education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.6 חינוך מדעי וטכנולוגי

9.6-2  איחוד המקצועות מדעי הטכנולוגיה ומוט"ב למקצוע אחד - "מדע וטכנולוגיה לכול"

 

הוראה זו מבוטלת

למעבר להוראה המעודכנת

 

תוקף ההוראה: החל מ-7.12.2015.

תאריך הפרסום: כ"ה בכסלו התשע"ו, 7.12.2015.

התחולה: בתי הספר העל-יסודיים.

תמצית ההוראה

החל משנת הלימודים התשע"ו אוחדו המקצועות מדעי הטכנולוגיה ומוט"ב למקצוע אחד - "מדע וטכנולוגיה לכול", בהיקף של 5-3 יח"ל.  תהליך האיחוד יתרחש בהדרגה. המקצוע "מדע וטכנולוגיה לכול" יקדם את הערך ואת הרלוונטיות של התכנים הנלמדים לכלל התלמידים תוך מתן ביטוי להטרוגניות של התלמידים שילמדו מקצוע זה.

מטרת המקצוע להקנות אוריינות מדעית-טכנולוגית לתלמידי החטיבה העליונה בכיתות הטכנולוגיות ובכיתות העיוניות באופן שיאפשר את השתלבותם בחברה המודרנית ואת השתתפותם בשיח הציבורי במגוון סוגיות הקשורות למדע ולטכנולוגיה.

בהוראה שלהלן מפורטים מבנה המקצוע, מסגרת הלימוד ושלבי היישום במערכת החינוך, נושאי הלימוד ודרכי ההערכה.

תמצית השינויים מהוראה קודמת

סעיף זה מחליף את סעיף 9.6-1 בחוזר הוראות הקבע עה/9(א), "המקצוע 'מדע וטכנולוגיה לכול' ". להלן תמצית השינויים:

1.     הוחלפו נושאי הלימוד בין שלב ב' לשלב ג' של לימוד המקצוע החדש:

-    נושאי הלימוד הטכנולוגיים והמדעיים שהיו בשלב ב' הועברו לשלב ג'.

-    פרויקט הגמר/עבודת החקר ונושאים מדעיים-טכנולוגיים שהיו בשלב ג' הועברו לשלב ב'.

2.     הורחב היקף התכנים המשותפים לחינוך הטכנולוגי ולחינוך העיוני.

3.     חלו שינויים בהיבחנות ובהערכה:

-    הערכת שלבים א' ו-ב' תהיה חיצונית, משקלה יהיה 70%, והיא תורכב מבחינה חיצונית (40%) ומהגנה על פרויקט גמר/עבודת חקר בית-ספרית (30%).

-    הערכת שלב ג' תהיה בית-ספרית (30%).

הסטטוס: החלפה.

-    הוראות קודמות שהוראה זו מבטלת: סעיף 9.6-1 בחוזר הוראות הקבע עה/9(א), "המקצוע 'מדע וטכנולוגיה לכול' ".

-    הוראות תקפות בנושאים קשורים: סעיף 3.1-47 בחוזר הוראות הקבע עד/7(ד), "התכנית הלאומית ללמידה משמעותית – החטיבה העליונה: ארגון הלימודים ותעודות הסיום".

הגורם האחראי

א.    שם היחידה: המזכירות הפדגוגית, אגף מדעים והמינהל לתקשוב, לטכנולוגיה ולמערכות מידע

ב.     בעלי התפקיד: 1. המפמ"ר ל"מדע וטכנולוגיה לכול" בחינוך העיוני; 2. המפמ"ר בחינוך הטכנולוגי

ג.     מספרי הטלפון: 1. 02-5603875 ו-050-6282451;2. 03-6896206 ו-050-6282121

ד.     כתובת הדוא"ל:  1.  michalna@education.gov.il;

                                2.  gershonco@education.gov.il.


תוכן העניינים

1.     כללי

2.     מסגרת הלימוד

3.     ארגון הלמידה

4.     החלת התכנית במערכת החינוך.

 

1.      כללי

החל משנת הלימודים התשע"ו אוחדו המקצועות "מדע וטכנולוגיה בחברה (מוט"ב)" ו"מדעי הטכנולוגיה" למקצוע "מדע וטכנולוגיה לכול" בהיקף של 5-3 יחידות לימוד שיילמד הן בבתי הספר בנתיב העיוני והן בבתי הספר בנתיב הטכנולוגי.

המקצוע "מדע וטכנולוגיה לכול" נועד לתלמידים שאינם מתמחים במדעים הדיסציפלינריים ולתלמידים שבחרו ללמוד במגמה טכנולוגית מקצוע בסיס שאינו מדעי (כלומר מקצוע המשמש חלופה לבחירה א' בחינוך הטכנולוגי). מטרתו של המקצוע החדש לחשוף את התלמידים לרעיונות מדעיים-טכנולוגיים, וכן להקנות להם את השפה, את המושגים, את המיומנויות ואת דרכי החשיבה שיאפשרו להם להתעדכן בחידושים ולהשתלב בחיים ובעבודה בחברה שבה משקלם והשפעתם של המדע והטכנולוגיה הולך וגדל.

