education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.8 הנושא המרכז והנושא השנתי

(תשעא) 9.8-1  שנת הלימודים התשע"א – יעדים מרכזיים ל"שנת השפה העברית" במערכת החינוך
 

שנת הלימודים התשע"א הוכרזה על ידי שר החינוך, מר גדעון סער, כ"שנת השפה העברית" במערכת החינוך במטרה לחנך לאהבת השפה ולשימוש ראוי בה בדיבור ובכתיבה, להעמיק את טיפוח הידע הלשוני וכישורי השפה ולהבליט את מקומה של השפה העברית בתחייה הלאומית היהודית, במורשת ובמקורות היהודיים, בתרבות ובחברה בישראל. 

לאור מטרות אלה  תתמקד תכנית העבודה ב"שנת השפה העברית" ראשית לכול בשיפור השליטה בעברית ובשימוש היום-יומי בשפה עברית תקנית, ולא פחות מכך - בחיזוק הזיקה שבין השפה העברית לבין הזהות הלאומית-ציונית-תרבותית במדינת ישראל.

יעדים מרכזיים בתכנית העבודה

  • שפה וזהות –  טיפוח ההבנה כי לשונו של אדם מייצגת אותו ומשפיעה על דרך חשיבתו, על תודעתו ועל מקומו בחברה.
  • שפה ותרבות – הדגשת יחסי הגומלין שבין שפה ובין תרבות: התרבות משתקפת בלשון, והלשון משפיעה ומכוננת את התרבות
  • שפה ומורשת – העמקת ההבנה שרק באמצעות השפה העברית מתאפשרת שמירה על רציפות המורשת התרבותית-יהודית במהלך כל הדורות
  • מודעות לשונית –  טיפוח היכולת הלשונית והמודעות המטה-לשונית, קידום  מיומנויות הביטוי בעל-פה ובכתב, פיתוח אחריות כלפי דברים שבעל-פה ובכתב, שיפור ופיתוח של אוצר המילים  המעשיר את השפה ואת החשיבה
  • דרך ארץ – גילוי יחס של סובלנות כלפי בני השיח ושמירה על לשון ראויה בהתדיינות עמם.

אמנם מדובר בנושא שנתי ובעל מעמד מיוחד בשנת הלימודים הקרובה, אולם הוא איננו נושא חד-פעמי. נהפוך הוא: על מערכת החינוך להדגיש את חשיבות השפה העברית  ולשמור על מעמדה באופן קבוע  ומתמשך בכל שנה ושנה. לשם כך תכלול תכנית העבודה אירועים מיוחדים ותכניות מקוריות אשר ישקפו את ייחודיות  הנושא ואת החגיגיות של "שנת השפה העברית", ולצדן נציע דגשים על השפה העברית  בתכניות הלימודים שישולבו במקצועות הלימוד השונים, כדי שאפשר יהיה להמשיך וליישמם בשנים הבאות במהלך הלמידה השגרתית.

התכניות משני הסוגים יפורטו בחוזר נפרד שייוחד לנושא זה ויתפרסם בשבועות הקרובים.


 

לשאלות ולקבלת מידע נוסף אפשר לפנות אל המזכירות הפדגוגית,
דוא"ל
sharonsh@education.gov.il

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/1, כב' באלול התש"ע, 01 בספטמבר 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014