education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.7 מקצועות הלימוד

(תשעא) 9.7-4  מורשת ותרבות ישראל – מקצוע חובה במערכת החינוך הממלכתית
 

הודעה זו מבוטלת

ההוראה המעודכנת נמצאת באתר חוזרי מנכ"ל החדש

למעבר להוראה המעודכנת

 

1.   רקע

הנהלת משרד החינוך החליטה על הטמעתו  של מקצוע חובה חדש, "מורשת ותרבות ישראל", המיועד לתלמידים בכיתות ד'-ט' בחינוך הממלכתי-היהודי. יישום התכנית במערכת החינוך יהיה הדרגתי, ובשנת הלימודים התשע"א יחל תהליך היישום בכיתות ו', ז' ו-ח'.

תכנית הלימודים פותחה על ידי ועדת מקצוע בראשות פרופ' בנימין איש שלום, והיא מתאפיינת בתפיסה רעיונית ופדגוגית רחבה הכוללת ליבת ידע מאחדת היוצרת זיקות גומלין פוריות בין תחומי הדעת השונים. לתכנית תוקצינה שתי שעות שבועיות בכל שכבת גיל, ותהליך ההטמעה יתבצע באמצעות המטה לתרבות ישראל.

 

2.   התכנית

2.1  מטרות-העל

–       הקניית ידע  והתמצאות בתרבות ישראל

–       יצירת תחושת שייכות ואחריות לעם, למדינה ולתרבות ישראל

–       טיפוח מחויבות מוסרית כלל-אנושית

–       הכרה במגוון דרכים לפרש ולחיות את תרבות ישראל

–       יצירת פתיחות ועיצוב אורחות חיים המבטאים את תרבות ישראל

–       הקניית כלים לעיצוב השקפת עולם אישית.

2.2  המטרות האופרטיביות

       –      היכרות עם מושגי יסוד, עם רעיונות ועם מקורות מרכזיים בתרבות ישראל, תוך ראיית הרצף ההיסטורי-לאומי שבו הם נוצרו וחיפוש אחר משמעותם של מושגי יסוד אלה לבירור ולגיבוש של עמדות, ערכים ואורחות חיים

       –      פיתוח גישה דיאלוגית ופרשנית ביחס למקורות ובין הלומדים

       –      חיזוק הפתיחות, יכולות ההקשבה, הביקורת והביקורת העצמית כחלק משיח זהות המקשר בין  עולם המסורת והאידאות לבין סוגיות אישיות ודילמות עכשוויות

       –      דיון במושגים ובערכים העולים מהמקורות ובחירה באופני ביטוים באורחות חיים בכיתה, בבית  הספר ובקהילה 

       –      בירור ערכי מוסר אישי וחברתי השאובים מן המורשת היהודית, מהאתוס הציוני ומתורות מוסר אוניברסאליות והכרת הקשרים והניגודים ביניהם

       –      חיזוק הקשר בין הנלמד ב"תרבות ישראל" לבין תחומי דעת משיקים ויצירת זיקה מפרה ביניהם

       –      הדגשת השילוב בין טקסטים מסוגות שונות ובין לימוד עיוני להתנסות חווייתית.

2.3 הנושאים המארגנים בתכנית

       –       היצירה היהודית

       –       מחזור הזמנים: לוח השנה ומעגל החיים היהודי 

       –       זיקת עם ישראל לארץ ישראל

       –       דמותה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי.

2.4 הדגשים החינוכיים בשכבות הגיל השונות

              בכיתה ד':   משפחה וקהילה

              בכיתה ה':  עם בארצו, בין עם ישראל לארץ ישראל

              בכיתה ו':   גיל מצוות: אחריות ומחויבות

              בכיתה ז':   זהות יהודית- ישראלית בעולם משתנה

              בכיתה ח':  תיקון היחיד וחברה מתוקנת בהגות היהודית והציונית

              בכיתה ט':  במבחן ההגשמה: ייעוד מול יעדים.

