education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.3 בחינות בגרות

(תשע) 4.3-15  בחינות הבגרות בסינית
 

משרד החינוך יציע את האפשרות להיבחן בבחינות הבגרות בסינית החל ממועד קיץ התשע"א/2011 בשתי רמות: רמה רגילה (3 יח"ל) והשלמה לרמה מוגברת (2 יח"ל נוספות).

הבחינות תהיינה במתכונת של בחינות מפמ"ר ותוצענה לתלמידים אינטרניים, לנבחני משנה ולנבחנים אקסטרניים. מתווה הבחינות והסילבוס יפורסמו בראשית שנת הלימודים התשע"א. בחינות הבגרות בסינית לא תשמשנה חלופה ללימוד ולהיבחנות בעברית, בערבית או באנגלית.


 

לפרטים נוספים: ד"ר שלמה אלון, המזכירות הפדגוגית, טל' 02-5603597.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/9(א), י"ח באייר התש"ע, 02 במאי 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014