education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.4 חינוך לערכים

(תשעד) 9.4-2  "האחר הוא אני" – יום לציון תחילת התכנית במערכת החינוך
 

1.      רקע

בדבריו על הכרזת העצמאות האמריקאית כותב אברהם לינקולן "אני חושב שמחברי המסמך המרשים הזה התכוונו לכלול בו את כל בני האדם" (כתבי אברהם לינקולן, כרך 2).

עקרון מרכזי בתכנית הרב שנתית האחר הוא אני - חיים בחברת מופת הוא לכלול בה כמה שיותר אנשים ולהעמיק את מסריה בקרב מספר גדול ככל האפשר של בני אדם, זאת באמצעות מתן ביטוי אינטלקטואלי, רגשי ומעשי לערכים העומדים בבסיסה, הן בשגרת הלמידה היום-יומית והן בפעילויות שיא.

הערכים והמסרים הללו הינם נחלתם של כלל השותפים למעשה החינוכי בעבר ובהווה ומהווים אבן דרך חיונית בהתייחסות אל האחר. במהלך התכנית יש להתבונן בהם מחדש, להשיב אותם למקומם הראוי בקדמת הבמה ולשלבם במעשה החינוכי בהווה ובעתיד. 

 

2.      יום פעילות מיוחד לציון תחילת התכנית

כחלק מפעילויות השיא המציינות את המהלך הערכי יתקיים בכל מוסדות החינוך בט"ז בכסלו התשע"ד, 19.11.2013, יום חגיגי שיוקדש לתכנית ויציין את פתיחתה.

במהלך היום תתקיימנה פעילויות חינוכיות במוסדות החינוך שבהן ישתתפו כלל התלמידים, כמו שיעורי חינוך, שיעורים מקצועיים שיוקדשו לנושא, סיורים, כנסים ועוד, במסגרת כיתתית ובמסגרות אחרות.

מוסדות החינוך מוזמנים לציין את היום באופן התואם את תפיסת עולמם ואת התרבות הבית ספרית הנוהגת בהם.

מומלץ לשתף בבחירת התכנים, הפעילויות והמתודות את כל השותפים בקהילת בית הספר: נציגות צוות מוסד החינוך, נציגות התלמידים והנהגות ההורים. מומלץ גם להרחיב את מעגלי השותפים בבחירת דרכי הביטוי והפעילויות שיתקיימו באותו יום בין כתלי מוסדות החינוך: תנועות הנוער, המתנ"סים, מחלקות החינוך ברשות, ועד השכונה ועוד.

רצוי לשוות ליום נופך חינוכי ולא לקיים במהלכו מבחנים ובחינות.

מומלץ לבקש מהתלמידים להגיע בחולצה בצבע אחיד. מדבקות שיחולקו מטעם המשרד, הנושאות את סמליל (לוגו) התכנית "האחר הוא אני", יודבקו  על דש החולצה.

 

3.      פעילות מומלצת למהלכו של היום

להלן מגוון הצעות לפעילויות חינוכיות במהלך היום:

·     מפגש של כלל התלמידים לציון הנושא בפתיחת היום 

·     מרתון סרטים/סרטונים המלווה בשיח מקדים ובפעילות סיכום

·     שיעורי אמנות שיוקדשו להכנת כרזות בנושא לקראת הצגתן בתערוכה בית ספרית

·     פעילות משותפת לתלמידים, מורים והורים

·     מפגשי לימוד משותף במתכונת של בית מדרש לתלמידים מאוכלוסיות שונות, שאליהם יוזמנו גם הורים וחברים מהקהילה

·     מעגלי שיח ופעילויות משותפות עם בתי ספר ממגזרים שונים (ממלכתי ומלכתי-דתי, יהודי וערבי, חינוך מיוחד וחינוך רגיל וכו')

·     מפגשים ופעילויות עם אחרים בקהילה (קשישים, עולים וכו') 

·     פאנל בנושא

·     סיורים ופעילות במוזיאונים

·     פעילות התנדבות שבמהלכה יתקיים מפגש עם האחר

·     לימוד טקסטים ספרותיים בנושא

·     סיור בשכונה הקרובה ואיתור מקומות שבהם מוסדרת נגישות, סימונם ופרסומם בעיתון השכונתי לשם הגברת המודעות לנושא.

מומלץ  לצלם ולתעד את המפגשים שיתקיימו באותו יום ולפרסמם באתר הבית ספרי. לשם כך כדאי לאפשר לתלמידים להשתמש במהלך היום בטלפונים חכמים.

 

באתר "האחר הוא אני" מגוון מערכי שיעור, פעילויות, טקסטים וסרטים שיוכלו לשמש את אנשי החינוך ולהעשיר את היום.


 

כתובת אתר "האחר הוא אני":  /EducationCMS/Units/ui.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/3, כ"ח בחשוון התשע"ד, 01 בנובמבר 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014