education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.4 חינוך לערכים

9.4-10  אתיקה ומוגנות ברשת האינטרנט

 

מבוא

תמצית

חוזר זה עוסק בנוהלי התקשורת הראויים בקרב מורים, תלמידים והורים במרחבי רשת האינטרנט בדגש על תקשורת באתרים בית-ספריים, ברשתות חינוכיות וברשתות חברתיות.

כמו כן החוזר מציג את תכנית ההתערבות "חיים ברשת" במסגרת התכנית "כישורי חיים" שמטרתה חינוך להתנהגות נכונה ושקולה תוך מוגנות ברשת בכלל מוסדות החינוך. תכנית זו היא חלק מאורח החיים ומהעשייה הבית-ספריים שמוביל צוות "חיים ברשת", הפועל לקידום התנהגות מיטיבה, נבונה ובטוחה ברשת האינטרנט. עם זאת, כלל הצוות החינוכי אחראי להקניית מיומנויות אלו. החוזר מתייחס לתפקידי צוות התכנית "חיים ברשת" ולדרך הטמעתה.

התוקף: החל מ-1 בדצמבר 2011. 

התחולה: כלל מוסדות החינוך בכל המגזרים.

הסטטוס: חדש.

חוזרים קודמים בנושאים קשורים

-     סעיף 2.1-12 בחוזר הוראות הקבע תשע/1(א), "קידום אקלים בטוח והתמודדות עם אירועי אלימות במוסדות החינוך", ותיקון בסעיף 2.1-13 בחוזר הוראות הקבע תשע/3(א)  –  בתוקף

-     סעיף 3.6-3 בחוזר הוראות הקבע סג/7(א), "שמירה על פרטיות באתרי האינטרנט הבית-ספריים", ותיקון בסעיף 3.6-4 בחוזר הוראות הקבע סד/3(א) –  בתוקף

-     סעיף 3.6-6 בחוזר הוראות הקבע סד/9(א), "חסימת אתרי מידע בלתי רצויים באינטרנט במערכת החינוך" –  בתוקף

-     סעיף 3.7-59 בחוזר הוראות הקבע סט/8(א), "הנחיות כלליות לגבי סייגים לפעילות פוליטית-מפלגתית של עובדי הוראה" –  בתוקף

-     סעיף 3.7-57 בחוזר הוראות הקבע סט/3(א), "האיסור הכללי לשלב פרסומת מסחרית במוסדות החינוך והתנאים לקבלת היתר בתנאים מסוימים"  –  בתוקף.

התפוצה: המנהלים, המורים והמפקחים בכלל מערכת החינוך ומנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות.

יישום ומעקב: המפקחים הכוללים יעקבו אחר יישום הנהלים.

 

הגורם האחראי                                

שם היחידה: המינהל למדע ולטכנולוגיה

בעל התפקיד: מנהל הגף ליישומי מחשב בחינוך

מספר הטלפון: 03-6896173

הדוא"ל: moe_gf_ysumy_machshev@education.gov.il.

 

נספחים

נספח א:  טופס לתכנון ולמעקב אחר ביצוע התכנית "חיים ברשת" – הצעה למתווה פעילויות

נספח ב:  טופס לתכנון ולמעקב אחר ביצוע התכנית "חיים ברשת" – הצעה למתווה פעילויות – דוגמה

נספח ג:  טופס לתיעוד אירועים המתרחשים במרחב הווירטואלי לצורך למידה.

 

1.     רקע

משרד החינוך מעודד הצטרפות של צוות בית הספר, התלמידים וההורים למרחבי למידה מקוונים, המקדמים מטרות חינוכיות, לימודיות וחברתיות בפעילות חינוכית שיתופית.

התהליכים הדינמיים המתרחשים בעידן טכנולוגיות המידע והתקשורת משפיעים על אורח החיים, על דרכי התקשורת ועל צריכת מידע. רשת האינטרנט מציעה מרחבים שונים ללמידה. הרשת מציבה בפנינו אתגרים חדשים בשל הכמות והמגוון של המידע ואפשרויות השיתוף והתקשורת האינסופיים. המרחב הדיגיטאלי משפיע על חיינו בכל התחומים – האישיים, המקצועיים, החברתיים וכו' – ומעורר חשיבה מחודשת על גבולות חופש הביטוי, על זכויות הפרט ועל נורמות שונות שהשתרשו במאה העשרים.

