education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.4 חינוך לערכים

(תשעד) 9.4-3  יום האישה הבין-לאומי במערכת החינוך
 

1.      כללי

סימון דה בובאר הוציאה לאור את ספרה "המין השני" בשנת 1949 והביאה לשינוי בתפיסת מקומה של האישה בחברה. וכך היא כותבת: "האנושות היא זכרית והגבר מגדיר את האישה - לא בפני עצמה, אלא ביחס אליו. היא איננה נחשבת ליצור אוטונומי, ואין היא אלא מה שהגבר מחליט. היא מוגדרת ומובחנת ביחס לגבר, בשעה שהוא איננו מוגדר ומובחן ביחס אליה. היא הלא-מהותי לעומת המהותי. הוא הסובייקט המוחלט, היא האחר".

למעלה מ-60 שנים אחרי שהגדירה סימון דה בובאר את האישה כ"אחר", חלו שינויים רבים במעמדן של הנשים בחברה, ויש להן היום את הזכות להיות אוטונומיות ובעלות שוויון זכויות וחרות אישית. יחד עם זאת אנו עדיין מוצאים פערים רבים בין נשים וגברים בזירות רבות: בכלכלה, בפוליטיקה, בחיי המשפחה ועוד.

יום האישה הבין-לאומי חל בכל שנה ב-8 במרס. ביום זה בשנת 1857 פתחו פועלות מתפרה בניו יורק בשביתת מחאה על תנאי העסקתן. זו הייתה השביתה המאורגנת הראשונה של נשים בדרישה לשכר ולתנאים הוגנים. חלק גדול מהשובתות היו מהגרות יהודיות ממזרח אירופה. בחלוף השנים אימצו מדינות רבות תאריך סמלי זה לצורך דיון בקידום מעמד הנשים בחברה, בתעסוקה, בפוליטיקה, בכלכלה ובכל יתר תחומי החיים.

בדצמבר 1977 התקבלה באו"ם החלטה לציין יום זה בכל רחבי העולם.

משרד החינוך מקדם את השוויון בין המינים במוסדותיו ופועל למען הזדמנות שווה לכל התלמידות והתלמידים. בתי הספר מתבקשים לציין יום זה במוסדות החינוך הקדם יסודי, היסודי והעל יסודי. אפשר לעסוק בו במסגרת שיעורי מחנך, אזרחות, היסטוריה, מדעי החברה, תרבות ישראל ועוד.

השנה, במסגרת הנושא המערכתי האחר הוא אני, יושם הדגש על נושא אחרותן של הנשים בחברה.

 

2.      חומרי למידה

א.    היחידה לשוויון בין המינים בחינוך יחד עם מינהל החברה והנוער, אגף פיתוח תכנים, תכניות, העשרה והשתלמויות פיתחו חומרי למידה מגוונים העוסקים בנושא. החומרים מצויים באתר היחידה לשוויון בין המינים בכתובת

/EducationCMS/UNITS/Shivion.

באתר הפעלות, משחקים, מערכי שיעור וחומרים תאורטיים  בנושאים מגדריים, כמו חינוך לשוויון מגדרי, הדרת נשים בחברה הישראלית, ייצוגי גבריות ונשיות, גבורת נשים בתקופת השואה, נשים בתנ"ך ועוד.

ב.     גיליון "על סדר היום" בחודש מרס יוקדש לנושא זה.

ג.     חומרים נוספים, כמו פעילות בנושא הטרדה מינית והפעלה בנושא דימוי נשים בפרסומות, מצויים גם בפורטל תלמידים  בכתובת

/EducationCMS/PortalTalmidim/Haashara/Moadim/YomHaisha.htm.

ד.     חומרים מצויים גם בפורטל "האחר הוא אני" בכתובת

/EducationCMS/Units/Shivion/migdarbeluhshana/yomBinLeomi.htm

ה.    חומרי העשרה על סימון דה-בובאר ועל משנתה  אפשר למצוא באתר מט"ח בכתובת

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=3109.

מדריכות היחידה במחוזות יסייעו לבתי ספר המעוניינים בכך בארגון ימי שיא בנושא. פרטי התקשרות עמן מצויים באתר היחידה.


 

לפרטים אפשר לפנות אל הגב' אושרה לרר, הממונה על שוויון בין המינים בחינוך, המינהל הפדגוגי, דוא"ל Oshrale@education.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/7, א' אדר ב' התשע"ד, 03 במרץ 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014