education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.1 ארגון העבודה הפדגוגית

(תשעז) 3.1-3  פרס משרד החינוך לרשויות המקומיות התשע"ז-2017
 

1.    כללי

גם השנה יינתן פרס חינוך יישובי לרשויות שהשקיעו השקעה ייחודית בחינוך. הפרס אחיד לכל הרשויות, ללא תלות בגודלן, והוא נקרא "פרס משרד החינוך לרשויות המקומיות".

ועדת הפרס עדכנה את ההנחיות להענקת הפרס כדי לתת ייצוג הולם למגוון המגזרים והאוכלוסיות בשדה החינוך ברשויות.

 

2.    הגשת מועמדות לפרס

א. בפרס יזכו השנה חמש או שש רשויות מקומיות (אם יתמודדו על הפרס עד עשר רשויות – יוענק הפרס לחמש רשויות, אם יתמודדו יותר מעשר רשויות – יוענק הפרס לשש רשויות).

ב. רשות שזכתה בפרס תוכל להגיש מועמדות חוזרת רק בתום שבע שנים ממועד קבלתו.

ג. רשות שהגישה מועמדות לפרס ולא זכתה בו תוכל להגיש מועמדות חוזרת רק שנתיים לאחר מועד ההגשה האחרון.

ד. כל אחד מן המחוזות צפון, דרום ומרכז, ימליץ על שלושה יישובים לפרס החינוך היישובי.

ה. המחוזות תל אביב, חיפה וירושלים-מנח"י ימליצו על שני יישובים לפרס החינוך היישובי בכל מחוז.

 

3.    התבחינים להערכת פעילותה של רשות מקומית המועמדת לפרס החינוך בהלימה לתמונה החינוכית

3.1 אשכול ערכים ואקלים חינוכי

א. פיתוח יזמות ותכניות רשותיות לקידום מעורבות חברתית ואזרחית

ב. קידום תפיסה הוליסטית ורצף חינוכי בין מגוון מסגרות החינוך הפורמליות והבלתי פורמליות

ג. טיפוח מעורבות הורים ושותפויות לקידום מערכת החינוך.

3.2 אשכול הכלה ומניעת נשירה

א. טיפוח אקלים מיטבי לחיזוק החוסן והצמיחה האישית ולקידום סובלנות והכלת האחר (בהתייחסות לאוכלוסיות מגוונות: עולים, ילדים ונוער בסיכון, טיפוח מחוננים, מצטיינים וחינוך מיוחד).

3.3 אשכול הצוות החינוכי

א. ביצוע תכניות לקידומה ולפיתוחה של מנהיגות חינוכית וטיפוח המורים והעצמתם

ב. קליטה מיטבית של מורים והתמדתם בעבודה במערכת החינוך.

3.4 אשכול למידה והישגים

  • קידום למידה, הוראה ודרכי הערכה המותאמים למאה ה-21 ומובילים להישגים לימודיים, למימוש עצמי ולמצוינות
  • ביצוע יזמות רשותיות לקידום החינוך המדעי, הטכנולוגי והמקצועי
  • קידום חינוך איכותי במערכת החינוך הקדם-יסודי
  • שיעור הזכאים לתעודת בגרות.

 

4.    שלבי התחרות

שלב א' – הערכה על פי מסמכים

חברי הוועדה יעניקו ציונים על פי המסמכים שהעבירו המחוזות למטה, המתארים את פעילותן של הרשויות המומלצות. ציונים אלו יהוו 30% מהציון הכולל.

שלב ב' – ביקור הוועדה ברשויות

חברי הוועדה יבקרו בכל הרשויות המומלצות ויעניקו להן ציונים שיהוו 60% מהציון הכולל. סיורי ועדת הפרס ברשויות יתקיימו מאוקטובר 2017 עד פברואר 2018.

שלב ג' – הערכה מסכמת של הוועדה

הערכת הוועדה תהווה 10% מהציון הכולל.

הנחיות להכנת הביקור

מסגרת הזמן הניתנת לכל רשות להצגת פעילותה היא 3 שעות על פי הפירוט הזה:

 

מסגרת הזמן

 

התוכן

אופן ההצגה

10-20 דקות

 

הצגת היישוב, כולל נתונים כמותיים, על-ידי ראש הרשות ו/או מנהל אגף החינוך

מצגת

140 דקות

(70 דקות לכל אשכול)

 

התייחסות לשני אשכולות בלבד:                              תיאור הפעילות וציון נתונים כמותיים

הצגת הפעילות באחת מן הדרכים: מצגת, הסבר על ידי נציג הרשות, סיור, המחשה, סרט

20 דקות

דברי סיום:

מנהל/ת המחוז,

יו"ר ועדת הפרס

 

 

הערה:

רשויות השייכות לאשכולות 2-1 במדד הטיפוח על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה יזכו לתוספת של 5% בניקוד הסופי המשוקלל.

 

5. תהליך הגשת המועמדות

רשות המבקשת להגיש את מועמדותה לפרס החינוך היישובי תתאר בפני מנהל/ת המחוז את פעילותה בשניים מתוך ארבעת האשכולות שנבחרו כאמות מידה להענקת הפרס (ראו לעיל).

הפעילות החינוכית של הרשות תתואר באופן מפורט, ממצה ואובייקטיבי בטפסים המצורפים בלבד (נספח 1), תוך הקפדה על ההנחיות האלה:

  • יש למלא את כל הסעיפים בטופס כנדרש ולהעבירם לוועדה המחוזית. ייבדקו רק טפסים שמולאו על-פי ההנחיות.
  • בכל אשכול יש לתאר בקצרה פעילויות או פרויקטים נבחרים של הרשות בלא יותר מ-500 מילים (שנספרות על ידי מעבד התמלילים).
  • אפשר לצרף עד שלושה תיאורים גרפיים של נתונים ושתי תמונות.
  • אין לצרף מסמכים אחרים (חוברות, ספרים וכדומה).
  • יש להגיש למטה גם את טופסי ההגשה (נספח 2) ללא מסמכים נלווים אחרים.
  • יש להגיש למחוז את הטפסים שבנספח 1 ובנספח 2 ב-8 עותקים מכל טופס.

המועד האחרון לקבלת הטפסים מהיישובים במחוזות הוא יום ראשון, י' בסיוון התשע"ז, 4 ביוני 2017.

במטה המחוז יוקם צוות שיטפל בנושא פרס החינוך היישובי (כולל העברת טפסים ליישובים). הצוות המחוזי יהיה רשאי להחליט על אילו רשויות להמליץ בפני ועדת הפרס.

את הטפסים של הרשויות המומלצות על-ידי המחוז יש להעביר עד יום רביעי, א' באלול התשע"ז, 23 באוגוסט 2017, אל לשכתה של הגב' גילה נגר, המשנה למנכ"לית, בניין מחניים, רחוב שבטי ישראל 34, ירושלים, מיקוד 9510557.

 

6.    נספחים

נספח 1: טופס לתיאור פעילותה של הרשות על פי שני אשכולות

נספח 2: טופס מידע ונתונים של הרשות המקומית המועמדת לפרס משרד החינוך


 

לבירורים אפשר לפנות אל הגב' אילה גילברט, רכזת ועדת הפרס, טל' 050-6282551.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעז/8, ח' בניסן תשע"ז, 04 באפריל 2017

 
   תאריך עדכון אחרון:  07/04/2017