קיימת הבחנה בין מרחבים המיועדים לאוכלוסייה מסוימת, כמו אתר בית-ספרי המיועד לקהילת בית הספר בלבד, לבין מרחבים ציבוריים הפתוחים לכלל המשתמשים, כדוגמת רשתות חברתיות.

רשתות חברתיות משמשות מרחב לעיסוק בנושאים חברתיים ואישיים. בשל אופיין הפתוח וטשטוש הגבולות בין הפרטי לציבורי-מקצועי והיעדר מנגנוני בקרה, השימוש בהן למטרות חינוך-הוראה-למידה מעלה סוגיות ודילמות מקצועיות ואתיות.

קצב ההתקדמות של הטכנולוגיות והאפשרויות הפדגוגיות הגלומות בהן והמודעות לסיכונים מחייבים את צוותי החינוך ליזום מהלך משמעותי לפיתוח תרבות בית-ספרית של פתיחות ומוגנות ברשת. זוהי המשימה של כל מחנך במאה ה-21.

ברציונל של התכנית "כישורי חיים" נאמר, בין השאר:

"החשיפה של התלמידים למצבי חיים מורכבים ולמצבי סיכון שונים – הן באופן ישיר והן באופן עקיף – בין היתר דרך אמצעי התקשורת השונים, מחייבת את בית-הספר להתייחס, לצד היעדים המסורתיים שלו (למידה והשכלה), גם למצבי החיים שהתלמידים חווים ונדרשים להתמודד אתם בחיי היומיום שלהם בבית-הספר, במשפחה ובחברה. כדי לא ליצור מצב של ניתוק, שבו בית הספר הוא מקום לרכישת ידע והשכלה ואילו על 'החיים' יש ללמוד מחוץ לכותלי בית הספר, בית הספר נדרש לראות במצבי החיים השונים שהתלמידים מתנסים בהם במסגרת מעגלי ההשתייכות שלהם (המשפחה, בית הספר, קבוצת-הגיל וכדומה) מרכיב חשוב בתכנית הלימודים וחלק בלתי-נפרד מהעשייה החינוכית."[1]

על אנשי החינוך לפעול להעלאת מודעות התלמידים והוריהם באשר להשפעת הרשתות החברתיות לחיוב ולשלילה. עליהם להקפיד כאנשי חינוך על אמות מידה אתיות ומקצועיות בהתנהלות מקצועית ברשת האינטרנט ולפתח בקרב התלמידים כישורי חיים להתנהלות ברשת ולקבוע נהלים וכללים לשימוש מושכל ואתי באתרים בית-ספריים וברשתות חברתיות.

 


[1]     מתוך "כישורי חיים": /EducationCMS/Units/Shefi/KishureiChaim/meytaviyut/yeda/RationalKH.htm

 

2.     עקרונות חינוכיים ומקצועיים

רשת האינטרנט מאפשרת דרכי תקשורת מגוונות באמצעים טכנולוגיים שונים: תוכנות למסרים מיידיים, דואר אלקטרוני, קבוצות דיון, רשתות חברתיות ועוד. הרשת החברתית הפכה להיות אמצעי תקשורת חשוב בחיי היום-יום, אך לא הוחלו עליה בנקודת הזמן הנוכחית כללים החלים על מי שמספק שירות תשתיתי חיוני (למשל ספק טלפון). בנוסף, הרשת אינה משקפת את העקרונות החינוכיים והמקצועיים הבאים לידי ביטוי במדיניות מערכת החינוך. מדובר בעקרונות כדלקמן:

