education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.1 בחינות ארציות ובין-לאומיות

(תשעא) 4.1-2  ראמ"ה – מחקרים ומבחנים בינלאומיים בשנה"ל התשע"א
 

1.   מידע כללי

מדינת ישראל משתתפת  בכמה מחקרים ומבחנים בינלאומיים בתחומי דעת שונים (שפת-אם, מתמטיקה, מדעים), המתקיימים בדרגות כיתה שונות (ד', ח', ט'-י'). המבחנים הבינלאומיים נועדו להעריך את רמת הידע והאוריינות של התלמידים בתחומי התוכן הנמדדים בראייה בינלאומית ולעקוב אחר השינויים החלים בהישגי התלמידים בישראל לאורך השנים. למבחנים אלה נלווים שאלונים המיועדים לתלמידים הנבחנים וכן לגורמים נוספים בבית הספר ומחוצה לו.

המבחנים והשאלונים הנלווים להם נערכים בקרב מדגם אקראי ומייצג של בתי ספר, כיתות ותלמידים ברחבי מדינת ישראל, במחזוריות של אחת לשלוש עד חמש שנים. בכל מבחן משתתפים כעשירית מכלל בתי הספר, לרוב כיתה אחת בכל שכבת גיל.

המבחנים הבינלאומיים אינם מכוונים להערכת ביצוע של תלמידים, מורים או בתי ספר באופן פרטני, והתוצאות המתקבלות מהם מעובּדות ומדווחות ברמה הארצית בלבד. תוצאות אלה משמשות את קובעי המדיניות במשרד החינוך לצורך לימוד נקודות החוזק והחולשה של המערכת כמכלול וכן של מגזרים בתוכה. לפיכך לא מדווח שום מידע העלול לזהות תלמידים, מורים או בתי ספר באופן פרטני, ולא ניתן בהם משוב על תוצאות המבחן ברמת התלמיד, הכיתה או בית הספר.

בתי הספר שיידגמו לצורך השתתפות באחד מן המבחנים המפורטים למטה יקבלו על כך הודעה מראש בסמוך למועד המבחן, בצירוף פרטים על אודות נוהלי ההשתתפות והסברים מפורטים. התאריך המדויק שבו יתקיים המבחן בבתי הספר יתואם ישירות  עם כל בית ספר.

אין כל צורך בהכנה לימודית ייעודית של התלמידים המשתתפים במחקר. עם זאת, לאור החשיבות הרבה בכך שהישגי התלמידים ייצגו נאמנה את רמת השליטה של תלמידי ישראל בנושאים הנבדקים במחקר, חשוב כי התלמידים המשתתפים במחקר יבצעו את המבחן כמיטב יכולתם ויקפידו להשיב בצורה מכובדת ורצינית על השאלות המופיעות בו. לצורך קידום ההיכרות עם המבחן ועם חשיבותו יועמדו בסמוך למועד המבחן באתר האינטרנט של ראמ"ה (בלשונית "מבחנים בינלאומיים") חומרים שונים המיועדים לשימוש המנהל.

ראמ"ה מקפידה על כיבוד פרטיותם של משתתפי המחקרים הבינלאומיים. שאלוני התלמידים, ההורים, המורים והמנהלים יועברו באופן שזהותו של המשיב לא תופיע על-גבי השאלון. נתוני השאלונים יישמרו תוך הפרדה בין הפרטים המזהים לבין שאר המידע,  ויוכל לקשר ביניהם רק מי שהוסמך לכך על-ידי מנכ"לית ראמ"ה.

טרם ביצוע המחקר בבתי הספר תודיע ראמ"ה להורי התלמידים הנדגמים, באמצעות בית הספר, על אודות השתתפות בנם/בתם במחקר בינלאומי ותיידע אותם שילדיהם יתבקשו להשיב על שאלון במסגרת המחקר. ההודעה תכלול דוגמאות לסוג השאלות שיופיעו בשאלון. באחריות מנהל בית הספר להעביר את ההודעה לכל אחד מהורי התלמידים הרלוונטיים. להורים תינתן האפשרות להודיע בכתב כי אינם מסכימים  שילדם ישיב על השאלון.  אם ההורים יסרבו להשתתפות ילדם בשאלון, ישתתף התלמיד רק במבחן ההישגים אך לא ימלא שאלון לאחריו.

 

2.   השתתפות מדינת ישראל במבחנים הבינלאומיים בשנה"ל התשע"א

    בשנה הקרובה תשתתף מדינת ישראל בשלושה מחקרים בינלאומיים, כמפורט להלן:

2.1     מחקר פירלס (PIRLS) 2011 

מחקר פירלס נערך על-ידי ארגון ה-IEA, והוא בוחן את אוריינות הקריאה בקרב מדגם אקראי ומייצג של תלמידי כיתות ד'. המחקר בודק את מגמות השינוי באוריינות שפתית לאורך השנים, בין מחקר אחד למשנהו, ונערך במחזוריות של אחת לחמש שנים. מדינת ישראל השתתפה גם בשני מחקרי פירלס הקודמים, שנערכו בשנים 2001 ו-2006. במחזור השלישי של המחקר, שייערך בשנת הלימודים הנוכחית, ישתתפו כ-50 מדינות מכל רחבי העולם.

