education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

6. דרכי הוראה

6.2 טיולים ופעילות חוץ בית-ספרית

(תשעד) 6.2-1  רענון ההנחיות לקראת יציאה לטיול
 

1.      כללי

מסורת המסעות ברחבי ארץ ישראל צמחה בד בבד עם התפתחות הציונות והובילה דורות רבים של בני נוער בשבילי הארץ כחלק מעיצוב זהותם. החינוך להכרת הארץ באמצעות מסעות וטיולים הוא תהליך עמוק שמטרתו היא הקניה והפנמה של מסכת ערכים חברתיים, אזרחיים ולאומיים. הוא ביטוי לשפה ישראלית ייחודית המאפשרת שיח בלתי אמצעי ורב ממדי (רגשי, קוגניטיבי ופיזי) עם נוף הארץ ועם המורשת התרבותית שלה. היציאה לטיולים משמעותית גם לחיזוק רקמת היחסים החברתית בקרב התלמידים והיא מעודדת מעורבות ועזרה הדדית. הפעילויות במהלך הטיול מעוררות סקרנות ומאפשרות למשתתפים להביא לידי ביטוי יכולות וכישורים שונים מאלו העולים בתחומי המוסדות החינוכיים ובשגרת הלמידה. 

הוראה זו באה לרענן את ההנחיות הקשורות בטיולים בית ספריים ועוסקת בהיבטים הארגוניים, הבטיחותיים והפדגוגיים, הן בשלב התכנון וההכנה של הטיול והן במהלך הטיול עצמו.

מסמך זה אינו בא במקום ואינו מחליף הוראות קודמות בנושא טיולים, אלא נועד להדגיש ולרענן אותן כדי למנוע אי בהירות לגבי תפקידם ואחריותם של מפקחים, מנהלים, מורים ובעלי תפקידים בנוגע להכנה ולניהול הטיול. חשוב להכיר את ההנחיות במלואן כפי שהתפרסמו בחוזרי הוראות הקבע בנושא טיולים – היבטים פדגוגיים-ארגוניים, בטיחותיים וביטחוניים והביטחון בפעילות חוץ-בית-ספרית (חוזר סה/9(ג), סעיף 6.2-24 וחוזר סו/3(א), סעיף 6.2-28).

 

2.      היבטים חינוכיים

2.1     דגשים בבניית תכנית הטיולים הבית ספרית

         בעת תכנון הטיולים יש לנהוג על-פי "תכנית הליבה להכרת הארץ ואהבת מולדת" הנמצאת באתר האינטרנט של מינהל החברה והנוער – אגף של"ח וידיעת הארץ, בכתובת:

/EducationCMS/Units/Tiyulim/pedagogia/TochnitAliba.htm

          "תכנית הליבה להכרת הארץ ואהבת המולדת" בנויה במעגלים הולכים ומתרחבים, מהסביבה הקרובה של התלמידים לעבר אזורי הארץ המרוחקים. מעגלים אלו יוצרים סדר הגיוני במערך הטיולים ושיטתיות בתפיסה החינוכית. הצוות החינוכי בבית הספר יבנה את מערך הטיולים בהתאם לתכנית זו ובזיקה לתכניות הלימודים הרלוונטיות הנלמדות בשכבת הגיל.

2.2     מעורבות הצוות החינוכי

        "תכנית הליבה להכרת הארץ ואהבת המולדת" מדגישה את הצורך במעורבות סגל בית הספר – מנהלים, מחנכים ומורים מקצועיים – בתכנון הטיול, בהכנתו, בביצועו ובפעילות הסיכום שאחריו. מעורבות זאת הכרחית להצלחת הטיול  ולהפיכתו למשמעותי עבור התלמידים.

          הנחיות למורים ולמחנכים לגבי הכנת הטיול מצויות בנספח 2: תפקיד המורה/ המחנך לקראת הטיול ובמהלכו.