 •       תפקיד עובד ההוראה: אחד מתפקידי עובד ההוראה הוא להעניק לתלמידים כלים לניהול חייהם ולאפשר להם מסגרת מובנית ובטוחה להתאמן ביישום כלים אלה (באתר בית-ספרי) ולנהל דיונים אודות התנסויותיהם בחיים. 
 •       יחסי עובד הוראה-תלמיד: ברשת יש השטחה חברתית: קשה להבחין בין בוגר לצעיר ובין ילד למבוגר. ואולם יחסי מורה-תלמיד אינם יחסים סימטריים. המורה והגננת הם המבוגרים בעלי האחריות והסמכות. שמירת המרחק בין מורה לתלמיד לצד מתן כבוד חיונית עבור המורה כדי שיוכל לבצע את תפקידו, להציב גבולות, להדריך ולכוון. מרחק זה גם שומר הן על המורה והן על התלמידים מפני גלישה ליחסים שאינם מושתתים על קשר מקצועי.  
 •       צורכי חִברות בקבוצת השווים: תלמידים זקוקים למרחב פרטי לצורך תהליכי חברות במסגרת קבוצת הגיל והרחק מעינם הבוחנת של המבוגרים. בקבוצת השווים מתקיימים גם תהליכי אוורור רגשי, בירור רגשי וערכי, בחינת קשרים עם סמכות וכד'. אלה תהליכים התפתחותיים לגיטימיים, והם עלולים לקבל פירוש שגוי כשהם נקראים מחוץ לקבוצת השווים ולא בהקשרם.
 •        גבולות הפרטי והמקצועי: ברשת מתקיימות אינטראקציות באופן שוטף ובמקביל לפעילויות נוספות. מאפיינים אלה תורמים לטשטוש הגבול בין הפרטי למקצועי, בין ההולם לבלתי-הולם ובין הֶקשרים שונים.
 •        נגישות וזרימת מידע: ברשת החברתית לא כל המידע רלוונטי לקשר החינוכי של מורה-תלמיד. התקשרויות באינטרנט מאופיינות בצמצום מנגנוני בקרה, בזרימת מידע ובחשיפה חופשית יותר של תכנים. תנאי הסביבה חופשיים ופתוחים, ונעדר חוזה ברור על הנושאים, על התכנים ועל תפקידם ועל אחריותם של המשתתפים. 
 •        תקשורת שוויונית: עובד ההוראה צריך לקיים תקשורת שוויונית עם כל תלמידיו. ברשתות חברתיות כמו הפייסבוק, שהתקשורת בהן בנויה על זמינות אקראית של המשתתפים, על זרימה שוטפת של מידע ועל היעדר רציפות של תוכן לאורך זמן (תקשורת המבוססת על ה"כאן" ועל ה"עכשיו")  אין למורה/לגננת אפשרות לתת מענה שוויוני לכל התלמידים.
 •        הקשרי מידע: שימוש במידע אקראי, פירושו והשמתו מחוץ להקשרים שהוא נוצר בהם אינו יכול להיות בסיס לעבודה חינוכית. התייחסות מקצועית למידע דורשת בירור כל הפרטים וההקשרים והסתכלות רחבה המכלילה את זוויות הראייה של כל השותפים הרלוונטיים.            
 •        הימנעות ממסרים שיווקיים: ההכרה ברשת החברתית והלגיטימציה לשימוש בה עלולות להפוך את מערכת החינוך לשותפה של הרשת החברתית בפעילויות העסקיות שלה על כל המשתמע מכך, כולל הסכמה למודל המימון של הרשת החברתית שלפיו קיים שימוש במידע אישי של המשתמשים בה ועלולה להיות הפרה של צנעת הפרט (ראה סעיף 3.7-57 בחוזר הוראות הקבע סט/3(א), "האיסור הכללי לשלב פרסומת מסחרית במוסדות החינוך והתנאים לקבלת היתר בתנאים מסוימים").

בשל כל האמור לעיל ראוי שהתקשרויות בין מורים לתלמידים  תיעשינה באתר בית-ספרי או ברשת חינוכית מתאימה ומבוקרת. בנוסף, הנחלת ערכים הנגזרים מההתנהלות במרחבי הרשת מן הראוי שתיעשה באופן שיטתי, לאורך השנה כולה, ומתוך מתן דוגמה אישית של הצוות החינוכי.

 

3.     נהלים לתקשורת מורים, תלמידים והורים באתרים בית-ספריים, ברשתות חינוכיות וברשתות חברתיות

 3.1   מונחון

קיימת הבחנה  בין אתרים בית-ספריים  ורשתות חינוכיות  לבין רשתות חברתיות:

3.1.1  אתר בית ספרי

האתר הבית-ספרי הוא מרחב למידה ושיתוף לקהילת בית הספר. מטרתו לתרום לתהליכי חינוך-הוראה-למידה ולקדמם תוך שיתוף בידע והרחבת מרחבי הלמידה אל מעבר לכיתה. במרחבי למידה אלו בית הספר אחראי על התכנים המועלים ועל הפעילות המתרחשת בהם.

