education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.13 ביטוח

(תשעד) 3.13-1  תאונות תלמידים במוסדות חינוך או בפעילויות מטעמם – נוהלי פעולה, הסדרים וביטוח בשנת הלימודים התשע"ד
 

הודעה זו באה לרענן את ההנחיות הנוגעות לתאונות תלמידים במוסדות חינוך.

הודעה זו מחליפה ומבטלת את ההוראות האלה:

-     חוזר מיוחד ז', התשמ"ח, "ביטוח נהלים וזכאות", פרק 1, סעיף ד', "ביטוח תאונות אישיות", וסעיף ז', "טיפול רפואי בשיני תלמידים נפגעי תאונות"

-     סעיף 3.13-1 בחוזר "הודעות ומידע" עג/1, "תאונות תלמידים במוסדות חינוך או בפעילויות מטעמם - נוהלי פעולה, הסדרים וביטוח בשנה"ל התשע"ג".  

המנהלים מתבקשים להעביר מידע זה בהקדם להורי התלמידים.

 

1.      כללי

בהתאם לחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד-1994, תלמיד שנפגע בתאונה בכל יום מימות השנה זכאי לקבל סיוע רפואי בקופת החולים שבה הוא או הוריו מבוטחים (להלן – חוק ביטוח בריאות ממלכתי). נוסח החוק מצוי באתר המחלקה לביטוח בכתובת

http://www.consumers.org.il/files/files/madrih_brihut_israel/hok_brihut.pdf

 

2.      מתן שירותי עזרה ראשונה ופינוי תלמידים במקרה של תאונה

יש לפעול בהתאם להנחיות בחוזר הוראות קבע עד/1(א), 2.2-83, "שירותי עזרה ראשונה לתלמידים". 

 

2.1     תשלום בגין טיפול בחדר מיון

2.1.1 תלמיד שנפגע בתאונה במוסד החינוכי או בפעילות מטעם המוסד והופנה לחדר מיון פטור מתשלום עבור הטיפול בחדר המיון מתוקף חוק ביטוח בריאות הממלכתי (סעיף 2(ב) בחוק, עמוד 83).

הנהלת המוסד תצייד את ההורה/התלמיד באישור על האירוע עם פרטי התלמיד והמוסד.

2.1.2  אם התלמיד שפונה לחדר מיון לא צויד באישור הנהלת המוסד החינוכי, והוריו יידרשו לשלם בגין הטיפול בחדר המיון,  על ההורים לפנות להנהלת המוסד לקבלת אישור על תאונת תלמיד. על ההורים להגיש את האישור לקופת  החולים שבה התלמיד מבוטח, כדי שהקופה תמציא התחייבות לבית החולים בהתאם לחוק בריאות ממלכתי התשנ"ד-1994.

אפשר להוריד טופס אישור על תאונת תלמיד מאתר המחלקה לביטוח, בלשונית "טפסים להורדה".

 

3.      דיווח על תאונות תלמידים

על מנהל/ת/גננת המוסד החינוכי חלה החובה למלא דוח על כל תאונה אשר אירעה לתלמיד במהלך פעילות רשמית של המוסד החינוכי. הוראה על אופן הדיווח המחייב פורסמה בהוראת קבע עו/9(ב), 3.13-3, "דיווח על תאונות תלמידים"*, ועל-פיה יש לנהוג.

 

4.      ביטוח תאונות אישיות

4.1     סעיף 6 (ד1) לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, קובע: "מי שזכאי לחינוך חינם לפי סעיף זה יהיה מבוטח בביטוח תאונות אישיות באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד החינוך שבו הוא לומד. התשלומים שייגבו מהמבוטחים בעד הביטוח ייקבעו על ידי השר במסגרת התשלומים לפי  סעיף קטן (ד)".

4.2     כאמור לעיל, התשלום עבור תאונות אישיות נגבה מההורים במסגרת תשלומי הורים. במסגרת אישור תשלומי ההורים מאושר הסכום המרבי המותר לגבייה עבור הביטוח, אולם גובה התשלום בפועל נקבע בהתקשרות בין הרשות המקומית לבין הגורם המבטח. אין לגבות תשלום העולה על הסכום שהרשות המקומית משלמת בפועל למבטח. ביישובים שבהם הרשות גובה מההורים במישרין את דמי הביטוח אין לגבות דמי ביטוח גם באמצעות בית הספר (כפל גבייה).