2.3     הכנת הטיול

          ההכנה לטיול תכלול את ההיבטים  האלה:

-     היכרות מוקדמת של התלמידים עם אזור הטיול, עם המסלול ועם התכנית הצפויה במהלכו, שתחשוף אותם לאתגר שמציב הטיול ותקטין את סיכוניו הבטיחותיים

-     הכנה בתחום החברתי: הטלת תפקיד ותחום אחריות על כל אחד מהתלמידים לשם יצירת מעורבות פעילה, טיפוח מנהיגות, עידוד עזרה הדדית וגילוי אחריות במהלך הטיול

-     תדרוך התלמידים וסגל המורים והמלווים בהוראות הביטחון והבטיחות של הטיול

-     למידה מוקדמת בכיתה על אתרים, נושאים, אירועים, אישים וכדומה, שאותם יפגשו התלמידים במהלך הטיול

-    יידוע ההורים על תכנית הטיול ונהליו.

2.4     הגשת תכנית טיולים

         מנהל בית הספר יגיש הן למפקח הכולל והן לוועדת הטיולים המחוזית את תכנית הטיולים הבית ספרית. המפקח יוודא כי התכנית ערוכה בהתאם ל"תכנית הליבה להכרת הארץ ואהבת המולדת" ומאושרת על-ידי ועדת הטיולים המחוזית. ללא אישור כזה לא יוכל בית הספר להגיש בקשה לאישור טיוליו בלשכה לתיאום טיולים.

2.5     רכז טיולים בית ספרי ותפקידיו

         רכז הטיולים הוא בעל הסמכות המקצועית המרכז את הפעילות החינוכית והערכית במסגרת טיולי בית הספר, ועליו מוטלת בניית הטיול כאירוע משמעותי בהוויה הבית ספרית. רכז הטיולים ינחה את המורה האחראי על הטיול ואת צוות המורים המלווים בהיבטים החינוכיים והארגוניים של הטיול לאחר תיאום עקרוני עם מנהל בית הספר.           

          רכז הטיולים הוא מורה שימונה לתפקיד על ידי מנהל בית הספר מתוך צוות ההוראה. עליו לעבור הכשרה בקורס רכזי טיולים ובהשתלמויות רענון בהדרכת אגף של"ח במחוז. רכז הטיולים זכאי לגמול על תפקידו בהתאם להסכמים שנחתמו עם ארגוני המורים ובהתאם לשיקול דעתו של מנהל בית הספר האחראי על חלוקת הגמולים בבית הספר.

               - ימי השתלמות ורענון לרכזי טיולים

      בהמשך להשתלמויות שנערכו לרכזי הטיולים בשנים התשע"ב והתשע"ג, יתקיימו גם בשנת הלימודים התשע"ד 2 ימי השתלמות ורענון מלאים כחלק מהעמקת תהליך הכנת הטיולים השנתיים במערכת החינוך, על היבטיהם החינוכיים, הארגוניים והבטיחותיים. פרטים על מועדי ההשתלמויות ומיקומן יימסרו על ידי ועדות הטיולים המחוזיות.

 

2.6     תפקידי אחראי הטיול

         לכל טיול על שלביו השונים ימונה אחראי. אחראי הטיול הוא הסמכות העליונה בכל נושא ועניין, הן במהלך ההכנות והן במהלך הטיול. בשלב הכנת הטיול על אחראי הטיול להדריך את מחנכי הכיתות בנושאים כגון הפעילות המתוכננת, נוהלי משמעת והתנהגות במהלך טיול, הכנת התלמידים לקראת הטיול וחלוקת תפקידים לתלמידים ולמלווים. במהלך הטיול על אחראי הטיול לוודא כי הטיול מתנהל על פי התכנית ובהתאם לשלבים שנקבעו. האחראי הוא גם הסמכות העליונה בכל נושא הדורש הכרעה בהיבט החינוכי, המנהלי והארגוני במהלך הטיול. אמנם המדריך המקצועי מוביל את התלמידים במהלך הטיול, אולם האחריות הכוללת לניהול הטיול ולשלומם של התלמידים היא של אחראי הטיול.

          פירוט נוסף של הנושאים שעל אחראי הטיול להסדיר בעת הכנת הטיול מצוי בנספח 1: תכנון הטיול והכנתו על ידי אחראי הטיול.

2.7     סיוע וייעוץ לצוות החינוכי בנושא הטיולים

         לרשות בית הספר, המנהלים ורכזי הטיולים עומדות ועדות הטיולים המחוזיות וצוות של"ח וידיעת הארץ במחוז.

