education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.7 מקצועות הלימוד

(תשעב) 9.7-5  הוראת השפה הספרדית
 

א.      כללי

הוראת השפה הספרדית הולכת ומתרחבת גם בבתי הספר היסודיים וגם בבתי הספר העל-יסודיים. מקצוע השפה הספרדית הוא אחד ממקצועות הבחירה, ואפשר להיבחן בו בבחינת בגרות.

התפיסה הרעיונית העומדת בבסיס הוראת הספרדית היא היותה שפה חיה ומתחדשת, אשר יש לעסוק הן בהיבטיה התקשורתיים והחברתיים והן בהיבטיה התרבותיים, תוך הדגשת הזיקה ההיסטורית של העם היהודי לספרד ולמדינות אמריקה הלטינית.

מטרת ההוראה היא פיתוח מיומנויות לשוניות של האזנה, דיבור, קריאה וכתיבה, המאפשרות תקשורת בסיסית בספרדית, הן בכתב והן בעל פה.  הוראת מבנה השפה וחוקיה נעשה בהקשר תרבותי ובמשולב עם הוראת הספרות הספרדית ליצירת תהליך לימוד חווייתי ומשמעותי עבור התלמיד.

 

ב.      תכנית הלימודים - עקרונות ומאפיינים

-     התכנית בונה את בסיס הידע והכישורים של הלומד באופן הדרגתי, תוך הרחבתם והעמקתם בהקשרים שונים.

-     בתכנית מודגש הקשר בין התכנים הדקדוקיים לבין מטרותיה הפונקציונליות של השפה.

-     על המורים להתאים את התכנים הדקדוקיים בתכנית לסגנונות הלמידה של הלומדים, לשליטתם בשפה ולנסיבות ההוראה והלמידה.

-     הוראת הטקסטים הספרותיים בתכנית אמורה להתקיים בכמה מישורים: קריאת היצירה כאובייקט אמנותי אסתטי; בחינת הקשרים שבין הטקסט להקשר שבתוכו נכתב; התמקדות בתהליך הקריאה: הבעת רשמים, ניתוח ופרשנות, קישור לטקסטים אחרים; הבחנה בהיבטים שונים של הטקסט: ההיבט הצלילי, התחבירי, הסמנטי והרגשי; זיהוי האמצעים הספרותיים והבנת תרומתם  ליצירת משמעותו של הטקסט.

-     ארגון הקריאה של היצירות הספרותיות שבתכנית ייעשה על פי קריטריונים שונים: סוגות, מוטיבים, תקופות או מחברים.

תכנית הלימודים מצויה בכתובת

https://meyda.education.gov.il/files/Tochniyot_Limudim/Sfaradit/Spanish.pdf

 

ג.       מסגרות הלימוד

לימוד השפה הספרדית מתאפשר לתלמידי החטיבה העליונה במסגרת בחירה של לימודי שפה זרה לקראת בגרות ברמה של 5 יחידות לימוד. המגמה מתקיימת בכחמישים בתי-ספר.

בעקבות ההתעניינות הגוברת בשפה, המקצוע נלמד גם בכמה בתי ספר יסודיים ובחטיבות ביניים ברחבי-הארץ בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי, בחינוך המיוחד ובמסגרת תכניות לימוד לתלמידים מחוננים. תכנית הלימודים המגוונת מאפשרת התאמה לשכבת הגיל, לסוג האוכלוסייה ולרמת התלמידים.

 

ד.      בחינות הבגרות

                רמות ההיבחנות

בחינות הבגרות ברמה של 5 יחידות לימוד ו-3 יחידות לימוד מתקיימות בכיתה י"ב. תלמידים עולים דוברי השפה יכולים להיבחן לפני כיתה י"ב לאחר קבלת אישור מהמפקחת.

תלמידים אקסטרניים יכולים להיבחן גם ברמה של 4 יחידות לימוד.

אפשר להיבחן ברמת 5 יחידות לימוד בשאלון מותאם לאחר קבלת אישור מהמפקחת. לקבלת האישור יש להגיש בקשה המגובה באישורים ובמסמכים מתאימים.

     תלמידי החינוך המיוחד יוכלו להיבחן במבחן המתאים להם לאחר הגשת בקשה בצירוף אישורים ומסמכים נדרשים.

טופסי בקשה לאישור היבחנות במבחנים מיוחדים נמצאים באתר המקצוע.

מספרי השאלונים של בחינות הבגרות

לנבחנים אינטרניים:

5 יחידות לימוד – מספר שאלון 928012

3 יחידות לימוד – מספר שאלון 579301

לנבחנים אקסטרניים:

5 יחידות לימוד – מספר שאלון 168

4 יחידות לימוד – מספר שאלון 19

3 יחידות לימוד – מספר שאלון 20

 

       מבנה בחינת הבגרות

הבחינה בכל השאלונים מורכבת מבחינה בעל פה שמשקלה מהווה 35% מהציון הסופי, ובחינה בכתב שמשקלה מהווה 65% מהציון הסופי.

בבחינה בכתב שלושה פרקים: פרק א: ספרות ותרבות; פרק ב: הבנת הנקרא, לשון ודקדוק; פרק ג: חיבור.

 

ה.      עובדי הוראה המוסמכים להוראת השפה

במגמת ספרדית רשאים ללמד אך ורק מורים בעלי תואר אקדמי ותעודת הוראה בספרדית כמתחייב על פי תקנון משרד החינוך, וכן מורים המוכרים ומאושרים על ידי הפיקוח על הוראת הספרדית. מורים אלו עוברים השתלמויות והדרכה בהתאם לתכנית הלימודים החדשה בספרדית במהלך שנת הלימודים.

רשימת המורים המוסמכים נמצאת במשרדי הפיקוח.

 

ו.       מסגרות הכשרת מורים

הכשרת המורים לקראת קבלת רישיון הוראה בספרדית נעשית  על ידי משרד החינוך והפיקוח על הוראת הספרדית בלבד.

 

ז.       השתלמויות

השתלמויות למורי הספרדית המוכרים על ידי משרד החינוך מתקיימות  דרך קבע במהלך שנת הלימודים, כשחלקן מקוונות. ההשתלמויות מתבצעות בארגון ובפיקוח של הפיקוח על הוראת הספרדית והמזכירות הפדגוגית – אשכול שפות.

 

הודעה זו מבטלת את כל ההוראות הקודמות בנושא תכנית הלימודים ובחינות הבגרות בספרדית.


 

לקבלת פרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' ביאטריס כץ, המפקחת על לימודי הספרדית, טל' 050-6283510, דוא"ל beatrizka@education.gov.il כתובת: משרד החינוך, הפיקוח על הוראת הספרדית, רח' השלושה 2, יד אליהו, תל אביב, 67060

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/10, י"א בסיוון התשע"ב, 01 ביוני 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014