 

3.   ההיערכות בבית הספר

3.1 הקצאת השעות

המקצוע "מורשת ותרבות ישראל" יילמד משנת הלימודים התשע"א בהיקף של 2 ש"ש, על פי החלוקה הזאת:

       –      כיתה ו': שעה אחת תוספת וכן שעה נוספת מתקן בית הספר – סה"כ  2 ש"ש       (ליבת המינימום המחייבת בשכבת גיל זו תהיה בהיקף של  ש"ש אחת לפחות, בהתאם לנושאים המצוינים בסילבוס)

       –      כיתה ז': שעה אחת קיימת ועוד שעה תוספת לתקן השעות – סה"כ 2 ש"ש

       –      כיתה ח': שתי שעות קיימות.

3.2 תכנית המסגרת והסילבוס

עם תחילת שנת הלימודים יפיץ המטה לתרבות ישראל את תכנית המסגרת ואת הסילבוס למקצוע "מורשת ותרבות ישראל" לבתי הספר הרלוונטיים.

 

3.3 הכשרה ופיתוח מקצועי

המטה לתרבות ישראל נערך לספק מענה להכשרת המורים באמצעות מערך של השתלמויות:

א.   השתלמויות באמצעות הפסגות, פיתוח מקצועי תוך-בית-ספרי וימי עיון ארציים. על  מורי התכנית להתפנות לעבודת צוות ולהכשרה מקצועית.

ב.   השתלמות מחוזית. מורים המלמדים תרבות ישראל מוזמנים להשתתף בהשתלמות מחוזית בהיקף של 30 שעות. ההשתלמות נועדה להעניק למורים את הכלים הנדרשים ליישום תכנית הלימודים ולהטמעתה בבתי הספר. ההשתלמות תעסוק בדרכים ליישום העקרונות והדגשים של תכנית הלימודים, בדרכי הוראה-למידה ובהיכרות עם חומרי למידה מומלצים. השתלמות זו תהיה במימון משרד החינוך.

ג.   השתלמות מוסדית. בית הספר יוכל לקיים השתלמות מוסדית בהיקף של 15 שעות. ההשתלמות נועדה למרבית המורים המלמדים בבית הספר, במגמה לעצב את התרבות ואת האקלים החינוכי במוסד החינוכי ברוח מטרות המתווה של המקצוע (הודעה על ההשתלמויות השונות תופץ בנפרד). 

המטה לתרבות ישראל, באמצעות צוות המדריכים, יסייע בהנחיה ובליווי של המורים בבתי הספר. 

3.4 חומרי למידה

בתחילת חודש ספטמבר יפורסמו חומרים שאושרו על ידי ועדת המקצוע ויופצו לשימוש המורים באתר המטה לתרבות ישראל. החומרים כוללים חוברת לתלמיד ומדריך למורה. המורים ייחשפו אל חומרי הלמידה השונים בהשתלמויות. בית הספר, לאחר היכרותו עם החומרים המגוונים, יוכל לבחור מתוכם את המתאימים ביותר לרמת התלמידים ולצורכי בית הספר. 

 

4.   מינוי מורה אחראי למקצוע "מורשת תרבות ישראל"

מומלץ למנות מורה שיהיה אחראי לקשר בין מורי המקצוע "מורשת ותרבות ישראל" למורים המלמדים מקצועות הומניסטיים משיקים.

 

5.   הקצאת זמן ייעודית ללמידת עמיתים

יש ליצור מסגרת זמן בתוך מערכת השעות של המורים ללמידת עמיתים וליצירת קשרים בין-תחומיים בין המקצועות השונים הנלמדים באותה שכבת גיל.לפרטים אפשר לפנות אל הגב' ציפי קוריצקי, מרכזת המטה למורשת ותרבות ישראל, טל' 02-5603543, דוא"ל  zipiko@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/1, כב' באלול תש"ע, 01 בספטמבר 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  09/12/2018