education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.11 תשלומי הורים

(תשעד) 3.11-1  תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ד
 

1.      ועדת החינוך של הכנסת אישרה את תשלומי ההורים לשנת הלימודים התשע"ד.

מטרת הודעה זו היא לפרסם את הסכומים המרביים שאושרו לגבייה על ידי ועדת החינוך של הכנסת  ולרענן את הנהלים בכל הנוגע לתשלומי הורים.

הנהלים המחייבים את מערכת החינוך בנוגע לתשלומי הורים מתפרסמים בסעיף 3.11-9 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א), "תשלומי הורים". כמו כן פורסמו תיקונים לחוזר זה בסעיף 3.11-10 בחוזר הוראות הקבע סג/6(א) ובסעיף 3.11-11 בחוזר הוראות הקבע סד/2(א), ופורסמה השלמה בנושא תל"ן בסעיף 3.11-12 בחוזר הוראות הקבע סד/4(א).

הנחיות העוסקות בהקצאת תקציב למלגות לתלמידים מתפרסמות בסעיף  3.7-67 בחוזר הוראות הקבע עב/1(ב), "הענקת מלגות לתלמידים שהוריהם מתקשים בתשלום עבור אבזרי לימוד ופעילויות חינוכיות וחברתיות". המנהלים קיבלו הוראה לפעול להקצאת תקציב המלגות בהתאם להנחיות אלה.         

להלן נקודות מספר להדגשה מתוך הוראות קבע אלו:

 • התשלומים נחלקים לתשלומים עבור שירותי חובה ולתשלומים עבור שירותי רשות. שירותי חובה הם שירותים שחייבים לשלם בעבורם גם אם אין צורכים אותם. שירות החובה היחיד הוא ביטוח תאונות אישיות לתלמידים. כל יתר השירותים הניתנים הם שירותי רשות, והורה רשאי להחליט שילדו לא יצרוך שירות מסוים, ובמקרה זה לא ישלם עבורו.
 • אין למנוע מתלמידים השתתפות בפעילויות בשל אי תשלום עקב קשיים כלכליים, ויש למצוא פתרונות באמצעות הרשות המקומית והנהלת בית הספר כדי לשתפם בפעילויות.
 • תקציב המלגות של משרד החינוך הוגדל לקראת שנת הלימודים התשע"ד. על הנהלת בית הספר לוודא שכל התלמידים הזקוקים לסיוע והוריהם יהיו מודעים לקיומו ולפרסמו בחוזר התשלומים המוסדי וכן על לוחות המודעות בבית הספר.
 • אין להתנות מתן שירות אחד בתשלום עבור שירות אחר.
 • התשלומים ייעודיים, ואין להעבירם מסעיף לסעיף.
 • אין להתנות חברות בעמותה הקשורה למוסד החינוך או בכל עמותה אחרת כתנאי ללימודי התלמיד בו, ואין לדרוש תשלומים מההורים באמצעות עמותה כלשהי.
 • תכנית לימודים נוספת (תל"ן) מותנית בהסכמה אישית בכתב של ההורים לתכנית ולתשלום עבורה. אין די בהסכמה של נציגות הורים מוסדית. יש לשבץ תל"ן בסופו של יום הלימודים ולאפשר לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ילמדו תכנית זאת להשתחרר לביתם. שובצה תל"ן באמצעו של יום הלימודים, יש לאפשר לכל התלמידים להשתתף בה, גם אם הוריהם לא שילמו בעבורה, או להציע לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ישתתפו בה פעילות חינוכית אחרת. את התל"ן יש לאשר באמצעות מנהל המחוז או מורשה מטעמו.
 • כל הפעילות של גביית הכספים תיעשה תוך שמירה על צנעת הפרט.
 • חוזר התשלומים המוסדי מחויב באישור ועד ההורים המוסדי ובאישור הגורם המאשר מטעם המחוז שייעשה באמצעות המערכת הממוחשבת "אפיק".
 • אין לגבות כספים מההורים טרם אישורו של חוזר התשלומים המוסדי.
 • על בית הספר להעביר לידי ההורים את חוזר התשלומים המוסדי המאושר ובו פירוט סעיפי הגבייה על פי השירותים הניתנים במוסד החינוך.

 

2.      סכומים לגבייה במסגרת תשלומי הורים

2.1     הסכומים המרביים המותרים לגבייה על פי הפירוט המופיע בזה (הסכומים בטבלה נקובים בש"ח):

 

 

קדם יסודי

א'-ב'

ג'-ד'

ה'

ו'

ז'-ח'

 

ח'*

בי"ס א'-ח'

ט'

שש-שנתי

ט'*

חט"ב עצמאית

י'-י"א

י"ב

תשלום חובה

 

ביטוח תאונות אישיות

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

49

תשלומי רשות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סל תרבות

79

99

99

99

99

149

149

165

165

176

176

 

מסיבת סיום (1)

54

----

----

----

75

-----

125

-----

125

-----

200

מסיבות כיתתיות

8 למסיבה

 24 ל-3 מסיבות

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

השאלת ספרי לימוד

-----

280

280

280

280

280

280

280

280

320

320

ארגון הורים ארצי (3)

-----

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

ועד הורים ישובי

-----

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

טיולים עפ"י תכנית

(4,2)

2x הקפצה

60

1 יום

101

1 יום

126

2 × יום

252

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

יומיים

387

יומיים+

1 יום

513

3 ימים

616

של"ח 

(5)

 

 

 

 

 

 

150

150

150

150

150

 

 

סה"כ

 

266

 

556

 

581

 

707

 

917

 

1042

 

1167

 

1058

 

1183

 

1235

 

1388

 

 

הערות לטבלה

1.    הגבייה עבור מסיבות סיום היא אך ורק בכיתות המסיימות שלב חינוך: כיתה ו' ביסודי שש-שנתי, כיתה ח' ביסודי שמונה-שנתי, כיתה ט' בחטיבת ביניים עצמאית וכיתה י"ב.

