education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

6. דרכי הוראה

6.2 טיולים ופעילות חוץ בית-ספרית

(תשע) 6.2-2  תכנית הליבה להכרת הארץ ולאהבתה
 

1.      "תכנית הליבה להכרת הארץ ולאהבתה" אושרה לביצוע במערכת החינוך על ידי הנהלת המשרד. פרטים מלאים על התכנית נמצאים באתר מינהלת הטיולים:
/EducationCMS/Units/Tiyulim/pedagogia.

2.      "תכנית הליבה להכרת הארץ ולאהבתה" תחול החל בשנת הלימודים התש"ע על כל בתי הספר הממלכתיים. התכנית תונחה ותבוקר על ידי המפקח הממונה על של"ח וידיעת הארץ במחוז.

3.      בכל מחוז, באחריות מנהל המחוז, פועלת במסגרת מינהל החברה והנוער "ועדת טיולים מחוזית" האחראית לפיקוח על ביצוע התכנית בראשות המפקח הממונה על של"ח וידיעת הארץ במחוז. לוועדה שלוש זרועות ביצוע:

         3.1     מרכז הוועדה – מורה לשל"ח

         3.2     מרכז התכנית הרשותית – מורה לשל"ח המרכז את פעילותם של עד 20 בתי ספר (מהיסודי ועד לתיכון) ברשות שהוא ממונה עליה

         3.3     רכז הטיולים הבית-ספרי.


 

בשאלות אפשר לפנות אל מר רוני נעמן, מנהל מינהלת הטיולים,

טל' 02-5603005/6.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/3, י"ד במרחשוון התש"ע, 01 בנובמבר 2009

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014