         פרטים ליצירת קשר עם יושב ראש ועדת הטיולים מצ"ב בטבלה  להלן:

 

המחוז

יו"ר ועדת הטיולים

וממונה אגף של"ח

הטלפון

צפון

שלמה אבורמד

04-6500190

חיפה

גבי בן חמו

04-8632646

מגזר ערבי

נסר אבו-סאפי

6477425- 04

מרכז

רונן כהן

03-6896423

ת"א

יאיר מדיאל

03-6896209

ירושלים

משה חזקיה

02-5601509

דרום

יצחק רוס

08-6263132

מינהל חינוך התיישבותי

ענת זמל

03-9989854

אגף מוכש"ר חרדי

יהושע גרבר

02-5601402

 

2.8     מדריך מקצועי מוסמך

          בית ספר המסתייע במדריך להובלת הטיול ולהדרכתו יוודא כי למדריך "תעודת מדריך טיולים במערכת החינוך" בתוקף. כמו כן יוודא כי המדריך מוסמך להדריך באזורי הטיול המתוכננים וכי ערך הכנה מתאימה והיכרות מוקדמת עם המסלול בשנה האחרונה, שבמסגרתה בחן שינויים שאולי חלו במסלול בשל פגעי טבע. כל מדריך המצטרף לטיול, ללא יוצא מהכלל, חייב להיות בעל "תעודת מדריך טיולים במערכת החינוך" תקפה ותואמת לאזורים בהם מתבצע הטיול.

  2.9  גודל קבוצת ההדרכה

         גודלה הרצוי של הקבוצה הוא 25 תלמידים. בכל מקרה לא יעלה גודל הקבוצה המודרכת על 40 תלמידים, שהוא גודל כיתה תקנית במערכת החינוך.

2.10   תיק טיול

         אחראי הטיול יחזיק בכל מהלך הטיול תיק אחראי טיול שבו כל הנתונים והפריטים המחויבים בהתאם למפורט בנספח 1 בחוזר זה.

 

3.      דגשים בטיחותיים

3.1     אישורים רפואיים

          בית הספר יקפיד על הימצאות אישורים רפואיים של כל התלמידים ועל קבלת אישורים מתאימים ליציאה לטיול של תלמידים בעלי בעיות בריאות מיוחדות. אחראי הטיול ירכז את נתוני התלמידים שלהם בעיות רפואיות ואת ההנחיות והדרישות המיוחדות לגבי הטיפול בהם, יעביר אותם למלווים הרפואיים בטיול ויקפיד על קיומן בעת הצורך.

3.2     פעילות מיוחדת במהלך הטיול המחייבת אישורי הורים והכנה קפדנית לקראתן

          לעיתים משולבות בטיול פעילויות מלבד הליכה במסלול. כל פעילות מיוחדת, כמו חצייה של גבי מים או טיול אופניים וכדומה, מחייבת אישור מיוחד של ההורים והכנה קפדנית ומדוקדקת של הסגל בהתאם להנחיה הבטיחותית בחוזר הוראות הקבע סה/9(ג), "חוזר טיולים במערכת החינוך". הכנה זו כוללת לימוד מפורט של מהלך הפעילות והדגשת הנהלים המיוחדים לניהול הפעילות כפי שהם מפורטים בחוזר.

3.3     איסור רחצה במהלך טיול

         חל איסור לשלב רחצה במהלך הטיולים. ראה פירוט בנספח 4: טבלאות מנחות לפעילות רחצה.

3.4     התנהגות בקרבת מקורות מים זורמים

          יש לתדרך את התלמידים בדבר הסכנות הכרוכות בקרבה לנחלים גועשים או לזרימה כתוצאה משיטפונות.

3.5     כללי זהירות במהלך שהייה ליד חופי ים ומקורות מים

         שהייה ממושכת ליד מקורות מים כמו חופי ים או בריכות טבעיות (חורשת טל, גני חוגה וכדומה) מחייבת היערכות של צוות המורים ותדרוך מתאים למניעת הכניסה למים. במקומות לינה המצויים ליד מקורות מים יש לסמן בסרט את אזור השינה ואת גבול התנועה המותר ולהציב שומרים מבוגרים שיסיירו בשטח וימנעו מהתלמידים את הכניסה  למים.

