

 

8.      רשימת אזורי העדיפות וטפסים

הנהלים והתבחינים, רשימת אזורי העדיפות הלאומית והטפסים הנדרשים מפורסמים באתר "אוח" של משרד החינוך בכתובת:

http://edu.gov.il/sites/pohnet/tikovh/pages/tamritzim.aspx.


 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' מיה כהן, הממונה על תמריצים לעובדי הוראה, אגף בכיר כוח-אדם בהוראה,  טל' 02-5604771/2, דוא"ל mayaco@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעה/11, י"ד בתמוז התשע"ה, 01 ביולי 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  23/09/2015