education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.7 מינהל מוסדות חינוך

(תשסז) 3.7-10  הקמת ספריות חדשות ושיפוץ ספריות קיימות
 

בשל התופעה של הקמת ספריות ללא אישור של הפיקוח על ספריות בתי הספר אנו מבקשים לרענן את ההוראות שלהלן המובאות גם בחוזר הוראות הקבע סג/5(א), סעיף 3.2-8:

בתי-ספר המתכננים הקמה של ספרייה חדשה או שיפוץ או חידוש של ספרייה קיימת יעמדו בקשר עם המדריכה המחוזית לספריות בתי-הספר לצורך קבלת הנחיות וייעוץ לתכנון ההקמה או השיפוץ של הספרייה.

את התכנית יש להעביר לבדיקה ולקבלת אישור לביצוע אל הגב' ציפי קרליץ, המפקחת על ספריות בתי-ספר, אגף א'-מוסדות חינוך, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911.


 

רשימת המדריכות בספריות בתי-הספר שאפשר לפנות אליהן בכל הנוגע לתכנון,
להקמה, לארגון ולהפעלה של הספריות נמצאת באתר האינטרנט של המחלקה
לספריות:
http://www.education.gov.il/Sifriya.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסז/8(א), י'ג בניסן התשס'ז, 01 באפריל 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014