3.6     הימנעות מקרבה למצוקים

          יש להימנע מלהתקרב לשפת מצוק בשעת מנוחה ובעת תצפית. יש לשמור על מרחק בטיחות של 2 מטרים לפחות משפת המצוק.

3.7     שיקולי בטיחות בתכנון הזמן

         יש לתכנן את הזמן כך שהמסלול היומי יסתיים באור יום, והיציאה מהמסלול תתקיים שעה לפני רדת החשכה. בעת טיול בתנאי עומס חום יש לתכנן את הזמן כך שההליכה תסתיים לפני התגברות החום.

3.8     כמות מים מתאימה

         אחראי הטיול  יוודא כי כמויות המים שהובאו מתאימות לכמות האנשים, לגילם וליכולתם לסחוב וכמובן לתנאי הטיול, בעיקר במסלולים ארוכים וקשים ובמזג אוויר חם.

3.9     דגשים והנחיות לאחראי הטיול  מול חדר מצב טיולים

חדר מצב טיולים משמש כמרכז מידע, דיווח והנחיה מקצועי המסייע לקבוצות מטיילים בשטח. חדר המצב פועל 24 שעות ביממה במהלך כל ימות השנה, ואפשר להתקשר אליו בטלפון 02-6222211. 

-     עדכון במצב מזג האוויר ובחינת היתכנות הטיול (במצב של שיטפונות, עומס חום וכדומה)

      ערב הטיול יש להתקשר לחדר מצב טיולים ולבדוק עדכונים אחרונים, מזג אוויר, מצב מסלולים, ביטולים וכדומה.

-     מצב חירום המתחייב משינוי תנאים או מפציעת תלמיד 

       במקרה של מצב חירום במהלך הטיול, כגון פציעת תלמיד או שינוי התנאים בשטח (לדוגמה: שרפה), יתקשר אחראי הטיול לחדר המצב ויעביר את המידע העדכני מהשטח. חדר המצב ינתח את המידע ויבדוק את חומרתו  ואת מידת השפעתו על המטיילים. על סמך ניתוח זה תתקבלנה החלטות, כגון עצירת הטיול, פינוי המטיילים, שינוי המסלול וכדומה. אחראי הטיול בשטח יפעל לביצוע ההחלטות שתתקבלנה בחדר המצב.

-     פנייה של מטיילים במצוקה 

      פנייה לחדר המצב בעת מצוקה חייבת לכלול את הנתונים האלה: פרטי הגוף המטייל, פרטי האירוע והאמצעים הנדרשים לסיוע. בהתאם למידע זה ולניתוחו יחליט חדר המצב על אופן הסיוע שיינתן למטיילים, כגון הזנקת מסוק, מתן עזרה ראשונה באמצעות מד"א, הזעקה של יחידת חילוץ וכדומה.

-     דיווח לחדר המצב 

       יש לדווח לחדר המצב על כל פינוי לבית החולים, גם אם לא נעשתה פנייה לקבלת סיוע באמצעות חדר המצב.

-     דיווח על אלימות 

      במקרה של אירוע שהתקיימה בו אלימות על ידי המטיילים עצמם או כלפי מי מהם, יש לדווח לחדר המצב. בירור ותחקור האירוע יהיה ברמה הפדגוגית ולא הבטיחותית.

 

4.      דגשים בתחום הביטחון

4.1     דגשים והנחיות לאחראי הטיול  מול הלשכה לתיאום טיולים

-     יש ליצור קשר עם הלשכה לתיאום טיולים, לתאם ולקבל אישור לטיול בהתאם לדרישות המחייבות. יש להגיש את הבקשה ללשכה לתיאום טיולים לא יאוחר מ-14 יום לפני הטיול. הפנייה ללשכה לקבלת האישור או לביצוע שינוי בתכנית הטיול תיעשה באמצעות אתר האינטרנט בכתובת http://www.mokedteva.co.il.

-     יש להקפיד על רישום מדויק של המסלולים שבהם מטיילת הקבוצה, ולא להסתפק בציון חלופות אפשריות.

