education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.12 תכניות לימודים נוספות (תל"ן)

9.12-1  שילוב תכניות חינוכיות חיצוניות במערכת החינוך

 

הוראה זו מבוטלת
למעבר להוראה המעודכנת

 

תוקף ההוראה: החל מ-1 באפריל 2015.

תאריך הפרסום: י"ב בניסן התשע"ה, 1 באפריל 2015.

התחולה: כלל מערכת החינוך.

תמצית ההוראה

החוזר מפרט את מדיניות המשרד ביחס לשילוב תכניות חינוכיות חיצוניות המיועדות למוסדות חינוך וביחס לאופן ההתקשרות עם גורמים חיצוניים למוסד החינוכי (מהמגזרים הראשון, השני והשלישי).

תהליך הסדרה זה מבוסס על תפיסה השואפת לקדם את בניית השותפויות עם גורמים חיצוניים מתוך הכרה בערך תרומתם למערכת החינוך, וכן לאפשר את שקיפות המידע אודות התכניות החינוכיות לכלל מערכת החינוך.

מערך הקשרים והשותפויות בין משרד החינוך ובין הגורמים החיצוניים בשנים האחרונות שימש קרקע לצמיחתם של פרויקטים ותהליכים מועילים וחשובים, אך יצר גם אתגרים מגוונים שהתעורר הצורך להתמודד אתם. על רקע ההיקפים ההולכים וגדלים של קשרים ושותפויות אלו נעשו במשרד החינוך ניסיונות מספר להסדרת הנושא שהובילו לגיבוש מדיניות המשרד בתחום שילובן של תכניות חיצוניות במערכת החינוך.

בשל אישורה של מדיניות חדשה שגובשה בתהליך של שיח בין-מגזרי והכוללת הסדרה מחודשת לעניין שילוב תכניות חיצוניות במערכת החינוך, הוראה זו מבטלת את ההוראה בסעיף 3.7-63 בחוזר הוראות הקבע עא/4(א), "הנוהל לאישור תכניות חינוכיות חיצוניות".

הסטטוס: החלפה.

הוראות קודמות שהוראה זאת מבטלת: סעיף 3.7-63 בחוזר הוראות הקבע עא/4(א), "הנוהל לאישור תכניות חינוכיות חיצוניות (גופים מהמגזר השלישי ומהקהילה העסקית)".

הגורם האחראי

א.       שם היחידה: היחידה לניהול תכניות ושותפויות בין-מגזריות, המינהל הפדגוגי

ב.      בעל התפקיד: הממונה על היחידה לניהול תכניות ושותפויות בין-מגזריות

ג.       מספר הטלפון:  02-5603336

ד.      כתובת הדוא"ל:  partnerships@education.gov.il

 

תוכן העניינים

1. הגדרות

2. רקע

3. מרכיבי המדיניות החדשה

       

1. הגדרות

     1.1  המגזר הראשון: משרדי ממשלה ורשויות מקומיות.

1.2 המגזר השני: ארגונים הפועלים למטרות רווח או במסגרת אחריות חברתית (המגזר העסקי).

1.3 המגזר השלישי: ארגונים ללא כוונת רווח כגון עמותות וקרנות.

1.4 תכנית חינוכית חיצונית: פעולה המתבצעת תוך מעורבות פדגוגית של גורם מחוץ למוסד החינוכי (גורם מהמגזר הראשון, השני או השלישי). מערך הפעולה בתכנית כולל: הגדרת יעדים, מטרות, מודל ההפעלה, הערכה של התהליכים ואופן השגת המטרות.

1.5 ועדה מלווה: ועדה המורכבת מגורמים שונים המעורבים בחיי בית הספר והמשמשת פורום מייעץ, מלווה ותומך להנהלת בית הספר בגיבוש וביישום של המדיניות הפדגוגית, הניהולית והכלכלית של בית הספר (מסמך ההבנות של הניהול העצמי).