האתר הבית-ספרי משמש חממה ואמצעי יעיל ללמידת נושאי גלישה בטוחה ברשת וכן משמש סביבה ברשת להתנהלות ארגונית ולניהול תהליכי ההוראה והלמידה. מטרת מעשה החינוך של האתר היא שהתלמידים יאמצו את אותן נורמות התנהגות שרכשו בסביבה הסגורה והמוגנת וישתמשו בהן גם במרחבי הרשת הפתוחה.

קהל היעד של האתר הוא הקהילה הבית-ספרית. ההתנהלות במרחב זה פתוחה או סגורה, בהתאם לצורכי ההוראה. יש לוודא שתשתית האתרים הבית-ספריים מבוססת על פלטפורמות המאושרות על ידי המשרד.

3.1.2  רשתות חינוכיות

רשתות חינוכיות (Educational networking) הן רשתות המיועדות לקהל יעד מוגדר, ותוכניהן הם בעלי אופי לימודי-חינוכי. רשתות אלו אינן פתוחות לכלל הציבור. נדרש רישום אליהן, ורוב התכנים שלהן אינם גלויים לכול. דוגמאות לרשתות כאלה: רשת "שלובים" (מכון מופת), Elgg (פלטפורמה בקוד פתוח), Blossom, "גוגלה" ועוד. ברשתות אלו אפשר לקיים סוגי אינטראקציות שונים לקהילת בית הספר בדומה לאינטראקציות  המתקיימות ברשתות חברתיות (ראה להלן), אך על נושאים לימודיים.    

3.1.3  רשתות חברתיות

רשתות חברתיות (Social networks) הן סביבה פתוחה וחופשית למשתמשים ברחבי העולם לצורכי תקשורת ושיתוף במידע, כדוגמת Twitter, You-tube, Delicious, Facebook ועוד.

הרשתות החברתיות מאפשרות לקבוצות אנשים הבוחרים בכך להשתייך לקהילה (באמצעות יצירת פרופיל אישי) ולקיים ביניהם קשר, שיתוף והחלפת מידע באמצעות רשת האינטרנט בנושאים שונים. רשתות חברתיות עשויות לסייע למשתמשים בהן בנושאים כמו איתור ושיתוף במידע, למידה שיתופית, קידום מטרות חברתיות ואישיות, יצירת קשרי חברות וכדומה. הציבור הרחב, וביניהם גם הורים, מורים, בני נוער וילדים, פועלים בהן כחלק מהתנהלותם היום-יומית.

בפעילות חינוכית ברשתות חברתיות שעיקר מטרתן היא ניהול קשרים חברתיים הקשרים מטשטשים את הגבול בין פעילות אישית-פרטית של מורים, הורים ותלמידים לבין פעילות חינוכית-מקצועית. מאחר שסביבה זו נעדרת מנגנוני בקרה וניטור, אין אפשרות להבטיח מענה שוויוני והוגן לכלל התלמידים ופעילות מתוכננת ועקבית או לבצע ניטור. כמו כן, קיים סיכון לניצול לרעה של חופש הביטוי, לפגיעה בפרטיות, לפגיעה בשם הטוב של אדם, לפריצת הגבול בין תקשורת מקצועית לתקשורת אישית, לחשיפה לתכנים פוגעניים ועוד. מסיבות אלו השימוש ברשתות חברתיות לאינטראקציות בין-אישיות בין מורים לתלמידים אסור.

 

4.     נהלים לשימוש באתרים בית-ספריים וברשתות חינוכיות

4.1     סביבת ההוראה המקוונת תיבנה על פי העקרונות המפורטים במסמך "אפיון אתר בית-ספרי".[2]

4.2     ההתנהלות באתר הבית-ספרי – חילופי המידע והשיתוף – יתקיימו על פי כללים מוסכמים מראש על כלל קהילת בית הספר, תוך שמירה על כבוד האדם ולקיחת אחריות אישית ובהנחיה ובליווי של צוות "חיים ברשת".  