-     האישור המגיע מהלשכה לתיאום טיולים הוא אישור ביטחוני בלבד, והוא אינו משחרר את האחראי על הטיול מלימוד מפורט של ההיבטים הבטיחותיים ושל הנחיות הבטיחות לפעילות כפי שהן מפורטות בחוזרי המנכ"ל הרלוונטיים. כמו כן עליו להנחות את המורים המלווים ואת התלמידים בהתאם.

-     חובה לעדכן את הלשכה לתיאום טיולים על כל  ביטול של טיול.

         

4.2     אבטחה

-     מאבטח בטיול ישמש מי שהוכשר כמאבטח טיולים או מי שהוכשר כמאבטח מוסדות חינוך ונושא תעודה של משטרת ישראל בתוקף.

-     מאבטח בטיול יכול לשמש בכפל תפקידים גם כמע"ר בטיול.

-     חובש רשאי לשמש בטיול כמלווה רפואי, בתנאי שהוכשר בצה"ל והוא עדיין משרת במילואים ו/או במד"א ועדיין פעיל במד"א.

-     חובש יכול לשמש בכפל תפקידים גם כמאבטח בטיול בתנאי שהוא המלווה הרפואי השלישי בטיול.

-     באחריות רכז הטיולים הבית ספרי לוודא כי מאבטחי הטיול מגיעים מחברת אבטחה שברשותה רישיון "קבלן שירות" בחתימת הממונה במשרד התמ"ת, ושהם עברו הכשרה מתאימה של מאבטחי טיולים או מאבטחי מוסדות חינוך.

-     באחריות רכז הטיולים הבית-ספרי לוודא שכל מאבטח מתייצב עם תלבושת החברה בלבד, כולל מכנסיים ארוכים, נעלים סגורות וכובע בצבע צהוב עם כיתוב "ביטחון". הכובע יימצא בתוך הכיס/תיק ויונח על הראש רק בעת אירוע חירום/ירי.

-     באחריות אחראי הטיול לוודא שכל מאבטח בטיול מחזיק מחסנית אחת בתוך האקדח ומחסנית שנייה בפונדה.

 

4.3     אבטחה בחניון לילה

-     מאבטח שעבד במהלך היום אינו רשאי לשמש מאבטח ללילה, ולכן יש  להסדיר את נוכחותו של מאבטח נוסף בשעות הלילה.

-     האבטחה בחניון במתכונת לילה מתחילה עם רדת החשכה או עם הגעת  הקבוצה המטיילת לחניון.

-     אפשר להתבסס על מאבטחים של המקום רק באכסניות נוער (אנ"א) ובבתי ספר שדה של החברה להגנת הטבע, שבהם עברו המאבטחים הכשרה של מאבטחי מוסדות חינוך או הכשרה למאבטחי טיולים. כל בקשה לחריגה מהנחיה זו מחייבת אישור של הממונה על הביטחון והבטיחות בטיולים באגף הביטחון של משרד החינוך.

 

4.4     עבודה מול פקחי הטיולים

-     התייעצות עם פקח טיולים לפני הטיול ובמהלכו – מומלץ להתייעץ עם פקחי הטיולים של המשרד לפני הטיול ובמהלכו בכל הקשור לתכנון הטיול ולהתעדכנות במצב בשטח. יש לפנות לחדר המצב, בטלפון שמספרו 02-6222211 לשם קבלת הפרטים ומספר הטלפון של הפקח האזורי.

-     סיוע של פקח בשטח – פקחי הטיולים של משרד החינוך יכולים לסייע בבעיות שמתפתחות בשטח. מומלץ להסתייע בהם כאשר יש צורך לארגן הובלת מים נוספים במהלך הטיול, לאתר ציוד שאבד, לסייע לתלמידים המתקשים לעמוד בטיול מסיבות שונות (כמו במצב של נקע או שבר, חשש להתייבשות וכדומה).  

 

4.5     נוהל הטיפול בליקוי חמור בטיול

4.5.1  הטיפול בליקוי יבוצע על ידי ועדת הטיולים המחוזית.

4.5.2 הטיפול בליקוי חמור בטיול

א.     ליקוי חמור בטיול שדווח על ידי אחראי הטיול או שנתגלה במהלך ביקורת של אחד מפקחי הטיולים, ידווח ישירות על ידי חדר מצב או על ידי הפקח בשטח לקב"ט המחוזי שאליו שייך המוסד.