 

2. רקע

ארגונים מהמגזרים השונים (המגזר הראשון, השני והשלישי) פעילים מזה שנים במערכת החינוך ומפעילים תכניות חינוכיות חיצוניות במוסדות החינוך.

כמות התכניות החיצוניות הפועלות במוסדות החינוך ואופיין חייבו הסדרה של הנושא, ועל כן קיים משרד החינוך תהליך של שיח בין-מגזרי להסדרת השילוב של תכניות חינוכיות חיצוניות במערכת החינוך.

השיח התבצע בדרך של "שולחן עגול בין-מגזרי" (שיח שכלל נציגים מהמגזרים השונים המעורבים בעשייה חינוכית), וגובשה בו מדיניות שנועדה להיות מוטמעת ומיושמת בקרב יחידות המטה, מנהלי מוסדות החינוך וארגוני המגזרים השונים הפועלים במערכת החינוך.

שלושת התוצרים שגובשו בתהליך הם:

א.   מאגר ממוחשב לתכניות חינוכיות חיצוניות במערכת החינוך, בפיתוח אגף התקשוב במשרד החינוך

ב.   דגם  לשילוב תכניות חיצוניות במוסד החינוכי

ג.   אמנה המבטאת את "רוח השותפות" ואת המחויבות של השותפים

החל משנת הלימודים התשע"ו, יוכלו לפעול במוסדות החינוך אך ורק תכניות הרשומות במאגר התכניות הממוחשב.

 

3. מרכיבי המדיניות החדשה

3.1 מאגר התכניות הממוחשב

3.1.1       מאגר התכניות הממוחשב פתוח לציבור הרחב כדי לאפשר שקיפות, רלוונטיות ודינאמיות. המאגר נועד לכלול את כל התכניות החינוכיות החיצוניות המוצעות לשילוב במוסדות החינוך. התכניות מופיעות במאגר בצבעים מייצגים:

·      המסלול הירוק: תכניות המלוות בנציג המשרד (ליווי הנע על פני רצף שבין ייזום, חשיבה, פיתוח, הדרכה, הטמעה, הפעלה, תקצוב, הערכה ובקרה והמתרחש באופנים שונים)

·      המסלול הכחול: תכניות ללא ליווי של נציג המשרד (תכניות הפועלות במוסדות החינוך ללא קשר עם נציג המשרד/המטה)

·      "נורית אדומה": תכניות שאינן מאושרות להפעלה במוסדות החינוך.

3.1.2       על מנהל המוסד החינוכי להפעיל שיקול דעת מקצועי ומושכל בבחירתו את התכניות מהמסלולים הירוק והכחול. כאמור לעיל, מנהל מוסד חינוכי יוכל להפעיל ולשלב במוסד החינוכי אך ורק תכניות חיצוניות המופיעות במאגר הממוחשב באחד משני המסלולים.

3.1.3       את התכניות המופיעות ב"נורית האדומה", אין להכניס ולהפעיל במוסד החינוכי. תכנית אסורה לכניסה למערכת החינוך היא תכנית שמטרותיה/תכניה/מדריכיה נמצאו נוגדים את ערכי משרד החינוך או שיש בהם משום פגיעה אפשרית בתלמידים. תכניות אלה ימשיכו להופיע במאגר מסומנות ב"נורית אדומה" כדי לאפשר למנהלים לזהותן בכל זמן נתון. ועדה שתמונה על ידי היחידה לניהול תכניות ושותפויות בין-מגזריות, תתכנס במועדים קבועים כדי לדון בתכניות שהגיע על אודותיהן מידע הדורש בחינה ובירור.

3.1.4       בצד כל תכנית מופיע משוב מנהלים ומפקחים במטה. משוב המנהלים מדורג בציון מספרי על סמך חוות דעתם של המנהלים שהפעילו את התכנית במוסדם (פרטי המנהלים הממשבים יישארו חסויים במערכת). משוב המפקחים אינו מדורג מספרית אלא מופיע כחוות דעת במלל חופשי, בהתאם לדגשים שיבחר המפקח לציין בהקשר לתכנית.