4.3     בית ספר הבוחר להשתמש ברשתות חינוכיות לצורכי למידה יפנה את תלמידיו אליהן מתוך האתר הבית-ספרי ויגדיר לתלמידיו את הפעילות הלימודית באופן ברור.

4.4     המוסד החינוכי ינהל סביבה בזהות ייחודית למוסד.

4.5     המשתתפים ישתמשו באתר הבית-ספרי וברשת החינוכית אך ורק למטרות חינוך-הוראה-למידה, כחלק מהפעילות החינוכית-לימודית של המוסד החינוכי, ולא תבוצע בהם תקשורת אישית אלא לצורכי חינוך, הוראה ולמידה בלבד. 

4.6     שיח אישי מקוון בין מורה/גננת לתלמיד על נושאים הקשורים בחינוך ובלמידה לא יתקיים במרחב רב משתתפים (כגון קבוצת דיון), אלא רק בערוצים המקובלים לשיח אישי (דוא"ל), ולא יופץ הלאה.

4.7     תובטח פרטיות המשתמשים ברשת: 

-     איש חינוך לא יפרסם תכנים אישיים שאינם קשורים לתפקידו החינוכי בבית הספר .

-     לא יפורסמו פרטים העלולים לפגוע בצנעת הפרט, בין אם של תלמיד, של איש סגל הוראה או של אדם אחר.

4.8     תובטח אי-העברת מידע  ופרטים אישיים לגופים חיצוניים. 

4.9     המוסד החינוכי יקפיד על הימנעות מפרסום מידע העלול לפגוע באנשי הצוות, בתלמידים, במשפחותיהם, בבית הספר וברגשות הציבור, ויסיר מידע כזה אם פורסם.

4.10   המוסד החינוכי יקפיד על הימנעות מהעלאת חומרים המפרים זכויות קניין רוחני לאתר, ויסיר מידע כזה אם פורסם.

4.11   איש צוות המוסד החינוכי יימנע מפרסום פעילות פוליטית-מפלגתית ברוח תקנות המשרד בעניין זה המפורטות בסעיף 3.7-59 בחוזר הוראות הקבע סט/8(א).

4.12   תימנע חשיפה לפרסומות מסחריות.

 


[2]     כתובת המסמך "אפיון אתר בית-ספרי":  https://sites.google.com/a/tzafonet.org.il/tikshov/Home/act/internet-school

 

5.     נהלים לשימוש ברשתות החברתיות

5.1     רוב הרשתות החברתיות הציבוריות אינן מאפשרות השתתפות של ילדים מתחת לגיל 13, וזאת, בדרך כלל, נוכח הוראות החקיקה האמריקנית בנושא זה – Children Online Privacy Protection Act COPPA))[3] – אשר אוסרות על אתרי אינטרנט הפונים לקטינים מתחת לגיל 13 לאסוף מידע ללא הסכמה הורית שהתקבלה באופן מהימן. בהתאם לכך בתי הספר אינם רשאים ליזום או לעודד פעילות תלמידים מתחת לגיל 13 ברשת חברתית.

5.2     המוסד החינוכי יכול להשתמש ברשת חברתית לשם הצגת מידע על פעילותו החינוכית לקהילות רלוונטיות. הדבר יכול להתבצע באמצעות "דף קהילה" (שכן אין בו אינטראקציה אלא הצגת מידע).

5.3     על המוסד החינוכי לנסח מטרות ברורות ולפרסם חוזה ברור בדבר הפעילות בדף הקהילה.

5.4     בפעילות ברשת חברתית אין לחשוף פרטי מידע אישיים של קהילת בית הספר.

5.5     השימוש ברשת חברתית יתבצע בהלימה לגיל המותר לשימוש ברשת החברתית.

5.6     יש להקפיד על הימנעות מהעלאת חומרים המפרים זכויות קניין רוחני לאתר  ולהסיר מידע כזה אם פורסם.  

   


[3]  Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA), 15 U.S.C. §§ 6501-6508, וכן תקנות לפי החוק, The Children’s Online Privacy Protection Rule, 16 C.F.R. Part 312. יצוין כי יש להבחין בין חוק זה, המסדיר את אופן איסוף המידע על קטינים, לבין חוק אחר בעל קיצור דומה, ששמוChild Online Protection Act, 47 U.S.C. § 231 (2000), שנועד למנוע הצגת תכנים לא הולמים לקטינים ונפסל על ידי הערכאות כפוגע בתיקון הראשון לחוקה האמריקנית בשל היותו פוגע בחופש הביטוי מעבר לנדרש.