ב.     אם לא נוצר קשר עם הקב"ט המחוזי, יועבר הדיווח לסגן מנהל אגף הביטחון במשרד ויושב ראש ועדת הטיולים המחוזית.

ג.      עצירת הטיול ו/או תיקון הליקוי הינם בסמכותו של קב"ט המחוז או סגן מנהל אגף הביטחון, בתיאום עם יושב ראש ועדת הטיולים המחוזית, וההחלטה לגביהם תועבר לאחראי הטיול על ידי הפקח בשטח.

ד.     אם לא נוצר קשר עם הקב"ט המחוזי או עם מנהל אגף הביטחון, והליקוי מהווה סכנה ביטחונית ו/או בטיחותית, יפעל פקח הטיול על פי שיקול דעתו בשטח.

ה.    כל מוסד חינוכי או גוף מטייל שנמצא ליקוי חמור בהתנהלותו במהלך טיול ייחסם מיד ולא יקבל אישור ביטחוני לטיול. חסימה זאת היא באחריות סגן מנהל אגף הביטחון ובתיאום עם יושב ראש ועדת הטיולים המחוזית.

ו.      הדיווח בדבר אירוע חריג יועבר בטלפון באופן מידי ליושב ראש ועדת הטיולים המחוזית. בנוסף על כך יעודכנו בכתב הקב"ט המחוזי, מפקח של"ח ארצי והלשכה לתיאום טיולים.

ז.     החסימה תחל לאחר 24 שעות ממועד קבלת ההודעה על הליקוי, וזאת כדי לאפשר ליושב ראש ועדת הטיולים המחוזית לבצע בדיקה טלפונית ראשונית ולהודיע על כך למנהל בית הספר.

ח.     לאחר חסימת מוסד בעקבות אירוע חמור תבוצענה הפעולות האלה:

(1)    ביצוע תחקיר מסודר על האירוע החריג על ידי אחראי הטיול או פקח הטיולים של המשרד

(2)    שיחה עם מנהל בית הספר

(3)    הזמנת מנהל בית הספר לבירור, לפי הצורך

(4)    הכשרת רכז הטיולים הבית ספרי

(5)    ביצוע מפגש הכשרה לכלל מורי בית הספר בנושא הטיולים.

ט.   לאחר ביצוע התחקיר יועברו תוצאותיו ליושב ראש ועדת הטיולים המחוזית. באחריות יושב ראש ועדת הטיולים המחוזית לבצע בדיקה של אופן תיקון הליקוי ולהעביר את תוצאותיה לסגן מנהל אגף הביטחון בתוך חודש ימים. באישורו של סגן מנהל אגף הביטחון תוסר חסימת בית הספר, והוא יוכל לקבל אישורים לעריכת טיולים נוספים.           

י.     על פי הנחיית מנכ"ל משרד החינוך יוזמן כל מנהל מוסד חינוכי שנתגלה בו ליקוי חמור בטיול  למנהל המחוז או ליושב ראש ועדת טיולים מחוזית, ותירשם הערה בתיקו האישי.

 

1.      נספחים

 

נספח 1 תכנון הטיול והכנתו על ידי אחראי הטיול

נספח 2 תפקיד המורה לקראת טיול ובמהלכו

נספח 3 מכתב להורים לקראת הטיול השנתי

נספח 4 טבלאות מנחות לפעילות רחצה

נספח 5 טופס אישור ההורים להשתתפות תלמיד בפעילות רחצה וטופס אישור מנהל המוסד החינוכי לפעילות הרחצה


 

בשאלות אפשר לפנות אל בעלי התפקידים האלה: הלשכה לתיאום טיולים, טל' 02-6223360, חדר מצב טיולים, טל' 02-6222211, בנושא תכנים חינוכיים בטיול: מר גל כפרי, מנהל תכנית הליבה להכרת הארץ, טל' 02-5602769, בנושא ביטחון ואבטחה בטיול: מר שאול יגיל, סגן מנהל אגף בכיר לביטחון, בטיחות ושע"ח, טל' 02-5603002,  בנושא בטיחות בטיול: מר רותם זהבי, ממונה בטיחות ארצי, טל' 02-5603001.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/3, כ"ח בחשוון התשע"ד, 01 בנובמבר 2013

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014