education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

8. עובדי הוראה ועובדי חינוך

8.5 תנאי שירות

8.5-40  העסקת קרובי משפחה במוסדות חינוך

 

הוראה זו מבוטלת

ההוראה המעודכנת נמצאת באתר חוזרי מנכ"ל החדש

למעבר להוראה המעודכנת

1.            מבוא

1.1     תמצית

סעיף זה דן באיסור של העסקת קרובי משפחה באותו מוסד חינוך ובהיתרים לחריגה מהנחיות אלה.

         מטרת הפרסום

א.    התוקף: החל מ-15 בדצמבר 2010

ב.    התחולה: כלל מערכת החינוך

ג.    הסטטוס: החלפה

ד.    חוזרים קודמים באותו נושא

-  סעיף 390 בחוזר נה/10, "העסקת קרובי משפחה במוסדות חינוך רשמיים" - מבוטל

-  סעיף 142 בחוזר נח/4, "העסקת קרובי משפחה במוסדות חינוך רשמיים - עדכון" - מבוטל.

                 התפוצה: מנהלי המחוזות, מנהלי כוח אדם במחוזות, מנהלי בתי הספר.

                 הגורם האחראי

א.    שם היחידה: האגף הבכיר לכוח-אדם בהוראה במינהל כא"ב, תיאום ובקרה

ב.    בעל התפקיד: מנהל האגף

ג.     מספר הטלפון: 02-5604750

ד.     כתובת הדוא"ל: zionsh@education.gov.il.

2.            ההנחיות

2.1     אין להעסיק אדם בהוראה או בכל עבודה אחרת במוסד חינוך, אם באותו מוסד עובד קרוב משפחה שלו. קרוב משפחה לעניין זה פירושו בן זוג, בת זוג, הורה, בן, בת, אח, אחות, גיס, גיסה, דוד, דודה, אחיין, אחיינית, חם, חמות, כלה, נכד או נכדה.

2.2     מנהל מחוז או סגנו רשאים להתיר העסקת קרובי משפחה שאינם בני זוג במוסד החינוך, אם מתקיימים התנאים א'-ג' שלהלן יחד עם תנאי ד' או עם תנאי ה':

א.     מוסד החינוך הוא ביישוב שיש בו מוסד חינוך אחד מסוגו בלבד.

ב.     מקום המגורים של האדם ושל קרוב המשפחה שלו הוא ביישוב שמוסד החינוך נמצא בו או ביישוב סמוך לו, שגרים בו גם התלמידים הרשומים במוסד החינוך.

ג.     במוסד החינוך מועסק רק קרוב משפחה אחד של האדם

ד.     שירותו של המועמד חיוני למערכת, ואין באותה עת מועמד מתאים אחר למילוי המשרה

ה.    מצב התעסוקה במקום שבו המועמד גר מצדיק את אישור המינוי.

2.3     אין להעביר עובד הוראה למוסד שיש בו קרוב מדרגה ראשונה (אב, אם, בן-זוג, בת-זוג לרבות ידוע/ה בציבור, בן, בת, אח, אחות) אלא אם כן שירותו של המועמד חיוני למערכת ואין באותה עת מועמד אחר מתאים למשרה. עובד הוראה קבוע במערכת, בדרגת קרבה אחרת, יועבר לפי כללי ההעברה הרגילים.

2.4    ממלאי התפקידים המפורטים ב-2.2 לעיל רשאים לאשר את העסקתם של בעל ואישה כעובדי הוראה באותו מוסד חינוכי, אם תנאי העבודה מחייבים שהם יגורו במוסד החינוכי או אם יתמלאו תנאים א' ו-ב' וכן תנאי ג' או תנאי ד' להלן:

א.    מוסד החינוך הוא ביישוב שיש בו מוסד חינוך אחד מסוגו בלבד.

