education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.15 חינוך למורשת ישראל, ציונות ותולדות המדינה

(תשעד) 9.15-5  גיליון "צידה לדרך" בנושא מורשת יהדות אתיופיה וציון חג הסיגד
 

חג הסיגְד חל בכ״ט בחשוון והוא מועד מרכזי בלוח השנה של יהודי אתיופיה, שבו הם מזכירים את הברית שנכרתה בין עם ישראל לאלוהיו במתן תורה בהר סיני וחודשה בזמן שיבת ציון על ידי עזרא הסופר. משמעות השם "סיגד" הוא סגידה והשתחוויה, והיא מתבססת על הכתוב בספר נחמיה. יהודי אתיופיה ממשיכים מסורת זו של חידוש הברית בכל שנה ושנה כדי להזכיר לבני הקהילה את חשיבות קיום חלקם בברית – שמירת מצוות התורה. באמצעות צום ותפילות הם מקיימים חשבון נפש ותיקון ציבורי. היבט נוסף של החג הוא הגעגועים לירושלים והשאיפה להגיע לארץ ישראל.

גיליון "צידה לדרך" בנושא "יהדות אתיופיה – זהות ותרבות" מוקדש למורשת יהדות אתיופיה, תרבותה ואורח חייה. בגיליון מוצגים מושגי יסוד בתרבות יהודי אתיופיה, סיפור כמיהתם לארץ ישראל לאורך 2500 שנים ומידע על חג הסיגד ועל הערכים השזורים בו. כמו כן  הגיליון  מלמד על "מבצע משה" ו"מבצע שלמה" ומעלה  סוגיות  הקשורות לקליטת עלייה ולמתח שבין תפיסת החברה כ"כור היתוך" לבין חשיבותה של חברה רבת תרבויות.

מטרת הגיליון היא להעמיק את ההיכרות עם תרבות יהודי אתיופיה, לסייע  בקבלתה כחלק מן המורשת היהודית-ישראלית ולטפח את הפתיחות והסובלנות כלפי כל העדות והזרמים היוצרים את מארג תרבות ישראל.

הנושאים בגיליון מותאמים לתכנית הלימודים של המקצוע "תרבות ישראל ומורשתו" בכיתות ה'-ח', אך הם עשויים להתאים גם לתלמידים בכיתות ט'-י"ב בעזרת תיווכם של מחנכי הכיתות.

בחוברת יחידות לימוד מגוונות המאפשרות עיסוק בנושא מהיבטים שונים, תוך התנסות באסטרטגיות של למידה משמעותית. יחידות הלימוד יכולות לשמש כתוספת וכהרחבה לנלמד במסגרת המקצוע "תרבות ישראל ומורשתו" ובהלימה לנושא המרכז "האחר הוא אני". המחנכים יכולים לבחור מבין היחידות את אלה המתאימות לתלמידי הכיתה על פי רמות הקושי ומשמעותם של התכנים לתלמידי הכיתה. אפשר גם לעשות שימוש ביחידות נבחרות במסגרת בית מדרש כיתתי או בית מדרש קהילתי המשלב תלמידים, הורים ומורים.

 

יחידות הלימוד בגיליון

·        הכיסופים לארץ ישראל

·        חג הסיגד: מסורת וחידוש

·        המסע מאתיופיה: מסע של זהות.

החוברת נשלחה לבתי הספר בשנת הלימודים התשע"ב ואפשר למצוא אותה באתר המטה לתרבות ישראל בכתובת

/NR/rdonlyres/188B6481-1D63-44A9-B513-59C00E9137D1/157911/hoveret_yahadut1.pdf


 

בשאלות אפשר לפנות לגב' ציפי קוריצקי, מנהלת המטה לתרבות ישראל, טל'
02-5603543.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/3, כ"ח בחשוון התשע"ד, 01 בנובמבר 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014