education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.2 חינוך לדמוקרטיה ולאזרחות פעילה

(תשעז) 9.2-1  היום הבין-לאומי לזכויות האדם במערכת החינוך בשנה"ל התשע"ז
 

1. כללי

היום הבין-לאומי לזכויות האדם חל ב-10 בדצמבר, היום שבו התקבלה באו"ם בשנת 1948 ההכרזה בדבר זכויות האדם. הכרזה זו מנסחת את עקרונות היסוד של זכויות האדם בעולם ומהווה תשתית לחוקותיהן של מדינות רבות. המגילה מהווה גם את אחד היסודות החשובים של המשפט הבין-לאומי.

הלימוד על אודות זכויות האדם והאזרח והשמירה עליהן מהותיים לקיומנו כבני אדם וכאזרחים במדינה דמוקרטית. מדי שנה מציינת מערכת החינוך את יום זכויות האדם בשיעורים מיוחדים, במפגשים, בהרצאות ועוד.

השנה חל היום הבין-לאומי לזכויות האדם ביום שבת, י' בכסלו התשע"ז, 10 בדצמבר 2016. כדאי לעסוק בנושא זה במסגרת שיעורי החינוך, בטקסים, בפעילות החברתית ובתחומי הדעת במהלך השבוע שחל בין י"א בכסלו התשע"ז, 11 בדצמבר 2016, לבין ט"ז בכסלו התשע"ו, 16 בדצמבר 2016.

2. הנושא המרכזי לדיון ביום הבין-לאומי לזכויות האדם - הזכות לדיור

בשנת הלימודים התשע"ז יתמקד הדיון ביום זה בנושא הזכות לדיור. הזכות לדיור פירושה כי לכל אדם זכות לקורת גג סבירה ונאותה. זאת זכות חברתית המוכרת במשפט הבין-לאומי ומוזכרת בסעיף כ"ו בהכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם:

"כל אדם זכאי לרמת חיים נאותה, לבריאותם ולרווחתם שלו ושל בני ביתו, לרבות מזון, לבוש, שיכון, טיפול רפואי, שירותים סוציאליים כדרוש וזכות לביטחון במקרה של אבטלה, מחלה, אי כושר לעבודה, התאלמנות, זקנה או מחסור אחר בנסיבות שאינן תלויות בו".

כיום הזכות לדיור מוגנת באופן חלקי על ידי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. חוק יסוד זה קובע כי כל אדם זכאי להגנה על כבודו, וכי אין פוגעים בכבודו של אדם באשר הוא אדם. בית המשפט העליון פסק כי זכותו של אדם לכבוד היא גם הזכות "לנהוג את חייו הרגילים כבן-אנוש, בלא שתכריע אותו המצוקה ותביא אותו לכלל מחסור בלתי-נסבל". מאז קיבלה הכנסת את חוק היסוד: כבוד האדם וחירותו, חזר בית המשפט העליון ופסק כי היעדר קורת גג מהווה פגיעה בכבודו של אדם.

במסגרת היום הבין-לאומי לזכויות האדם חשוב לדון עם התלמידים בחשיבותן של הזכויות החברתיות בכלל, ובחשיבותה של הזכות לדיור בפרט, תוך בחינת הנושא במציאות במדינת ישראל.

3. חומרי למידה

חומרים אלו מצויים באתר המטה לחינוך אזרחי וחיים משותפים בכתובת
/EducationCMS/UNITS/mazkirut_pedagogit/mate. בנוסף מצויים חומרים משנים קודמות באתר המטה, בדף התכנית "מסובלנות למניעת גזענות ולחיים משותפים" בכתובת https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/ui/ וכן באתר מנהל החברה והנוער בכתובת http://noar.education.gov.il.


לפרטים אפשר לפנות אל הגב' דניאלה פרידמן, מנהלת המטה לחינוך אזרחי,
המזכירות הפדגוגית, טל' 050-6289268, דוא"ל danielaf@education.gov.il,
וכן אל רפרנטיות המטה במחוזות.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/4, כ"ט בחשוון התשע"ז, 30 בנובמבר 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  03/12/2016