ב.    בני הזוג גרים ביישוב שמוסד החינוך נמצא בו או ביישוב סמוך לו שגרים בו תלמידים הרשומים באותו מוסד חינוך.

ג.     שירותם של בני הזוג חיוני למערכת, ואין באותה עת מועמד מתאים אחר למילוי המשרה.

ד.     מצב התעסוקה במקום שבו המועמד גר מצדיק את אישור המינוי.

2.5    ככלל לא ייקלט או יועבר עובד הוראה למוסד שבו קרוב משפחה משמש בתפקיד מנהל או סגן מנהל.

2.6     על אף האמור ב-2.5 לעיל מנהל אגף כח אדם בהוראה* רשאי לתת היתר להעסקת קרובים אף אם יש ביניהם יחסי כפיפות במקרים חריגים. היתר זה יינתן לזמן מוגבל, תוך קביעת תנאים להעסקתם.

          השיקולים שישקול מנהל אגף כח אדם בהוראה*, בין היתר, לעניין זה יהיו:

א.        דרגת קרבת המשפחה

ב.        מספר המועמדים לתפקיד

ג.         קיומם של יחסי כפיפות

ד.        מספר בתי הספר מאותה שכבת גיל (יסודי, חט"ב)

ה.        מספר קרובי המשפחה מדרגה ראשונה המועסקים באותו בית ספר

ו.          מצב התעסוקה במקום שבו ההעסקה מתבקשת

ז.         האפשרות למנוע יחסי כפיפות וקשרי עבודה בין קרובי המשפחה.

2.7    במוסד חינוך שעובדים בו קרובי משפחה יש להעביר אחד מהם (או יותר, אם יש יותר מקרוב משפחה אחד), באופן שלא יעבדו במוסד קרובי משפחה.

2.8     ההעברה בשל קרבת משפחה תבוצע עד סוף חודש יוני. לפני ביצוע ההעברה על          המפקח על מוסד החינוך לפנות אל העובד ולהזמינו לשיחת שימוע שבה יודיע לו על ההעברה הצפויה ויאפשר לו להשמיע את טיעוניו. אם עובד ההוראה יבקש לקבל היתר חריג בהתאם להוראות חוזר זה תועבר בקשתו להחלטתו של מנהל המחוז או סגנו.

הקריטריונים למתן ההיתר החריג הם אלה המפורטים ב-2.2 לעיל לעניין קרובי משפחה שאינם בני זוג ואלה המפורטים ב-2.4 לעיל לגבי בני זוג.

אם החליט מנהל המחוז (או סגנו) לא לקבל את הבקשה למתן היתר חריג, הוא יידרש להחליט מי מבין קרובי המשפחה יועבר. לעניין זה הוא ישקול, בין היתר, את השיקולים האלה:

א.      ותקו של עובד ההוראה במערכת החינוך הרשמית

ב.      ותקו של עובד ההוראה בבית הספר

ג.      המועד הצפוי לפרישה של עובד ההוראה

ד.     בעיות אישיות חריגות במיוחד של עובד ההוראה, המקשות עליו להתרחק ממקום מגוריו.

במקרה שבו קיימים יחסי כפיפות בין קרובי המשפחה (מנהל-מורה או סגן מנהל-מורה) יועבר המורה ללא קשר לוותקו של המנהל או הסגן בבית הספר או במערכת החינוך הרשמית.

במקרה של כמה קרובי משפחה תועדף העברתו של קרוב המשפחה שהוא בדרגת קרבה ראשונה (כמוגדר ב-2.3 לעיל).

2.9    סעיף זה אינו בא לגרוע מהאמור בכללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבה משפחתית), התשס"ח-2007.

 

* נערך שינוי בס"ק 2.6 ב-18.07.2016. במקום "מנהל המחוז" נכתב "מנהל אגף כח אדם בהוראה".


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/4(א), כ"ד כסלו תשע"א, 01 בדצמבר 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  08/12/2022