 

6.     ההתנהלות של איש הצוות החינוכי במפגש עם תלמידים ועם הורים ברשת החברתית

6.1     ההתנהלות עם תלמידים

6.1.1 כל הכללים הנוגעים להתנהלות מקצועית ואתית בתוקף תפקידו של איש צוות חינוכי חלים גם על התנהלותו ברשת חברתית.

6.1.2  על איש הצוות לקחת בחשבון כי מידע מכל סוג שפורסם ברשת חברתית עלול להיות חשוף גם לתלמידים ולהורים. לכן עליו להפעיל שיקול דעת ולהגדיר את אופן פרטיות המידע בהתאם ולקחת בחשבון אופן התנסחות ראוי ומכבד במסגרת השיח ברשת.

6.1.3  איש צוות חינוכי לא ייזום תקשורת עם תלמידים ברשת חברתית, לא יציע להם חברות ולא יאשר הצעות חברות שיתקבלו מהם.

6.1.4  פניית תלמיד באמצעות רשת חברתית אל איש צוות מחייבת תגובה. במקרה כזה ימשיך איש הצוות את התקשורת עם התלמיד בערוצים חלופיים המקובלים לשיח אישי בתוקף תפקידו, וזאת מתוך כוונה לתת מענה מלא לפניית התלמיד.  

6.1.5  איש צוות חינוכי לא יעשה שימוש במידע אישי/חברתי/משפחתי של התלמיד שנחשף אליו באקראי או בעקיפין, למעט במקרים שבהם מדובר במצבי סיכון בכפוף להנחיות בחוזרי המנכ"ל.

6.1.6  מידע שפורסם ברשת חברתית הנוגע לפגיעה, למשבר או למצב חירום של תלמיד או של קבוצת תלמידים  הנחשף בפני איש צוות בית הספר יטופל על ידי הצוות החינוכי על פי הנהלים בחוזרי המנכ"ל.

6.2     ההתנהלות עם הורים

6.2.1  הקשר בין מורה/גננת  לבין הורה/אפוטורופוס נובע מתוקף תפקידו של עובד ההוראה  וממחויבותו המקצועית. כל תקשורת עם הורה תיעשה באופן אישי, במפגש פנים-אל-פנים, או בתקשורת דיגיטאלית פרטית (דוגמת הדואר האלקטרוני) עם העתק לממונה הישיר שלו (קרי מנהל המוסד החינוכי) אך ורק במידת הצורך, תוך מתן מענה מקצועי מלא לפניית ההורה.

6.2.2 מקרה של פניית הורה אל עובד הוראה ברשת החברתית מחייב תגובה והמשך תקשורת עם ההורה מחוץ לרשת החברתית, בערוצי תקשורת חלופיים לשיח אישי ומקצועי, כמו טלפון, דואר אלקטרוני וכיוצא בזה.

6.3     נקיטת פעולה במקרה של פגיעה

כל פגיעה בתלמידים, בהורים ובאנשי צוות באתר הבית ספרי, ברשת חינוכית וברשת חברתית תטופל מיידית על פי הצעדים האלה:

6.3.1  תיעוד פרטי הפגיעה והעובדות הנוספות הקשורות לה (על ידי צילום מסך PS)

6.3.2  הפסקה מיידית, ככל האפשר, של האינטראקציה

6.3.3  יידוע הנהלת המוסד החינוכי בכל הפרטים ועירוב כל הגורמים הרלוונטיים בהתאם לחובה של שמירת חסיונות על פי כל חוק ודין

6.3.4  טיפול באירוע כבכל אירוע אלימות ואירוע חינוכי משמעתי, על פי ההנחיות בחוזרי הוראות הקבע תשע/1(א), סעיף 2.1-12, בנושא "קידום אקלים בטוח והתמודדות עם אירועי אלימות במוסדות החינוך", ותשע/3(א), סעיף 2.1-13 באותו נושא, תוך הגנה על הפרטיות ושמירה על צנעת  הפרט בדיווח.

