education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

דבר המנכ"ל
 

חוזר מיוחד לשנת השפה העברית במערכת החינוך
חוזר מנכ"ל עא/3(ב), כ"ד במרחשוון התשע"א, 1 בנובמבר 2010

אחת מסגולותיה של השפה היא היותה הדרך להגיע אל עולמו הפנימי של האדם ולהשפיע עליו. כבר מסרו לנו קדמונינו שאחת משלוש המידות הטובות שבזכותן נגאלו ישראל ממצרים הייתה "שלא שינו את שמם ולא שינו את לשונם" (במדבר רבה פרשה י"ג, פסקה י"ט). השפה מקשרת בין אדם לאדם, ובונה ומחזקת שותפות תרבותית פנימית. השפה יוצרת ומעצבת את הייחוד ואת האחדות, ובכך כוחה. השפה העברית, המלווה את עם ישראל מזה אלפי שנים - לעתים כשפת דיבור ולעתים כשפת קודש ספרותית - הייתה אחד הגורמים המשמעותיים לשמירה על עמנו בגולה ולתחייתו המתחדשת בדורות האחרונים.

ראויה השפה העברית שנקדיש לה יותר משנה אחת בלבד, ואכן אנו עוסקים בכל שנה ושנה בשפה העברית לגווניה. יחד עם זאת, בשנה המיוחדת המוקדשת לשפה העברית נדגיש עוד יותר את עוצמת חשיבותה ואת השפעתה בכל תחומי החיים ונרחיב את הלימוד על אודותיה, ויהיה זה סימן לבאות.

אני קורא למורים ולמורות, לגננות, למנהלות ולמנהלים, למפקחות ולמפקחים ולכל העוסקים במלאכת החינוך, איש-איש בתחומו ובמקומו, לעשות כדי להעמיק את השימוש הנכון בשפה בכתב ובעל-פה, להרחיב את אוצר המילים של כל אחד מתלמידינו ולקרב אותם אל המילה הכתובה ואל הספר, ומתוך כך להביא לידי ביטוי את חשיבותה של העברית בכל תחום ובכל גיל.

בחוזר זה תכניות ורעיונות רבים שיהיו לעזר לעוסקים בחינוך במשימה חשובה זו. בטוחני ששימוש מושכל בתכנים ובתכניות ושיתוף פעולה בין העוסקים במלאכת החינוך בתחום זה, כמו בשאר תחומי החינוך, יביאו את כולנו לראות ברכה במעשה ידינו.

בכבוד רב
ד"ר שמשון שושני

מנכ"ל משרד החינוך


עדכוני rss

  
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014