education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.11 תשלומי הורים

(תשסח) 3.11-1  תשלומי הורים לשנה'ל התשס'ח
 

1.  כללי

מטרתו של סעיף זה היא לפרסם את הסכומים המרביים שאושרו לגבייה על ידי ועדת החינוך של הכנסת ולרענן את הנהלים בכל הנוגע לתשלומי הורים.

הנהלים המחייבים את מערכת החינוך בנוגע לתשלומי הורים מתפרסמים בסעיף 3.11-9 בחוזר הוראות הקבע סג/3(א)), "תשלומי הורים"* כמו כן פורסמו תיקונים לחוזר זה בסעיף 3.11-10 בחוזר הוראות הקבע סג/6(א) ובסעיף 3.11-11 בחוזר הוראות הקבע סד/2(א), ופורסמה השלמה בנושא תל"ן בסעיף 3.11-12 בחוזר הוראות הקבע סד/4(א).

להלן נקודות מספר להדגשה מתוך הוראות קבע אלו:
  • התשלומים נחלקים לתשלומים עבור שירותי חובה ועבור שירותי רשות. שירותי חובה הם שירותים שחייבים לשלם בעבורם גם אם אין צורכים אותם, ועמם נמנים ביטוח תאונות אישיות לתלמידים וביטוח מקיף של בריאות השן ברשויות שבהן השירות הזה ניתן. כל שאר השירותים הניתנים הם שירותי רשות, והורה רשאי להחליט שילדו לא יצרוך שירות מסוים ובמקרה זה לא ישלם עבור שירות זה.
  • אין להתנות מתן שירות אחד בתשלום עבור שירות אחר.
  • התשלומים ייעודיים, ואין להעבירם מסעיף לסעיף.
  • אין להתנות חברות בעמותה הקשורה למוסד החינוך או בכל עמותה אחרת כתנאי ללימודי התלמיד בו, ואין לדרוש תשלומים מהורים באמצעות עמותה כלשהי.
  • תכנית לימודים נוספת (תל"ן) מותנית בהסכמה בכתב של ההורים לתכנית ולתשלום עבורה. יש לשבץ תל"ן בסופו של יום הלימודים ולאפשר לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ילמדו תכנית זאת להשתחרר לביתם. שובצה תל"ן באמצעו של יום הלימודים, יש לאפשר לכל התלמידים להשתתף בה, גם אם הוריהם לא שילמו בעבורה, או להציע לתלמידים שהוריהם מבקשים שלא ישתתפו בה פעילות חינוכית אחרת. את התל"ן יש לאשר באמצעות מנהל המחוז או מורשה מטעמו.
  • כל הפעילות של גביית הכספים תיעשה תוך שמירה על צנעת הפרט.
  • חוזר התשלומים המוסדי מחויב באישור ועד ההורים המוסדי ובאישור הגורם המאשר מטעם המחוז, שייעשה באמצעות המערכת הממוחשבת "אפיק".
____________
* למען הסר ספק, כל חוזרי הוראות הקבע הקודמים לחוזר זה בנושא "תשלומי הורים" בוטלו, לרבות חוזר נט/1(ג), סעיף 3.11-2.


2.  הסכומים המרביים המותרים לגבייה

הסכומים המרביים המותרים לגבייה בכל סעיף מתפרסמים מדי שנה בחוזר "הודעות ומידע". אלה הסכומים המרביים שאושרו לגבייה בשנת הלימודים התשס"ח:
2.1 תשלומי החובה והרשות (בש"ח)הסברים לטבלה

1. הגבייה עבור מסיבות סיום היא אך ורק בכיתות המסיימות שלב חינוך: כיתה ו' ביסודי שש-שנתי, כיתה ח' ביסודי שמונה-שנתי, כיתה ט' בחטיבת ביניים עצמאית וכיתה י"ב.
2. מסיבות כיתתיות אפשר לגבות עד 8 ש"ח למסיבה, ל-3 מסיבות לכל היותר בשנה, סה"כ 24 ש"ח בשנה.
3. ארגון ההורים הארצי: ועדת החינוך של הכנסת אישרה עקרונית גבייה בסך 1.5 ש"ח עבור החברות בארגון ההורים הארצי. עם זאת, עקב העדר אישור של מרשם העמותות, בשלב זה אין לגבות כספים מן ההורים עבור החברות בארגון ההורים הארצי ואין להעבירם לארגון זה עד למתן הודעה אחרת של משרד החינוך. האמור כאן אינו חל על גבייה עבור ועד ההורים היישובי.
4. הגבייה לטיולים תהיה על פי התכנית המחייבת המפורטת בטבלה הבאה. אין להוסיף גבייה על התשלום המרבי שנקבע עבור טיולים נוספים.