אוריינות מדעית-טכנולוגית בסיסית תאפשר לתלמידים לצרוך ידע מדעי-טכנולוגי באופן מושכל לשימושם בחיי היום-יום וכן להבין את ההשפעות הסביבתיות והחברתיות של ההתפתחויות בתחומי המדע והטכנולוגיה ולהשתתף בשיח ציבורי  בסוגיות הנוגעות לכול, כמו איכותם של טיפולים רפואיים או שמירה על פרטיות המידע.  היכולת לקחת חלק פעיל ומושכל בדיון הציבורי היא תנאי להשתלבות בחברה המודרנית.

תכנית הלימודים ואופי המקצוע גובשו במהלך שנת התשע"ה על ידי ועדת תכנית בהשתתפות נציגים מהטכניון, מאוניברסיטת ת"א  וממכון ויצמן, וכן מורים, מדריכים והמפמ"רים.

 

2.      מסגרת הלימוד

המקצוע יילמד בשלושה שלבים  במהלך שלוש שנים:

א.    שלב א' יילמד בכיתה י' החל משנת הלימודים הנוכחית, התשע"ו.  בית הספר יבחר שניים מבין שלושה נושאים ששניים מתוכם הם מתחומי מדע שונים והנושא השלישי עוסק באוריינות מדעית-טכנולוגית ובמיומנויות חשיבה באמצעות מאמרים קצרים בנושאים מדעיים-טכנולוגיים, כמפורט בטבלה שלהלן. לכל פרק יוקדשו 45 שעות, ובסך הכול יילמדו 90 שעות.

ב.     שלב ב' יילמד בכיתה י"א החל משנת הלימודים התשע"ז. בית הספר יבחר שניים מבין ארבעה נושאים, ששלושה מתוכם הם נושאים מדעיים שלא נלמדו בשלב קודם והנושא הרביעי עוסק באנגלית טכנית. לכל נושא יוקדשו 45 שעות. בנוסף יכינו התלמידים בשלב זה פרויקט  גמר או מטלה או עבודת חקר או תיכוּן טכנולוגי-הנדסי בנושא נבחר.

ג.     שלב ג' יילמד החל משנת הלימודים  התשע"ח בכיתה י"ב. בשלב זה ילמדו כלל התלמידים שלושה מבין ארבעה נושאים ששניים מתוכם הם נושאים טכנולוגיים ושניים הם נושאים מדעיים שלא נלמדו בשלבים קודמים. לכל נושא יוקצו 45 שעות.

 

3.      ארגון הלמידה

להלן המלצות לארגון הלמידה וההערכה בתחום הדעת בחטיבה העליונה*

(טבלה זו משקפת את פריסת הלמידה ומציגה את פריסת ההערכה המומלצת):

 

משקל ההערכה המשוקללת

השלב בתכנית

התוכן

היקף ההוראה

אופן ההערכה

70%

 

שלב  א'

שניים מבין שלושת הנושאים האלה:

1.       אוריינות מדעית-טכנולוגית – מבוססת על משימות אוריינות

2.       פיזיקה : כוחות ותנועה

3.       ביולוגיה: מיקרואורגניזמים

45 שעות לכל נושא

הערכה חיצונית

 

שלב  ב'

 

שניים מבין ארבעת הנושאים האלה:

1.       ביולוגיה: האדם ובריאותו 

2.       פיזיקה: קרינה וגלים 

3.       כימיה:  חומרים, איכות האוויר סביבנו

4.       אנגלית טכנית

 45 שעות לכל נושא

פרויקט גמר בגישת PBL, בהלימה לצבירי מגמות הלימוד באחד משלושת הערוצים האלה:

-        ערוץ הנדסה

-       ערוץ משק וכלכלה

-       ערוץ מידענות, תקשוב ותקשורת

או עבודת חקר  או מטלות חקר או תיכוּן טכנולוגי-הנדסי בנושא נבחר

 

הערכה בית-ספרית 

 

*  אוגדן חומרי למידה דיגיטליים יפורסם באתר החדש של המקצוע "מדע וטכנולוגיה לכול".

 

משקל ההערכה המשוקללת

השלב בתכנית

התוכן

היקף ההוראה

אופן ההערכה

30%

שלב  ג'

שלושה מבין ארבעת הנושאים האלה:

1.       ערוץ הנדסה: בקרת תהליכים ומערכות

2.       ערוץ מידענות, תקשוב ותקשורת: מערכות תקשורת

3.       ערוץ משק וכלכלה: יזמות וחשיבה עסקית

4.       ביולוגיה: האדם ובריאותו

45 שעות לכל נושא

הערכה בית ספרית

 

הערות

1.     ההערכה במקצוע המאוחד תורכב מ-70% הערכה חיצונית של שלבים א'+ב' ומ-30% הערכה חלופית בית-ספרית של שלב ג'.

2.     הערכה של שלבים א' + ב' ( 70%) תשוקלל ל-3 יח"ל.

3.     תוספת הערכה של שלב ג' (30%) תשוקלל ל-5 יח"ל.

 

4.      החלת התכנית במערכת החינוך

התכנית החלה בשנת הלימודים התשע"ו בכיתות י' ותורחב לכיתות י"א ו-י"ב בשנים התשע"ז והתשע"ח בהתאמה. במהלך שנת הלימודים התשע"ו תתקיימנה השתלמויות מורים שתעסוקנה בתוכני המקצוע ובדרכי ההוראה, הלמידה וההערכה (הל"ה) התואמות את אופיו של המקצוע.


 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעו/4(א), כ"ה בכסלו התשע"ו, 07 בדצמבר 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  01/02/2020