4.3     מסירת הפוליסה להורים

          על פי הנחיות הממונה על הביטוח במשרד האוצר שעניינן גילוי נאות בביטוח קבוצתי, על חברות הביטוח להמציא לידי כל יחיד מקבוצת המבוטחים בביטוח קבוצתי, ובכלל זה ביטוח תאונות אישיות לתלמידים, עותק של פוליסת הביטוח וטופס גילוי נאות המרכז פרטים כלליים הנוגעים לפוליסת הביטוח וכן את עיקרי הכיסויים הקיימים בה.

לאור זאת תקבל כל רשות מקומית מחברת הביטוח  שעמה התקשרה לשם ביטוח תלמידיה עותקים של פוליסות הביטוח, לרבות טופסי גילוי נאות, כמספר התלמידים המבוטחים שעליהם הצהירה.

בתחילת שנת הלימודים תעביר הרשות המקומית לכל אחד ממוסדות החינוך עותקים של פוליסת הביטוח, לרבות טופסי גילוי נאות, כמספר התלמידים במוסד  וכמה עותקים נוספים לשימוש בית הספר.

על בית הספר למסור את העותקים של פוליסת הביטוח ואת טופסי הגילוי הנאות להורי התלמידים בתוך 30 יום מתחילתה של שנת הלימודים.

4.4     במקרה של תאונה אפשר לפנות אל מזכירות בית הספר. בית הספר יוודא את קבלת הפוליסה וטופסי התביעה מן הרשות/הבעלות ויסייע להורים הפונים.

 

5.      כיסוי חבות (צד ג')

5.1     בנוסף על ביטוח תאונות אישיות ובלי קשר לנאמר לעיל, קיים הסדר חבות (צד ג') בפני תביעות תלמידים בגין נזקי גוף המכסה את אחריותם של משרד החינוך ועובדיו בלבד. הסדר זה תקף במקרה של תאונה שאירעה בפעילות רשמית של בית הספר או גן הילדים בתוך המוסד החינוכי או מחוצה לו.

5.2     במקרים שיש בהם לכאורה אחריות של משרד החינוך לגרימת תאונה, הנפגעים או הוריהם זכאים לפנות ישירות לקרן הפנימית לביטוחי הממשלה המנוהלת על ידי חברת הביטוח "ענבל" ולתבוע פיצוי. אפשר ליצור קשר עם חברת ענבל בטלפון 03-9778000 או בכתובת: רח' ערבה 3, קריית שדה התעופה נתב"ג, לוד 70100.

 

6.      הסדר למתן טיפולי שיניים לתלמידים שנפגעו בתאונה

6.1     משרדנו האריך בשנה נוספת את  ההסדר עם חברת "כלל בריאות" אשר זכתה במכרז פומבי למתן שירות לטיפולי שיניים חינם לתלמידים שנפגעו בתאונה בשיניהם.

ההתקשרות החלה בתאריך ה' באדר התשס"ט, 1.3.2009.

6.2     תקופת הזכאות

טיפולים במסגרת ההסדר יינתנו לתלמידי מוסדות החינוך שחל עליהם חוק פיקוח על בתי הספר התשכ"ט-1969), מגיל טרום-חובה ועד סיום בית הספר העל-יסודי (כולל כיתות י"ג-י"ד), ובכלל זה תלמידי מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי, או עד הגיע התלמיד לגיל 18 (המאוחר מביניהם).

הסדר זה יחול כל עוד יהיה ההסכם בין משרד החינוך ובין חברת "כלל בריאות" בתוקף (להלן "תקופת הזכאות").

6.3     הטיפולים יינתנו לתלמידים שנפגעו בשיניהם בעקבות תאונה בלבד (לא כולל תאונות דרכים ופעולות איבה), בגין תאונות המתרחשות 24 שעות ביממה, בכל זמן ובכל מקום.