מחקר פירלס בוחן כיצד משתנים שמקורם בבית התלמיד ובבית הספר קשורים להישגים בקריאה, וזאת במטרה להסביר את ההישגים ולהבין אילו גורמים משפיעים עליהם.

         המחקר כולל את מבחני ההישגים והשאלונים האלה:

         א.   מבחן ההישגים: המבחן כולל קטעי קריאה מידעיים וסיפוריים. כל קטע קריאה מלווה בשאלות אחדות שמטרתן לבחון את הבנת הנקרא של התלמידים. משך המבחן 80 דקות.

         ב.   שאלון לתלמיד: השאלון כולל שאלות מסוגים שונים: שאלות על אודות התלמיד ודעותיו; שאלות על אודות ביתו (כגון מספר הספרים בבית, הימצאותם של מכשירים כמו מחשב או מזגן בבית); שאלות  בנוגע למעורבות הוריו בלימודיו; שאלות  על אקלים בית הספר (כגון תחושת המוגנות של התלמיד בבית הספר); שאלות  העוסקות  בפעילויות התלמיד בבית הספר ומחוצה לו (כגון שימוש במחשב ובאינטרנט) וכן שאלות על אודות עמדותיו כלפי קריאה ולמידתה. דוגמה של שאלון אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה, בלשונית "מבחנים בינלאומיים".

ג.    בנוסף  לכך המחקר כולל שאלון להורה (המיועד להורי התלמידים הנבחנים), שאלון למורה (המיועד למורי השפה של הכיתות הנבחנות) ושאלון לבית הספר (המיועד למנהלים של בתי הספר הנדגמים).  

2.2     מחקר טימס (TIMSS) 2011 

מחקר טימס נערך על-ידי ארגון ה-IEA, והוא בודק את רמת הידע במתמטיקה ובמדעים  במדגם אקראי ומייצג מקרב תלמידי כיתות ח'. המחקר מאפשר מעקב אחר מגמות השינוי בהישגים לאורך זמן בין מחקר אחד למשנהו, ונערך במחזוריות של אחת לארבע שנים. מדינת ישראל השתתפה גם בארבעת מחקרי טימס הקודמים שנערכו בשנים 1995, 1999, 2003 ו-2007. במחזור החמישי של המחקר, שייערך בשנת הלימודים הנוכחית, ישתתפו כ-60 מדינות מכל רחבי העולם.

מחקר טימס בוחן כיצד משתנים שמקורם בבית התלמיד ובבית הספר קשורים להישגים במתמטיקה ובמדעים, וזאת במטרה להסביר את ההישגים בתחומים אלה ולהבין אילו גורמים משפיעים עליהם.

         המחקר כולל את מבחני ההישגים ואת השאלונים האלה:

א.   מבחן ההישגים: המבחן כולל שאלות במתמטיקה (בתחומים האלה: מספרים, אלגברה, גיאומטריה, נתונים והסתברות) ושאלות במדעים (בתחומים  האלה: ביולוגיה, כימיה, פיזיקה ומדעי כדור-הארץ). משך המבחן 90 דקות.

ב.   שאלון לתלמיד: בשאלון שאלות על אודות התלמיד ודעותיו; שאלות על אודות ביתו (כגון מספר הספרים בבית, הימצאותם של מכשירים כמו מחשב או מזגן בבית); שאלות על הוריו (כגון השכלת ההורים) ומעורבותם בלימודיו; שאלות  לגבי אקלים בית הספר (כגון תחושת המוגנות של התלמיד בבית הספר); שאלות על לימודי  מקצועות המתמטיקה והמדעים וכן שאלות על עמדותיו כלפי מקצועות אלו. דוגמה של שאלון אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה, בלשונית "מבחנים בינלאומיים".

ג.    בנוסף  לכך המחקר כולל שאלון למורה המתמטיקה ושאלון למורה המדעים (המיועדים למורי התלמידים הנבחנים), וכן שאלון לבית הספר (המיועד למנהלים של בתי הספר הנדגמים). 

2.3     מחקר פיזה (PISA) 2011 

השנה יתקיים מחקר חלוץ כחלק מההיערכות למחקר פיזה 2012. מבחן פיזה נערך על-ידי ארגון ה-OECD, והוא בוחן את אוריינות המתמטיקה, המדעים והקריאה בקרב מדגם מייצג של תלמידים בני 16-15. המחקר נערך במחזוריות של אחת לשלוש שנים ומאפשר מעקב אחר מגמות השינוי בהישגים לאורך זמן. בכל פעם מושם דגש על תחום דעת אחר והוא נבדק בהרחבה במחקר. במבחן פיזה 2012 יהיה הדגש על תחום המתמטיקה ופתרון בעיות, וכן ייבדק בו באופן ניסיוני תחום דעת חדש – אוריינות כלכלית. כמו כן, לראשונה השנה, יכלול מחקר פיזה גם חלק ממוחשב. במחקר ישתתפו כ-70 מדינות מכל רחבי העולם.  

