education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.14 תוכניות מיוחדות

(תשעז) 9.14-2  תכנית "כחול לבן" בחינוך היסודי בשנת הלימודים התשע"ז
 

התכנית "כחול לבן" היא תכנית בין תחומית בחינוך היסודי, שמטרתה להעלות את מודעותם של התלמידים לחשיבות צריכת מוצרים ושירותים מתוצרת "כחול לבן". בבסיס התכנית עומדים  ערכים חברתיים ולאומיים כמו אחריות, ערבות הדדית וגאווה לאומית. התכנים והמיומנויות שהתלמידים ירכשו במסגרת התכנית עומדים בזיקה למקצועות הנלמדים בחינוך היסודי (חינוך לשוני, "מולדת, חברה ואזרחות", אמנויות, "גיאוגרפיה-אדם וסביבה" וחינוך חברתי ערכי). התכנית גם מכוונת להבנת מושגים בכלכלה, בצרכנות, באזרחות, ובסביבה וחברה.

התכנית פותחה במזכירות הפדגוגית בשיתוף אגף א' לחינוך יסודי במינהל הפדגוגי ומטה "כחול לבן" במשרד הכלכלה.

בשנת הלימודים התשע"ז תתמקד התכנית בהקניית מיומנויות כתיבה, קריאה ודיבור, בפעילויות יצירתיות בתחומי האמנויות ובחינוך חברתי ערכי. לקראת סוף השנה יתקיים אירוע שיא ארצי שבמסגרתו יוצגו תוצרי התלמידים. בתי ספר מצטיינים יזכו בפרסים כספיים מטעם מטה "כחול לבן" במשרד הכלכלה.

פרטים נוספים על התכנית אפשר למצוא באתר אגף א' לפיתוח פדגוגי.

אירוע פתיחת התכנית "כחול לבן" בחינוך היסודי יתקיים ביום חמישי,  כ"ט בחשוון התשע"ז, 17.11.16, במשרד החינוך בתל אביב. לאירוע מוזמנים מנהלי מחוזות, מפקחים, רפרנטים ומדריכים מחוזיים.

טופס הרשמה לבתי ספר להצטרפות לתכנית.


 

לפרטים אפשר לפנות אל הגב' דליה פניג, סגנית יו"ר המזכירות הפדגוגית ומנהלת אגף א' לפיתוח פדגוגי, המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך, בניין לב-רם, דבורה הנביאה 2, ירושלים, 91911, טל' 02-5602345, דוא"ל daliafe@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/3, ז' בחשוון התשע"ז, 08 בנובמבר 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  11/11/2016