3.1.5       כל תכנית המופיעה במאגר כוללת, בין השאר, מידע על סוג הארגון המפעיל אותה (מהמגזר הראשון, השני או השלישי) בנוסף לציון היותה פעילות שבגינה נדרש או לא נדרש תשלום נוסף.

3.1.6       המאגר נשען על חכמת המשתמשים (מנהלים, מפקחים ואנשי מטה), ובזה כוחו. על כן יש חשיבות רבה למתן חוות דעת על כל תכנית הפועלת במוסד החינוכי כדי לצבור מידע מעודכן ומהימן שיסייע בבחירה מושכלת של תכניות.

3.2 דגם לשילוב תכניות חיצוניות במוסד החינוכי

3.2.1       כדי לסייע למנהל המוסד החינוכי לבחור תכניות חינוכיות חיצוניות המקדמות את התפיסה ואת העשייה החינוכיות הבית-ספריות נבנה דגם לשילוב מקצועי ומושכל של תכניות. הדגם מחולק לשלושה שלבים: השלב המקדים – טרום בחירת התכנית, שלב ניהול התכנית ושלב סיום התכנית.

3.2.2              השלב המקדים – טרום בחירת התכנית – יכלול:

א.       הגדרת הצרכים על ידי מנהל המוסד החינוכי והצוות ביחס לחזון החינוכי, לערכים, להישגים ולאוכלוסיית המוסד החינוכי (אפשר להיעזר בחומרים המצויים בספר התכניות, תפני"ת, באתר המינהל הפדגוגי)

ב.      מיפוי התכניות הקיימות ואיסוף מידע על אודות הצוות, על המשאבים הקיימים  ועל שותפות ההורים והארגונים החיצוניים

ג.       סימון תכניות מתוך מאגר התכניות הממוחשב בהתאם ליעדים ולצרכים (המפורטים בדף התבחינים), בחינת החלופות ודירוגן (על פי המשובים והמידע שבמאגר התכניות)

ד.      מומלץ – בחינת  חוות הדעת של הרשות המקומית, הפיקוח, הצוות החינוכי ונציגות ההורים והתלמידים לקראת גיבוש המלצה לשילוב התכנית

ה.      גיבוש הצעה לשילוב תכניות במוסד החינוכי על ידי המנהל וצוותו והצגתה לבחינה ולאישור בפני הוועדה המלווה.

3.2.3              בשלב ניהול התכנית יש לבנות את תהליך ההתקשרות בין המוסד החינוכי לבין הגורם החיצוני. תהליך זה יכלול:

א.     בחירת איש קשר (מצוות בית הספר) לתכנית

ב.     התאמה של התכנית לצורכי המוסד

ג.      גיבוש אופן הפעלת התכנית וסיומה

ד.     קביעת מדדי הצלחה וקביעת דרך ההערכה של התכנית.

3.2.4              שלב סיום התכנית יכלול:

א.    דיון מסכם בצוות החינוכי

ב.    הצגת תוצאות ההערכה

ג.    ניהול הידע המצטבר מהתכנית

ד.   כתיבת חוות דעת במאגר התכניות.

3.3 אמנה בין מגזרית

האמנה היא מסמך המגדיר את "רוח השותפות" הבין-מגזרית כפי שהוסכמה בין השותפים בתהליך הבין-מגזרי להסדרת שילוב התכניות החיצוניות במערכת החינוך (ראה בס"ק 2 לעיל). האמנה כוללת הצהרה המכירה בתרומה הייחודית של כל מגזר למערכת החינוך וכן הכרה בצורך בשיתופי פעולה בין-מגזריים לקידום מערכת החינוך. בנוסף, האמנה מפרטת סדרת עקרונות ויישומים לשותפות בהפעלת תכניות במערכת החינוך.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעה/8(א), י"ב בניסן התשע"ה, 01 באפריל 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  01/02/2020