education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.4 חינוך לערכים

(תשעו) 9.4-2  יום האישה הבין-לאומי במערכת החינוך
 

א.      כללי

יום האישה הבין-לאומי חל בכל שנה ב-8 במרס. ביום זה בשנת 1857 פתחו פועלות מתפרה בניו יורק, רבות מהן מהגרות יהודיות, בשביתת מחאה על תנאי העסקתן. זו הייתה השביתה המאורגנת הראשונה של נשים במחאה על שעות העבודה המרובות ועל התנאים הלא אנושיים שבהם נאלצו לעבוד ובדרישה לשכר ולתנאים הוגנים. בחלוף השנים אימצו מדינות רבות תאריך סמלי זה לצורך דיון בקידום מעמד הנשים בחברה, בתעסוקה, בפוליטיקה, בכלכלה ובכל יתר תחומי החיים.

נשים רבות עדיין סובלות מאי שוויון רק משום שנולדו נשים. נשים רבות אינן שייכות לקבוצת האוכלוסייה שבידה לעצב את אורחות חייה ולבחור בהם בחופשיות. 

בדצמבר 1977 התקבלה באו"ם החלטה לציין יום זה בכל רחבי העולם, כיום המוקדש לדיון בזכויות האישה ובשלום עולמי. בשנת 1981 נכנסה לתוקפה האמנה הבין-לאומית לשוויון נשים, הכוללת נושאים כמו ביעור האפליה נגד נשים, השתתפותן של נשים בחיים הציבוריים ושוויון בתחומי האזרחות, החינוך, התעסוקה, הבריאות הכלכלה והחברה. ישראל הייתה בין המדינות הראשונות שחתמו על האמנה, עוד בטרם נכנסה לתוקפה.

משרד החינוך מקדם את השוויון בין המינים במוסדותיו ופועל למען הזדמנות שווה לכל התלמידות והתלמידים. יש חשיבות רבה לציין יום זה בכל שכבות החינוך. אפשר לעסוק בנושא במסגרת שיעורי חינוך, אזרחות, היסטוריה, מדעי החברה, תרבות ישראל ועוד.

 

ב.      חומרי למידה

·      היחידה לשוויון בין המינים בחינוך פיתחה חומרי למידה מגוונים העוסקים בנושא. החומרים מצויים באתר היחידה בכתובת:

 /EducationCMS/UNITS/Shivion.

באתר הפעלות, מערכי שיעור וחומרים תאורטיים בנושאים מגדריים, כמו חינוך לשוויון מגדרי, הדרת נשים בחברה הישראלית, ייצוגי גבריות ונשיות, גבורת נשים בתקופת השואה, נשים בתנ"ך ועוד.

·     מינהל החברה והנוער יפרסם בחודש מרס גיליון מיוחד של "על סדר היום" שיוקדש לנושא הנשים והפמיניזם. באתר המינהל מצויים גיליונות נוספים של "על סדר היום" בכתובת:

/EducationCMS/Units/Noar/Actualia/.

 

מדריכות היחידה במחוזות יסייעו לבתי ספר המעוניינים בכך בארגון ימי שיא בנושא. פרטי ההתקשרות עמן מצויים באתר היחידה בכתובת:

/EducationCMS/Units/Shivion/Odot/ShevionAnsheyKesher.htm.

 


 

לפרטים אפשר לפנות אל הגב' אושרה לרר שייב, הממונה על שוויון בין המינים בחינוך, המינהל הפדגוגי, דוא"ל oshrale@education.cov.il.  

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעו/7, כ"ב באדר א' התשע"ו, 02 במרץ 2016

 
   תאריך עדכון אחרון:  05/03/2016