2.    הגבייה עבור טיולים תהיה על פי התכנית המחייבת המפורטת. אין להוסיף גבייה על התשלום המרבי שנקבע עבור טיולים נוספים. בית הספר רשאי להאריך את משך הטיול אם הוא עושה זאת ללא חריגת גבייה בסעיף זה וללא גבייה נוספת בכל סעיף אחר של תשלומי הורים.

3.    ביום י"ד בסיוון התשע"ב, 4.6.2012, התקיימו בחירות ארציות למוסדות ארגון ההורים הארצי למערכת החינוך בישראל. עמותת ארגון ההורים הארצי היא ארגון המייצג הורים לתלמידים במערכת החינוך. בעבר הוקפאה הגבייה והיא התחדשה החל משנת הלימודים התשע"ג.

4.    בבתי ספר הנמצאים מדרום לקו צומת שדה בוקר – צומת הערבה, אפשר להוסיף יום טיול בעלות גבייה נוספת של 290 ש"ח בשנה.

5.     בכיתות ח'-י' שבהן מתקיימים לימודי של"ח אפשר לגבות, בנוסף על הגבייה לטיולים, סכום בן 150 ש"ח בשנה לקיום גיחות וסיורים רכובים בהיקף של 3 סיורים בשנה.

6.    בגני ילדים במסגרת חטיבה צעירה ייגבו סל תרבות וטיולים במתכונת של כיתות א', ולא ייגבה תשלום עבור מסיבת סיום.

 

2.2     שיעורי השתתפות של הורים בעלות ההזנה מכוח חוק ארוחה יומית לתלמיד

ההכנסה לנפש לחודש    בשקלים

השתתפות הורים בעלות ארוחה  בשקלים

1,273-0

0

1,378-1,274

0

1,493-1,379

0.6

1,604-1,494

2.3

1,744-1,605

2.3

1,829-1,745

3.4

1,941-1830

3.4

2,127-1,942

4.8

2,171-2,128

5.4

2,172 ומעלה

6.3

 


 

 

2.3     תשלומי הורים עבור תל"ן

שלב החינוך

עלות שעת תל"ן שבועית בש"ח

קדם יסודי

199

יסודי

177

חט"ב

212

חט"ע

230

 

התעריפים המותרים לגבייה עבור שעת תל"ן שבועית הם תעריפים מרביים והם לא חלים אוטומטית על כל מורה המלמד במסגרת זאת. יש לגבות מן ההורים את התשלום אך ורק לפי השכר המשולם בפועל למורים המלמדים בתל"ן. במסגרת תכנון התל"ן על בית הספר לבדוק את כישוריהם של המורים המלמדים במסגרת זו ואת השכר המשולם להם על פי ההסכם עמם, ועל פי נתון זה לתכנן את הגבייה מן ההורים.

 

המספר המרבי של שעות תל"ן מותרות לא יעלה על 15% מהיקף השעות המתוקצבות על ידי המשרד כדלהלן:

שלב החינוך

מספר שעות תל"ן המרבי

קדם יסודי

3

יסודי

5

חט"ב

5

חט"ע

5

 

 

2.4     רכישת שירותים מרצון

שלב החינוך

הסכום המרבי המותר בש"ח 

קדם יסודי

125

יסודי

250

חט"ב

450

חט"ע

450

 

לשאלות ולהבהרות יש לפנות לרפרנט המחוזי על תשלומי הורים. מצורפת בזאת טבלה ובה פרטי הרפרנטים על תשלומי הורים לשנת הלימודים התשע"ג:

המחוז

שם הרפרנט המחוזי לתשלומי הורים

הטלפון

הדוא"ל

מנח"י

 

המפקח על מוסד החינוך או דן גרוסמן

02-5601763

dangr@education.gov.il

ירושלים

דן גרוסמן

02-5601763

dangr@education.gov.il

צפון

יעל שטיינברג

04-500102/3

yaelsh@education.gov.il

חיפה

חיים יעקב

04-8632455

haimya@education.gov.il

מרכז

אביבה עטרי

03-6896589/91/9

avivaat@education.gov.il

תל אביב

ד"ר טליה פרידמן

בת-אל אבני

03-6896281

taliafr@education.gov.il

*דרום 

אסנת זגורי

 

08-6263007/8

osnatza@education.gov.il

התיישבותי

מירי אנג'לקוביץ

03-6898874

miria@kfar-olami.org.il

 

חינוך מוכר

      שוש איפרגן

02-5602984

shoshif@education.gov.il

 

 

 


 

* בוצעו שינויים בפרטים בתאריך 1.7.2014עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/1, כ"א באלול התשע"ג, 27 באוגוסט 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014