education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

6. דרכי הוראה

6.3 ספרי לימוד

(תשעג) 6.3-2  הנחיות בנוגע לכתיבה בספרי לימוד בשנה"ל התשע"ד
 

חוזר זה מבוטל

 

 

ככלל חל איסור לכתוב בספרי הלימוד. הנחייה זו נועדה לאפשר העברה של ספרי לימוד מתלמיד לתלמיד, אם במסגרת תכנית ההשאלה ואם באופן פרטי, מטעמים חינוכיים ומטעמי חיסכון בכסף ובמשאבים סביבתיים.  כמו כן, לכתיבה במחברות יש ערך לימודי: הכתיבה כשלעצמה היא מיומנות חיונית שיש לטפחה, והמחברת מזמנת כתיבה נרחבת יותר מאשר בספר או בחוברת ותרומתה רבה יותר לפיתוח החשיבה, יכולת ההבעה, הסדר והארגון ועוד.

עם זאת, במקרים מסוימים יש יתרון חינוכי ודידקטי דווקא בכתיבה בספר הלימוד או בחוברת נלווית, ובמיוחד בשלבים הראשונים של רכישת מיומנויות, כגון בשפה או במתמטיקה. בנוסף, הכתיבה בספרי הלימוד מאפשרת התאמה של ההנחיות לצרכים של אוכלוסיות תלמידים מיוחדות, כמפורט להלן  בטבלה המצ"ב: פירוט ההיתרים לכתיבה בספר או בחוברת נלווית בשנת הלימודים התשע"ד.

יש להקפיד על כתיבה בספרים אך ורק בהתאם להיתרים אלה, בין אם הספרים נרכשו במסגרת תכנית ההשאלה ובין אם לא.

 

פירוט ההיתרים לכתיבה בספר או בחוברת נלווית בשנת הלימודים תשע"ד

מקצועות הלימוד

היתר כתיבה בספרי לימוד

אנגלית

כיתות א'-ד' – ספר עם כתיבה

כיתות ה'-ט' – ספר ללא כתיבה וחוברת  עם כתיבה, אחת בכל שנת לימודים.

מתמטיקה

כיתות א'-ד' – ספר עם כתיבה

עברית ליסודי

כיתות א'-ב' – ספר עם כתיבה

ערבית לדוברי ערבית

כיתות א'-ב' – ספר עם כתיבה

ערבית לדוברי עברית

כיתות ז'-י"ב – ספר ללא כתיבה וחוברת עם כתיבה

עברית לדוברי ערבית

כיתות ג'-ד' (שהן השנתיים הראשונות ללימוד השפה)  –

ספרים עם כתיבה 

צרפתית, ספרדית, רוסית, אמהרית

בשנתיים הראשונות ללימוד השפה – ספר ללא כתיבה וחוברת עם כתיבה.

אוכלוסיות מיוחדות

 

תלמידים עולים

בחוברות ייעודיות להוראת עברית כשפה שנייה, המיועדות לתלמידים בכיתות ב'-ו' – עד שלוש חוברות עם כתיבה, במהלך השנתיים הראשונות ללימוד העברית.

בספרי הלימוד הרגילים של הכיתה, בכל דרגות הגיל – בשנה הראשונה לעלייה תותר הכתיבה בספרי הלימוד הרגילים שבהם מתאפשרת כתיבה.

בשנה השנייה לעלייה תותר הכתיבה בספרי הלימוד הרגילים שבהם מתאפשרת הכתיבה, אם לפי שיקול הדעת של המורה התלמיד העולה עדיין זקוק לכך, ובכפיפות לתוצאות מבחני המדף של התלמיד.

חינוך מיוחד

ספר עם כתיבה לפי הצורך, בכפיפות למסמך הנחיות שמתפרסם  באתר האגף לחינוך מיוחד, בכתובת:

/EducationCMS/Units/Special/TichnunVeTochniyotLimudim/
TichnunLimudim/ktiva.htm

לקויי למידה

כיתות ג'-ד' – חוברות מותאמות לפי הצורך. 

תלמידים במסגרות שח"ר

בכיתות ט'-י', במתמטיקה ובאנגלית – ספר עם כתיבה

 

הערה: ברשימת ספרי הלימוד המאושרים לשנה"ל התשע"ד עדיין כלולים ספרים או חוברות שיש בהם מקום לכתיבה, שלא בהתאם להיתרים שבטבלה לעיל. בהתשע"ד אפשר עדיין לכלול את הספרים בלבד ברשימת הספרים הכיתתית ואפשר לרכוש אותם, אולם אין להתיר לתלמידים לכתוב בהם אלא בהתאם לנאמר בטבלה. 

רשימת ספרי הלימוד המאושרים מופיעה באתר אגף ספרי לימוד, בכתובת:
/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/


 

בשאלות אפשר לפנות אל הגב' יואלה נבון-טרם, מנהלת אגף ספרי לימוד,
 טל' 02-5603534, פקס' 02-5603488, דוא"ל
Learning_Books_Reply@education.gov.il.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/7(ב), כ"ט באדר התשע"ג, 11 במרץ 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  11/09/2014