 

7.     התכנית "חיים ברשת" - חינוך להתנהגות נכונה ושקולה תוך מוגנות ברשת

 7.1    כללי

התכנית "חיים ברשת" היא תכנית ערכית הפועלת לקידום התנהגות מיטיבה, נבונה ובטוחה ברשת האינטרנט. התכנית נוגעת ליעדים מרכזיים של מערכת החינוך, ולכן יש להקצות לה את תשומת הלב ואת המשאבים המתאימים בתכנית העבודה הבית-ספרית. את התכנית מוביל צוות "חיים ברשת", אך כלל הצוות החינוכי אחראי להקניית המיומנויות והערכים שהיא פועלת להנחלתם.

7.2     הקמת צוות "חיים ברשת"

בכל מוסד חינוכי יוקם על ידי המנהל צוות "חיים ברשת"  שיפעל לקידום התנהגות נבונה ובטוחה ברשת האינטרנט ולהנחלת  ערכים ונורמות התנהגות נכונים ברשת כחלק עקבי, שיטתי וסדיר מהתרבות הבית-ספרית הכוללת לאורך השנה.

הצוות יכלול רכז חברתי, רכז תקשוב, יועץ חינוכי ומורה מוביל. על פי הצורך תתקיים היוועצות עם פסיכולוג בית הספר הן בתכנון ההתערבויות והן בהתמודדות עם מצבים מיוחדים בלי לפגוע בחסיון המידע על פי כל חוק ודין ככל שיש חיסיון כזה. הצוות ירתום הורים כשותפים ליצירת תכניות ההתערבות הבית-ספרית לחינוך לחיים ברשת. אוכלוסיות היעד שהפעילות תכוון אליהן הם מורים, תלמידים, הורים וקהילה.

צוות "חיים ברשת" אינו חייב להיות צוות ייחודי נפרד לעניין זה, אלא הוא יכול להיות חלק אינטגרטיבי של כלל הפעילות הבית-ספרית. כל צוות קבוע בבית הספר (צוות הניהול, "צוות אקלים" וכד') יכול לשמש גם בתפקיד צוות "חיים ברשת" כיוון שהתכנית "חיים ברשת" חלה על כל אורח החיים הבית-ספרי ועל העשייה הבית-ספרית.

צוות "חיים ברשת" הוא צוות מרכזי בבית הספר, ותפקידו לפרוס בפריסת מניפה את נושא האתיקה והמוגנות ברשת. לכן חשוב שייכללו בו בעלי תפקידים מגוונים בבית הספר שיעבדו בשיתוף פעולה עם המנהל. בנוסף יהיה על הצוות להיות בקשר עם גורמים נוספים בקהילה הנוגעים לנושא אתיקה ומוגנות ברשת כדוגמת עיר ללא אלימות, מדריכי מציל"ה ועוד.

הצוות יפעל להעלאת המודעות למאפייני הרשת ולהשפעתם על תלמידים בגילים שונים וייזום  פעולות הדרכה, הנחיה ואימון שמטרתן להביא להתנהגות נבונה ואחראית ברשת באופן שיקדמו הגנה מפני הסכנות הטמונות בה, ובכלל זה הכרת כלים טכנולוגיים מתאימים.

7.3     תפקידי צוות "חיים ברשת"

7.3.1  הצוות אחראי על התוויית המטרות והיעדים הבית-ספריים בנושא אתיקה ומוגנות ברשת, על תכנון תכנית התערבות להשגתם ועל יישום התכנית ועל הערכתה.

7.3.2  הצוות אחראי על פרסום התכנית לקהילת בית הספר ועל יישומה בעקביות ובשיטתיות  בתחומי הפעילות הרלוונטיים בבית הספר. הפרסום ייעשה באמצעות אתר בית הספר, פרסומים להורים ולשותפי התפקיד הנוספים, במות דיון, מסגרות קבועות בלוחות המודעות, ימי שיא לפתיחת התכנית, מועצת התלמידים, משובים במהלכה וכו'.

7.3.3  תחומי האחריות וחלוקת התפקידים בצוות משקפים את התרומה הייחודית והמקצועית של כל אחד מאנשי הצוות להשגת המטרה.

7.3.4  הצוות יתכנס במועדים קבועים למטרות האלה: קידום תכנית ההתערבות, הערכת תוצאותיה, דיון בתכנים העולים מהשטח (תכנים כלליים, לא פרטניים) ועדכון תכנית ההתערבות בהתאם.

