education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.3 חינוך גופני

(תשעז) 9.3-2  מסגרות התחרות הספורטיבית ותאריכי האירועים הארציים והבין-לאומיים בשנת הלימודים התשע"ח
 

1.      עדכון התאריכים הקובעים להשתתפות תלמידות ותלמידים בתחרויות הספורט של בתי הספר בשנת הלימודים התשע"ח

בשנת הלימודים התשע"ח יהיו רשאים ליטול חלק בתחרויות המחוזיות והארציות תלמידות ותלמידים אשר תאריך הלידה הקובע לגביהם (לפי סעיף 11 לחוק לימוד חובה) הוא כלהלן:

לכיתות ז'-ח': א' בטבת התשס"ד, 26.12.2003. מותר לשתף חריג גיל אחד יליד א' בטבת התשס"ג, 6.12.2002, ואילך.

לכיתות ט': א' בטבת התשס"ג, 6.12.2002. מותר לשתף חריג גיל אחד יליד א' בטבת התשס"ב, 16.12.2001, ואילך.

לכיתות י'-י"ב: א' בטבת תש"ס, 10.12.1999. מותר לשתף חריג גיל אחד יליד א' בטבת התשנ"ט, 20.12.1998, ואילך.

 

2.      ההרשמה לאליפויות הארציות

ההרשמה לאליפויות הארציות לבתי הספר בשנת הלימודים התשע"ח תיעשה במסגרת ההרשמה הרגילה במחוזות. לא תתקיימנה הרשמות פתוחות.

ההרשמה של קבוצות המשתתפות באליפויות בתי הספר התיכוניים בכדורסל ובכדורעף תיעשה ישירות בהתאחדות הספורט לבתי הספר.

 

3.      השתתפות בתחרויות בין-לאומיות (.I.S.F)

באליפויות העולם לבתי הספר (.I.S.F) בשנת התשע"ח יורשו להשתתף אך ורק תלמידים ותלמידות שנולדו לאחר כ"ג בטבת התש"ס, 1.1.2000. לא יורשו להשתתף חריגי גיל.

 • כדורעף, כדוריד, כדורגל אולמות (קט רגל), מרוצי שדה, טניס שולחן

  קבוצות בתי הספר שתזכינה באליפות בתי הספר התיכוניים בענפים הנ"ל, תלמידים לחוד ותלמידות לחוד, תהיינה מועמדות לייצג את משרד החינוך - הפיקוח על החינוך הגופני באליפות העולם לבתי הספר (.I.S.F).

 • כדורעף, כדוריד, כדורגל אולמות (קט רגל)

  יודגש כי באליפויות בתי הספר התיכוניים של משרד החינוך בכדורעף, כדוריד וכדורגל אולמות (קט רגל) יורשו להשתתף גם תלמידים חריגי גיל בהתאם לתקנון, אך הם לא יוכלו להצטרף למשלחת ו/או להשתתף באליפות העולם לבתי הספר (.I.S.F).

 • מרוצי שדה

 • בתחרות הקבוצתית הארצית במרוצי שדה ייחשבו בניקוד הקבוצתי אך ורק תוצאות התלמידים והתלמידות שנולדו לאחר כ"ג בטבת התש"ס, 1.1.2000, על פי תקנון הארגון העולמי לתחרויות ספורט לבתי הספר (.I.S.F).

 • טניס שולחן

  באליפות הארצית בטניס שולחן יורשו להשתתף אך ורק תלמידים ותלמידות שנולדו לאחר כ"ג בטבת התש"ס, 1.1.2000. על פי תקנון הארגון העולמי לתחרויות ספורט לבתי הספר (.I.S.F) לא יורשו להשתתף חריגי גיל.


 

לפרטים אפשר לפנות אל מר גיא דגן,
המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני, טל' 03-6896136.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/9, יא' באייר התשע"ז, 07 במאי 2017

 
   תאריך עדכון אחרון:  08/03/2018