מחקר החלוץ נועד לבדוק את טיב השאלות ואת התאמתן לתלמידים, הן ברמה הבינלאומית והן ברמה הלאומית. במסגרת המחקר יועברו מבחני הישגים לתלמידים וכן שאלונים לתלמידים הנבחנים ולמנהלי בתי הספר שיידגמו, כמפורט להלן:

א.   מבחן ההישגים: המבחן יכלול שני חלקים. החלק הראשון – מבחן שייערך באמצעות נייר ועיפרון; החלק השני – מבחן ממוחשב. במבחן שייערך באמצעות נייר ועיפרון ישתתפו כל התלמידים הנדגמים בבית הספר, והוא יכלול שאלות במתמטיקה ובאוריינות כלכלית ויימשך 120 דקות. במבחן הממוחשב ישתתפו כמחצית מן התלמידים שנדגמו בבית הספר (אשר יבצעו את המבחן הממוחשב לאחר שיסיימו את מבחן הנייר והעיפרון). המבחן הממוחשב יכלול שאלות במתמטיקה, בפתרון בעיות ובאוריינות קריאה דיגיטלית (אינטרנטית) ויימשך 40 דקות.

ב.   שאלון לתלמיד: השאלון כולל שאלות על אודות התלמיד ודעותיו; שאלות על ביתו (כגון מספר הספרים בבית, הימצאותם של מכשירים כמו מחשב או מדיח כלים בבית); שאלות על הוריו (כגון השכלתם ועיסוקם) ומעורבותם בלימודיו; שאלות על אודות אקלים הכיתה ובית הספר; שאלות בנוגע לזמן שהוא מקדיש ללימודים בכלל ולמתמטיקה בפרט, בבית הספר ומחוצה לו (כגון שיעורי בית ושיעורים פרטיים), וכן שאלות על אודות השימוש שהוא עושה באמצעי תקשוב (כגון שימוש במחשבים ובאינטרנט). דוגמה של שאלון אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה, בלשונית "מבחנים בינלאומיים".

         ג.    בנוסף לכך המבחן כולל שאלון לבית הספר שמיועד למילוי על-ידי מנהלי בתי הספר הנדגמים.

2.4     מועדי המבחנים הבינלאומיים וגודל המדגם בכל אחד מהם 

בטבלה שלהלן מפורטים מועדי המבחנים הבינלאומיים וגודל המדגם בכל אחד מהם. 

בעבור השתתפות בכל אחד מן המבחנים – פירלס ו-טימס – יידגמו באופן אקראי ומייצג כ-150 בתי-ספר משכבת הגיל המתאימה, ובכל אחד מבתי הספר יידגמו באופן אקראי כיתה אחת או שתיים מתוך השכבה הרלוונטית (ד' או ח', בהתאמה). 

בעבור ההשתתפות במחקר פיזה יידגמו באופן אקראי כ-110 בתי ספר, ובכל בית ספר יידגמו באופן אקראי כ-40 תלמידים (ילידי 1995). המבחן והשאלון יועברו לכלל התלמידים שיידגמו בבית הספר. כמחצית מן התלמידים שייבחנו (כ-20) ישתתפו לאחר-מכן במבחן הממוחשב.

טבלה: מועדי המבחנים הבינלאומיים שייערכו בקרב מדגם אקראי ומייצג בשנה"ל התשע"א

שם המחקר

המועדים*

דרגות הכיתה הנבחנות/ הגיל

מדגם ארצי מייצג

פירלס 2011 

במהלך חודש יוני 2011

אייר-סיוון התשע"א

ד'

2-1 כיתות מתוך כ-150 בתי ספר שיידגמו

טימס 2011

במהלך חודש מאי 2011

ניסן -אייר התשע"א

ח'

2-1 כיתות מתוך כ-150 בתי ספר שיידגמו

פיזה 2012

(מחקר חלוץ)

בסוף מרס-תחילת אפריל 2011

אדר ב' - ניסן התשע"א

בני 15

כ-40 תלמידים מכל בית ספר מתוך כ-110 בתי ספר שיידגמו

 

* המועד המדויק של כל אחד מהמחקרים ייקבע בהמשך, בתיאום ישיר עם בתי הספר שיעלו במדגם.

 

מידע נוסף על המבחנים הבינלאומיים אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה, בלשונית "מבחנים בינלאומיים".


 

בשאלות יש לפנות לראמ"ה, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך,
בטל' 03-7632888, פקס'  03-7632889,
 או דוא"ל 
rama@education.gov.il.
כתובת אתר האינטרנט של ראמ"ה:
http://rama.education.gov.il.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/1, כ"ב באלול התש"ע, 01 בספטמבר 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014