7.3.5  צוות "חיים ברשת" יקיים ישיבות תקופתיות  ובהן הוא יבחן את הקשר בין פעולותיו לתפוקות בבית הספר.

7.3.6  הצוות יהיה אחראי על קידום ההתפתחות המקצועית של המורים בנושאים הקשורים לצורכיהם ולאתגריהם של תלמידים, מורים והורים בעידן הדיגיטלי. לדוגמה: הצוות  יקדם הנחיה והפעלה של שיעורים מקוונים (וובינרים[4]) עבור צוותי המורים והתלמידים.

7.3.7  האתר הבית-ספרי יציג את תכנית ההתערבות וכן מידע על הדרכים, על הכלים ועל הגופים התומכים בהתנהלות בטוחה ואתית ברשת.

7.3.8  האתר ישקף את התפתחות התכנית באמצעות הצגת תוצרים המעידים על הנושאים שהצוות עוסק בהם ותרומתם לגלישה בטוחה ואתית ברשת.

7.3.9  מסגרת הפעילות של צוות "חיים ברשת"

-      הפעילות תתקיים כחלק מהתכנית "כישורי חיים".

-      הצוות יגדיר מפגשים צוותיים משותפים על בסיס תדיר שיקבע. מומלץ להזמין לחלק מהמפגשים נציגות של הורים וכן של תלמידים ממועצת התלמידים המרכזית.

7.4     הפניות למסמכי מדיניות העוסקים בהתנהלות בטוחה ואתית ברשת

תכנית ההתערבות "חיים ברשת" נשענת על מדיניות המשרד כפי שהיא באה לידי ביטוי גם במסמכי מדיניות ובמסמכים נוספים העוסקים בהתנהלות בטוחה ואתית במרחב הווירטואלי, כמפורט להלן:     

7.5     פריסת התכנים על פי שכבות הגיל

 

 

7.6     הפיתוח המקצועי של צוות "חיים ברשת"

7.6.1  נושאי אתיקה ומוגנות ברשת מתחדשים בהתאם להתפתחויות הטכנולוגיות; לכן על צוות "חיים ברשת"  להקפיד על התעדכנות תמידית ועל הקניית הידע החדש לצוות המורים ולתלמידים. רכזי תקשוב מחוזיים יעדכנו את צוותי "חיים ברשת" בכלים טכנולוגיים להתמודדות עם נושאים אלו.

7.6.2  הצוות יתעדכן בתכנים העוסקים באתיקה ומוגנות ברשת באתר מלווה שבו יוכל לשתף בידע צוותי "חיים ברשת"  וגם  לקבל  מידע שוטף. כתובת האתר:          
/EducationCMS/UNITS/MadaTech/HomePage.htm

7.6.3  הצוות יוכל להתעדכן ולשתף בעשייה גם בדף הפייסבוק "אתיקה ומוגנות ברשת".[5] כמו כן ישתתף הצוות בימי עיון ארציים ומחוזיים העוסקים בנושא, וכן בשיעורים מקוונים (וובינרים) מקצועיים ללימוד הנושא.

 

7.7     הנושאים שצוות "חיים ברשת" יעסוק בהם

 •       היכרות עם מסמכי מדיניות: חוזרי מנכ"ל, חוקי מדינה – זכויות וחובות
 •       פיתוח מודעות לתרבות, לנורמות ולהתנהגויות ברשת
 •       פיתוח כישורים ומיומנויות להתנהלות מיטיבה במרחב הווירטואלי
 •       התמודדות עם סכנות ברשת (בריונות מקוונת, הימורים וכד') : כלים ומיומנויות
 •       להתמודדות אישית, דרכי פנייה לקבלת עזרה ושימוש באמצעים טכנולוגיים והתנהגותיים
 •       ארגון וניהול זמן
 •       פרטיות ושיתופיות ברשת. 


[4]     וובינר: שיעור סינכרוני ברשת הכולל הפעלות לפני הפעילות ואחריה, ובו התלמידים נחשפים למידע על ידי מומחים שונים ברשת.

[5]     כתובת הדף "אתיקה ומוגנות ברשת": http://tinyurl.com/3er6qrf.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/4(א), ה' בכסלו התשע"ב, 01 בדצמבר 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014