הכיתה תכנית הטיולים
קדם-יסודי 2 הקפצות (הסעה ליעד ואיסוף ממנו) באוטובוס + סיורים באזור הגן בליווי הגננות
כיתות א'-ב' יום טיול אחד + סיורים נוספים בסביבת ביה"ס ע"י מורי ביה"ס
כיתות ג'-ד' יום טיול אחד + סיורים נוספים בסביבת ביה"ס ע"י מורי ביה"ס
כיתה ה' 2 טיולים בני יום אחד כל אחד + סיורים בסביבת ביה"ס ע"י מורי ביה"ס
כיתה ו' טיול בן יומיים (כולל לינה) + סיור בסביבת ביה"ס ע"י מורי ביה"ס
כיתות ז'-ט' טיול בן יומיים (כולל לינה) + יום סיור בסביבת ביה"ס ע"י מורי ביה"ס
כיתות י'-י"א טיול בן יומיים (כולל לינה) + יום טיול ע"י מורי ביה"ס
כיתה י"ב טיול בן 3 ימים (כולל לינה 2 לילות)
ביישובים דרומית לקו צומת הערבה-שדה בוקר רשאיות כיתות ו' ומעלה להאריך את משך הטיול ביום אחד, כולל לינה, ולגבות למטרה זו 230 ש"ח נוספים.

אין לחרוג מהעלות המותרת לגבייה. בית ספר שביכולתו לקיים מספר רב יותר של ימי סיור, באותה העלות, מורשה לעשות כן.
2.2 תשלום עבור הזנה
  • ביישובים, בשכונות ובמוסדות חינוך שמתקיים בהם יום חינוך ארוך על פי חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה ומתקיים בהם מפעל הזנה תהיה השתתפות ההורים בעלות ההזנה על פי הטבלה המפורטת להלן.
  • שיעור ההשתתפות המרבי של ההורים חושב על פי 136 ימי הזנה בשנת הלימודים התשס"ח. מותר לגבות לפי ימי ההזנה בפועל בלבד.
ההכנסה החודשית
לנפש
תשלום ההורים עבור ארוחה
(בש"ח)
התשלום המרבי ל-136
ימי הזנה בשנה (בש"ח)
1,161-1,074 0.5 68.0
1,259-1,162 0.5 68.0
1,352-1,260 0.5 68.0
1,470-1,353 2.0 272.0
1,542-1,471 2.0 272.0
1,636-1,543 3.0 428.4
1,793-1,637 3.0 428.4
1,830-1,794 4.2 571.2
2,000-1,831 4.7 639.2
2,001 ומעלה 5.5 748.0

2.3 תשלום עבור תל"ן
קדם-יסודי יסודי על-יסודי
108 לשעה 109 לשעה 133 לשעה
324 ל-3 שעות 327 ל-3 שעות 399 ל-3 שעות

2.4 תשלום עבור רכישה מרוכזת של שירותים ושל ציוד אישי לתלמיד
קדם-יסודי יסודי על-יסודי
125 250 450


3.  אישור חוזר התשלומים המוסדי

את חוזר התשלומים המוסדי יש לאשר אך ורק באמצעות המערכת הממוחשבת "אפיק", כפי שפורסם בחוזר "הודעות ומידע" סו/7, סעיף 3.11-3. כתובתה של מערכת "אפיק" באינטרנט היא www.education.gov.il/afik.

ההודעה אודות התשלומים הנשלחת אל ההורים בכתב תהיה זהה בסעיפי הגבייה ובסכומים הנגבים לפורמט שאושר באמצעות המערכת הממוחשבת "אפיק". אין להשתמש בפורמט אחר.

תמיכה בשימוש במערכת "אפיק" אפשר לקבל באמצעות הרפרנטים המחוזיים על תשלומי הורים (ראה להלן).


4.  חשבון נפרד לתשלומים שנגבו מההורים

את הכספים הנגבים מהורי התלמידים יש לנהל בחשבון נפרד שתפתח הרשות המקומית/הבעלות על המוסד, ובו יוסמכו לחתום מנהל המוסד החינוכי, נציג הרשות/הבעלות ונציג ההורים. זאת על פי תקנות לימוד חובה (ייעוד כספי תשלומים), התשס"ד-2004 וההנחיות המפורטות המתפרסמות בחוזר הוראות הקבע סה/4(א), סעיף 3.7-50, "ניהול הגבייה והכספים במוסד החינוכי: חוק לימוד חובה (תיקון מס' 26), התשס"ד-2004".

לשאלות ולהבהרות אפשר לפנות אל הרפרנטים המחוזיים על תשלומי הורים:

המחוז שם הרפרנט מס' הטלפון מס' הפקס'
מנח"י מירי עוזרי 02-5602858 02-5602203
ירושלים פיני גרוס 02-5601586 02-5601810
צפון ברכה אוחיון 04-6500102/3 04-6500307
חיפה חיים יעקב 04-8632455 04-8632458
מרכז גנ"י: סימה חדד
יסודי: שרה שטרק
חט"ב-עי"ס אביבה עטרי
03-6896588/6
03-6896614
03-6896589/91
03-6896598
03-6896594
03-6896765
תל-אביב חנה לוז-און 03-6896379 03-6896751
דרום חוה שושן 08-6263007 08-6263009
החינוך ההתיישבותי מירי אנג'לקוביץ 03-6898874 03-6898876
החינוך המוכר שוש איפרגן 02-5602984 02-5602979


 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסח/1, י'ט באלול התשס'ז, 02 בספטמבר 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  23/08/2015