education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

8. עובדי הוראה ועובדי חינוך

8.6 רישוי

8.6-9  התנאים לקבלת רישיונות לעיסוק בהוראה במדעי המחשב ובהנדסת תוכנה

 

מבוא

תמצית

מטרת חוזר זה הוא להסדיר את התנאים לקבלת רישיונות לעיסוק בהוראה במקצועות הלימוד  מדעי המחשב והנדסת תוכנה בחינוך העיוני ובחינוך המקצועי-טכנולוגי.

התוקף: החל מ-1 באוקטובר 2012.

התחולה: כלל בתי הספר העל-יסודיים.

הסטטוס: החלפה.

חוזרים קודמים באותו נושא

-   סעיף 8.6-8 בחוזר הוראות הקבע עב/10(א), "התנאים לקבלת רישיונות לעיסוק בהוראה במדעי המחשב ובהנדסת תוכנה" – מבוטל

-   סעיף 8.6-3 בחוזר הוראות הקבע סד/2(א), "רישיונות להוראה ולייעוץ חינוכי": ס"ק 6, "רישיונות להוראה במדעי המחשב" –  מבוטל

-    בחוזר מיוחד ה', התשנ"ז, "תקנון למתן רישיונות הוראה בחינוך העל-יסודי": פרק ב', ס"ק 3-כב, "רישיון להוראת מדעי המחשב לכיתות ז'-י"ב" – מבוטל

-    בסעיף ה' בחוזר המיוחד ט', התשנ"ו, "תקנון למתן רישיונות הוראה קבועים למקצועות הטכנולוגיים בבתי הספר העל-יסודיים": הנאמר לגבי מגמת "הנדסת תוכנה" – מבוטל.

חוזרים קודמים בנושאים קשורים

-    סעיף 8.2-14 בחוזר הוראות הקבע סד/9(ב), "ההתמחות בהוראה – הסטאז'" – בתוקף

-    סעיף 428 בחוזר נד/9, "אישור העסקה" – בתוקף.

התפוצה: מנהלי בתי הספר העל-יסודיים, המוסדות להכשרת עובדי הוראה, המפקחים הכוללים והמפקחים של מדעי המחשב והנדסת תוכנה.  

 

הגורם האחראי

א.    שם היחידה: אגף בכיר לכוח אדם בהוראה

ב.    בעל התפקיד: מנהל ענף הסמכה ורישיונות לעיסוק בהוראה

ג.     מספר הטלפון: 02-5604742.

 

התנאים

1.       עובד הוראה יהיה זכאי לקבל רישיון לעיסוק בהוראה במקצועות מדעי המחשב והנדסת תוכנה לכיתות ז'-י"ב אם מתקיימים בו כל התנאים האלה:

1.1     הוא בעל תואר אקדמי ( (B.A., B.Tech., B.Sc., B.Sc.Te., B.Ed.ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בעל תואר מחו"ל המוכר על ידי הגף להערכת תארים ודיפלומות במשרדנו, באחד מהתחומים האלה:

-       מדעי המחשב

-       הנדסת תוכנה

-       הנדסת מחשבים

-       מחשבים ומערכות מידע

-       טכנולוגיות מידע

-       הנדסת חשמל

-       הנדסת אלקטרוניקה.

1.2     הוא בעל תעודת הוראה ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה בארץ או מאוניברסיטה מוכרת בארץ במקצועות המפורטים ב-1.1 לעיל לחינוך העל-יסודי.

1.3     הוא בעל אישור כי סיים בהצלחה את שנת ההתמחות בהוראה.

1.4     הוא סיים בהצלחה את סדנת הסטאז'.

2.       הוראת מעבר: משנת הלימודים התשע"ה לא יאושרו כתבי היתר למורים בעלי דיפלומת "הנדסאי".  

הערה: הרישיון לעיסוק בהוראה אינו משמש אישור העסקה, כמפורט בחוזר נד/9, סעיף 428, "אישור העסקה".


 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/2(ב), כ"ד בתשרי התשע"ג, 10 באוקטובר 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014