6.4     הטיפולים (המפורטים בסעיף 6.8) ניתנים ללא תמורה וכהטבה בלבד. ההטבה מוגבלת בהיקפה, אינה מעוגנת בחובה חוקית כלשהי ואינה בגדר פיצוי במסגרת כיסוי ביטוחי כלשהו.

6.5     השלמת טיפול

תלמיד שנפגע בעבר (לפני תחילת ההסדר עם "כלל בריאות") וטופל באמצעות חברת "שורש" (אשר הפעילה הסכם זה במשך 9 שנים עד שנת 2008) או במרפאות פרטיות אחרות ונזקק להשלמת טיפול בעודו בתקופת הזכאות, זכאי להשלמת הטיפול במרפאות "כלל בריאות". רצוי מאוד להצטייד בתיק הרפואי מהרופא שטיפל בתלמיד.

6.6     במקרה של פגיעה בשיניים עקב תאונה יש לפנות למוקד חברת "כלל בריאות" לקבלת פרטי המרפאה הקרובה.

המוקד פועל 24 שעות ביממה בכל ימות השנה, כולל בשבתות ובחגים. מספר הטלפון במוקד הוא *בריאות (375327*), או מספר חינם               1800-44-33-44.

להלן שעות הפעילות של המרפאות:

-     בימים  א'-ה': בין השעות 20:00-8:00

-     בימים  ו' ובערבי חג: בין השעות 13:00-8:00.

על התלמיד להגיע בליווי מבוגר (הורה/אפוטרופוס).

6.7     מובהר בזאת כי לא יאושרו החזרים לטיפולים שיבוצעו במרפאות פרטיות.

6.8     להלן רשימת הטיפולים שלהם זכאי תלמיד כאמור לעיל במסגרת ההסדר בין משרד החינוך לבין "כלל בריאות":

מס'

סוג הטיפול

מס'

סוג הטיפול

1

צילום רנטגן

22

החזרת שן שיצאה ממקומה וקיבועה

2

צילום פנורמי

23

סתימה בחומר מרוכב בשן חבולה

3

בדיקה

24

משיכת שן

4

עזרה ראשונה

25

הלבנת שן בודדת לאחר חבלה

5

שחזור כותרת שבורה עם חומר מרוכב

26

שומר מקום לאחר אבדן שן ראשונית אחורית

6

הארכת כותרת

27

הדבקת כתר זמני

7

טיפול שורש, תעלה אחת

28

מבנה ישיר

8

טיפול שורש, 2 תעלות

29

מבנה יצוק

9

טיפול שורש, 3 תעלות

30

כתר שקוף עם חומר מרוכב

10

חידוש טיפול שורש, תעלה  אחת

31

כתר אקרילי מבושל

11

חידוש טיפול שורש, 2 תעלות

32

כתר אקרילי מוכן

12

חידוש טיפול שורש, 3 תעלות

33

כתר חרסינה

13

כריתת חוד השורש - כולל סתימה רטרוגרדית

34

תותבת חלקית להוצאה (פליפר)

14

עקירה רגילה

35

תיקון תותבת

15

עקירה כירורגית

36

תוספת שן לתותבת, הזזת וו בתותבת

16

כיפוי מוך ישיר

37

הזזת שיניים בודדות

17

כיפוי מוך לא ישיר

38

שתל שן

18

קיטוע מוך

39

טיפול שיניים בהרדמה כללית

19

קיטוע מוך חלקי

40

חוו"ד שנייה ממומחה לילדים

20

חיוד – טיפול שורש במימת הסידן

41

ייעוץ אורטודנטי בקשר לחבלה

21

קיבוע שיניים ניידות

42

אלחוש או גז צחוק  לפי הצורך

 

* בתאריך 11.05.16 עודכן הקישור,מחוזר 3.13-2 לחוזר מעודכן 3.13-3.


 

בשאלות נוספות אפשר לפנות למשרד החינוך – המחלקה לביטוח, רח' שבטי ישראל  34, ירושלים 91911, טל' 02-5602276, דוא"ל bituach@education.gov.il. מידע נוסף מצוי באתר הביטוח www.education.gov.il/bituach.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/1, כ"א באלול התשע"ג, 27 באוגוסט 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  14/05/2016