education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

8. עובדי הוראה ועובדי חינוך

8.5 תנאי שירות

(תשעז) 8.5-2  פרישה לגמלאות של עובדי הוראה
 

1.     עובדי הוראה במוסדות חינוך רשמיים שיגיעו לגיל 67 (גיל פרישת חובה) על פי הרישום בתעודת הזהות לפני ט' באלול התשע"ז, 31.8.2017, ואשר ישלימו עשר שנות שירות בהיקף של 1/3 משרה לפחות, חייבים לפרוש לגמלאות בסוף החודש שבו ימלאו להם 67 שנה. זאת על פי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], תש"ל- 1970. אם עובד הוראה מעונין להמשיך לעבוד עד סוף שנת הלימודים, עליו לפנות לתחום כוח אדם בהוראה במחוזו ולהגיש בקשה מתאימה המלווה בהמלצות מנהל ומפקח. הבקשה תועבר למנכ"לית המשרד לאישורה.

2.     עובדי הוראה במוסדות חינוך רשמיים שיגיעו לגיל 60 (גיל פרישת רשות) על פי הרישום בתעודת הזהות  לפני ט' באלול התשע"ז, 31.8.2017, רשאים לפרוש בסוף שנת הלימודים התשע"ז, 31.8.2017, בתנאי שישלימו עד למועד זה עשר שנות שירות בהיקף של 1/3 משרה לפחות. 

3.     גננות בגני ילדים רשמיים שיגיעו לגיל 59 על פי הרישום בתעודת הזהות לפני
ט' באלול התשע"ז, 31.8.2017, רשאיות לפרוש לגמלאות בסוף שנת הלימודים
התשע"ז, 31.8.2017, בתנאי שישלימו עד למועד זה עשר שנות שירות בהיקף של 1/3 משרה לפחות.  

4.     עובדי הוראה העומדים לפרוש לגמלאות בהתאם לסעיפים לעיל יגישו טופסי תביעה לגמלה ללשכת מחוז עבודתם לא יאוחר מיום ד' בשבט התשע"ז, 31.1.2017.

5.     לטופסי התביעה לגמלה יש לצרף, בין היתר, גם את תלוש המשכורת האחרון.

6.     על עובד ההוראה המתכנן את פרישתו לגמלאות במועדים הנ"ל לוודא את העברת המסמכים במועד, כדי למנוע עיכוב בביצוע תשלום הקצבה לאחר פרישתו לגמלאות.

לקבלת מידע על הזכויות המגיעות לפורשים, על  מיצוין המלא ועל הטפסים שיש להגיש יש לפנות אל תחום כוח אדם בהוראה במחוז עבודתו של עובד ההוראה. בכל אחד מן המחוזות עומד לרשות הפורשים רפרנט לענייני גמלאות שתפקידו לסייע בהליך הפרישה.

להלן דרכי ההתקשרות עם הרפרנטים לענייני גמלאות בלשכות המחוזיות של משרד החינוך:

המחוז

שם הרפרנט

הכתובת

מספר הטלפון

 

ירושלים

שלומציון עמראני

מיכל אברהם

כנפי נשרים 22, גבעת שאול, ירושלים

02-5601679

02-5601624

 

תל אביב

שולי איבן

חנה בקיש

בניין מוסקוביץ,

רח' השלושה 2, תל אביב

03-6896317

03-6896320

 

מרכז

שרה פרשי

פלורית כהן סלומון

בניין מוסקוביץ,

רח' השלושה 2, תל אביב

03-6896575

03-6896571

 

חיפה

חנה עשור

חנה אמסלם

רח' פל-ים 15 א', חיפה

04-8632554

04-8632550

 

צפון

ג'מאל כבישי

האדי קדור

ת.ד. 530, נצרת עילית, 17105

04-6500112

04-6500113

 

דרום

עינב קנפו

שמחה עופרי

התקווה 4, ת.ד. 610,

באר שבע

08-6263090

08-6263092

 

הכשרת מורים

אלונה שושלב

דבורה הנביאה 2, ירושלים

02-5603835

 

חינוך התיישבותי

סיגל יונתן

תמי מרידך

בניין מוסקוביץ,

רח' השלושה 2, תל אביב

03-6898857

03-6898858

 

חינוך מבוגרים חיפה ומחוז צפון

אתי וסנר

רח' פל-ים 15 א', חיפה

04-8632714

 

 

אפשר גם לקבוע פגישה עם מנהל תחום גמלאות ופיצויים במשרד החינוך, שיערוך קבלת קהל בלשכות המחוזיות. לקביעת מועד פגישה יש לפנות בטלפון מספר 02-5604776/8 או בתיאום עם הלשכה המחוזית כמפורט לעיל.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר איתי הדר, מנהל תחום גמלאות ופיצויים,
אגף בכיר - כוח אדם בהוראה, טל' 02-5604776/8.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/4, כ"ט בחשוון התשע"ז, 30 בנובמבר 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  03/12/2016