education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

3. ארגון ומינהל

3.7 מינהל מוסדות חינוך

(תשע) 4–3.7  הקמת ספריות חדשות ושיפוץ ספריות קיימות – רענון ההוראות בסעיף 10–3.7 בחוזר "הודעות ומידע" סז/8(א)
 

1.    אנו מבקשים לרענן את ההוראות שלהלן בשל התופעה של הקמת ספריות ללא אישור של הפיקוח על ספריות בתי הספר. ההוראות מובאות גם בחוזר "הודעות ומידע" סז/8(א), סעיף 10–3.7, ובחוזר הוראות הקבע סג/5(א), סעיף 8–3.2.

2.    בתי-ספר המתכננים הקמה של ספרייה חדשה או שיפוץ או חידוש של
ספרייה קיימת יפעלו על פי הנחיות מינהל הפיתוח ובהתאם להנחיות
הבטיחות
המתפרסמות באתר האינטרנט של מינהל הפיתוח, http://www.education.gov.il/Pituach, במדורים אלה: מיפוי ותכנון, נהלים וטפסים, עקרונות לפרוגרמה לבניית ספרייה-מרכז-משאבים בבית ספר.

3.    על בתי-הספר להיות בקשר עם המדריכה המחוזית לספריות בתי-הספר לצורך קבלת הנחיות וייעוץ לתכנון ההקמה או השיפוץ של הספרייה. רשימת המדריכות נמצאת באתר האינטרנט של המחלקה לספריות בתי-הספר: http://www.education.gov.il/sifriya.


 

את התכנית יש להעביר לבדיקה ולקבלת אישור לביצוע אל הגב' ציפי קרליץ,

המפקחת על ספריות בתי-הספר, המינהל הפדגוגי, רח' דבורה הנביאה 2,

ירושלים 91911.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/5, ט"ו בטבת התש"ע, 01 בינואר 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014