education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.7 מקצועות הלימוד

(תשעו) 9.7-1  "גאוגרפיה - אדם וסביבה" - שינוי שם המקצוע גאוגרפיה עם כניסתה של תכנית הלימודים החדשה
 

החל משנת הלימודים התשע"ו, עם הפעלתה של תכנית לימודים חדשה, יוסב שם המקצוע גאוגרפיה בכיתות ה'-י"ב ל-"גאוגרפיה – אדם וסביבה".

מקצוע הגאוגרפיה במהותו עוסק ביחסי גומלין בין אדם וסביבה, המתרחשים בשני מרחבים: בסביבה הטבעית ובסביבה האנושית, שהיא תוצר של מעשי ידיו של האדם. השם "גאוגרפיה – אדם וסביבה" מבטא באופן מדויק יותר את ההתכווננות הסביבתית של תחום הדעת כפי שהיא באה לידי ביטוי בתכניות הלימודים במערכת החינוך.

בעשור האחרון התרחב והעמיק העיסוק בהיבטים הסביבתיים-חברתיים ובסוגיות הערכיות המתלוות אליהם בתכניות הלימודים במקצוע. ההיבטים האלה יוצרים תשתית של ידע להבנת נושא הקיימות ופיתוח בר קיימא, ומאפשרים התמקדות בסוגיות שונות, כמו תכנון מרחבי מקיים, צדק חברתי וסביבתי, אתיקה סביבתית וכו'. מטרת תהליך הלמידה לטפח מודעות בקרב הלומדים לחשיבותה של השמירה על הסביבה ולמתרחש בסביבה הטבעית ובסביבה האנושית, תוך יצירת מחויבות ועידוד למעורבות חברתית ולעשייה סביבתית בהווה ובעתיד.

חשיבות רבה לכך שנושא הסביבה בא לידי ביטוי בשמו של מקצוע הנלמד במהלך כל רצף שנות הלימוד במערכת החינוך. המקצוע גאוגרפיה-אדם וסביבה נלמד  בכיתות ה'-ט' על ידי כל תלמידי ישראל ואפשר ללמוד אותו כמקצוע בחירה מוגבר בכיתות י'-י"ב. שמו החדש של המקצוע יוצר מחויבות לעדכן כל העת את תכניות הלימודים בסוגיות סביבתיות חברתיות אקטואליות ומעודד עם הלמידה גם מעורבות ועשייה.

קיימים תחומי דעת נוספים בחטיבות הגיל השונות במערכת החינוך העוסקים בנושאי סביבה.

בבית הספר היסודי ובחטיבות הביניים יוצר המקצוע מדע וטכנולוגיה את התשתית המדעית לנושא, תוך התייחסות למחוייבות האדם לסביבה.

מדעי הסביבה ומדעי החקלאות בחטיבה העליונה הם מקצועות בחירה המדגישים את ההיבטים המדעיים ומעודדים מעורבות חברתית ועשייה סביבתית, בהמשך לנעשה במסגרת החינוך הסביבתי בחטיבות הגיל הצעירות יותר.

 


 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' פנינה גזית, מנהלת תחום הדעת גאוגרפיה – אדם וסביבה, טל' 02-5603598, דוא"ל  pninaga@education.gov.il.
 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעו/1, י"ז באלול התשע"ה, 01 בספטמבר 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  04/12/2022