education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

8. עובדי הוראה ועובדי חינוך

8.5 תנאי שירות

8.5-43  נוהל העבודה של מדריכי שחייה

 

מבוא

תמצית

נושא לימוד השחייה במערכת החינוך חשוב ביותר ומפקחי החינוך הגופני אחראים לביצועו. כיום התלמידים לומדים שחייה בכיתה ה', ובמקומות מסוימים כבר בכיתה ב', וזאת במטרה להקנות להם את מיומנויות השחייה וההישרדות במים. מרבית מדריכי השחייה אינם מועסקים במשרה תקנית, אלא על-פי מחזורי לימוד שחייה. מטרת סעיף זה היא להבהיר את אופן העסקתם ואת מעמדם של מדריכי השחייה,  ובכלל זה פירוט הדרישות להשכלתם ואופן התשלום של משכורתם.

התוקף: החל מ-1 באפריל 2011.

התחולה: כלל מערכת החינוך.

הסטאטוס: חדש.

התפוצה

מנהלי גפי כוח אדם במחוזות, הגזברויות במחוזות, מפקחי החינוך הגופני, המורים לחינוך גופני, מנהלי מוסדות החינוך, מנהלי אגפי החינוך ברשויות ובבעלויות, מנהלי מחלקות הספורט ברשויות ורכזי השחייה במחוזות.

הגורם האחראי

א.      שם היחידה: המזכירות הפדגוגית

ב.      בעל התפקיד: המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני

ג.        מספר הטלפון: 03-6896136/2

ד.      כתובת הדוא"ל: avrahamzu@education.gov/il.

 

1.      דרישות ההשכלה של מדריך שחייה

מדריך שחייה הוא מי שסיים בציון חיובי  את אחת החלופות הבאות וקיבל תעודת גמר:

1.1 מורה לחינוך גופני בעל תואר אקדמי מוכר בחינוך גופני ממוסד להשכלה גבוהה בארץ או ממוסד להשכלה גבוהה בחו"ל, אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל ואשר סיים קורס הוראת שחייה בהיקף של 60 שעות לפחות.

1.2 למי שבידו תעודת "מדריך שחייה" על פי חוק הספורט, התשמ"ח- 1988.

 

2.      תנאי ההעסקה של מדריך שחייה

2.1 זכויותיו  וחובותיו של מדריך השחייה מעוגנות בחוזה עבודה שהוא חייב לחתום עליו בטרם ייכנס לעבודה.

2.2 המפקח על החינוך הגופני במחוז, הקולט לעבודה  את מדריך השחייה, ידאג להבהיר למועמד  את זכויותיו  ואת חובותיו, את אופי העסקתו ואת משך התקופה שבה הוא יועסק במשרד החינוך.

2.3 המפקח על החינוך הגופני במחוז ידאג להחתים את מדריך השחייה על חוזה העבודה בשני עותקים לפני כל תחילת שנת לימודים.

2.4 עותק של החוזה, חתום על ידי מדריך השחייה ועל ידי מנהל הגף לכוח אדם במחוז, יימסר למדריך, והעותק  השני יוכנס לתיקו האישי.

2.5 תוקף החוזה הוא לשנת לימודים אחת לכל היותר (ייתכן שהחוזה יהיה לתקופה קצרה משנת הלימודים).

2.6 מדריך השחייה ידריך בברכה אחת  או בכמה ברכות, בהתאם לתכנית העבודה שנקבעה על ידי רכז השחייה המחוזי.

2.7 אין להעסיק מדריך שחייה במשותף עם גופים חיצוניים למשרד החינוך, ובכלל זה רשויות מקומיות.

 

3.      אופן התשלום למדריכי השחייה

3.1 מורים לחינוך גופני המלמדים שחייה והמועסקים במשרה פנויה בתקן שעות שהקצה המשרד לעניין זה הם מורים קבועים, ושכרם ישולם מדי חודש על פי נתוניהם האישיים.

3.2 מדריכי השחייה שמספר שעות העבודה שלהם ומקום עבודתם משתנים מעת לעת במשך שנת הלימודים – שכרם ישולם לפי "שעות בודדות" (שעות עבודה אפקטיביות). תנאי שכרם והזכויות הנלוות יהיו כמפורט בחוזה ההעסקה בין משרד החינוך לבין כל מדריך שחייה.

 

4.      נוהל הדיווח

4.1 המדריך ימלא טופס דיווח, ובו יפרט  את שעות עבודתו בכל חודש.

4.2 הדיווח יאושר על ידי רכז צוות ההדרכה בברכה, והוא שיעביר את הטופס המאושר לאישורו של רכז השחייה המחוזי.

4.3 רכז השחייה המחוזי ידאג להעביר מהר ככל האפשר את הטופס למפקח על החינוך הגופני במחוז לאישור סופי.

4.4 על המפקח מוטלת האחריות להעביר את הטופס המאושר על ידי כל הגורמים אל גזברות המחוז, והיא תדאג לשלם למדריך את שכרו במועד המשולם לעובדים לפי שעות אפקטיביות.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/8(א), כ"ו באדר ב' התשע"א, 01 באפריל 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014