education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.7 מקצועות הלימוד

(תשסז) 9.7-12  הוראת הערבית בבתי-הספר העבריים
 

1.  בכיתות חטיבת הביניים (כיתות ז'-ט')

הוראת ערבית בכיתות ז'-ט' היא חובה בהיקף של 3 ש"ש, בכל אחת משכבות הגיל. מבתי-ספר המלמדים ערבית בהיקף נמוך מ-3 ש"ש בכיתה, או שעדיין אינם מלמדים ערבית כלל, תיגרע "השעה הצבועה" שהמשרד מעביר לטובת לימודי הערבית. צרפתית היא החלופה היחידה המאושרת. כל שפה אחרת לא תבוא במקום ערבית.


2.  בכיתות י'

חובה ללמד ערבית בכיתות י'. לתלמידים ניתנת האפשרות לבחינת בגרות חיצונית בהיקף של יחידת לימוד אחת. יחידה זו נצברת ואף עומדת בפני עצמה. כדי להגביר את היקף הלימודים המשרד מסייע לבתי-הספר באמצעות תוספת שעות עידוד על פי תבחינים המפורסמים באתר האינטרנט של המשרד ועל ידי המפמ"ר לערבית.


3.  בכיתות י"א-י"ב

בכיתות אלה מוצעים שני מקצועות בחירה בהיקף של 5 י"ל כל אחד: א. ערבית ב. עולם הערבים והאסלאם (לימודי המזרח התיכון). בערבית אפשר להתמחות גם בערבית מדוברת לצד הערבית התקנית-הספרותית. משרדנו מסייע לבתי-הספר באמצעות תוספת שעות עידוד.

הוראות הקבע המפורטות בנושא הוראת הערבית בבתי הספר העבריים תפורסמנה בחוזר הוראות הקבע הקרוב. 

בשאלות אפשר לפנות אל מר שלמה אלון, המפמ"ר לערבית, טל' 050-6282026.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסז/9(א), י'ג באייר התשס'ז, 01 במאי 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  07/12/2022