education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

6. דרכי הוראה

6.2 טיולים ופעילות חוץ בית-ספרית

(תשסט) 1–6.2  מספר המלווים המחייב בסיור של גן ילדים ב"שעת סיור" – עדכון תת-סעיף 3.7.1 בסעיף 29–6.2 בחוזר הוראות הקבע סח/3(ב)
 

סעיף 29–6.2 בחוזר הוראות הקבע סח/3(ב) עוסק ב"טיולים ופעילויות חוץ-בית- ספריות בגן הילדים". בתת-סעיף 3.7.1, העוסק בסיור הקצר בתחום היישוב, נאמר: "בכל סיור קצר בתחום היישוב או טיול ארוך מחוץ ליישוב נדרשים 4 מלווים (כולל מנהלת הגן והסייעת) לכיתה שבה עד 20 תלמידים. לכל 10 ילדים נוספים נדרש מלווה נוסף."

אנו מבקשים לעדכן הודעה זו, ולהלן הנוסח החדש:

"בסיור קצר בתחום היישוב יהיו 4 מלווים לכיתה שבה 20 ילדים, ולכל 10 ילדים נוספים יהיה מלווה נוסף. במקומות כמו קיבוץ, מושב וגן עירוני הממוקם סמוך לגן ציבורי או חורשה תוכל הגננת לשקול להוריד את מספר המלווים בהתאם לשיקול דעתה ולאחר שקיבלה אישור עקרוני מהמפקחת על הגן. כל זאת לאחר שתבחן את כלל ההיבטים המקצועיים האלה:

  • אופי הפעילות המתוכננת
  • המאפיינים של המסלול והסיכונים שיש בו
  • היבטים התנהגותיים של הילדים והיכולת של הצוות לבצע את הסיור בבטחה.

לגבי טיול ארוך מחוץ ליישוב אין שינוי".

עדכון זה חל גם על הנאמר בחוזר הוראות הקבע סה/9(ג) העוסק בטיולים והדן בנושא המלווים בסעיף קטן 4, תת-סעיף 4.5 (עמ' 41).

 


 

בשאלות אפשר לפנות אל מר רותם זהבי, ממונה הבטיחות הארצי במשרד

 החינוך, טל' 02-5603001.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסט/6, ז' בשבט התשס"ט, 01 בפברואר 2009

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014