education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

6. דרכי הוראה

6.2 טיולים ופעילות חוץ בית-ספרית

(תשע) 6.2-3  רענון הנחיות קיימות בנושא בעלי התפקידים בטיולי בתי הספר
 

1.      מטרת סעיף זה להדגיש כמה תחומי אחריות ועשייה של בעלי התפקידים בטיולי בתי הספר המובאים בחוזר הוראות הקבע סה/9(ג) בנושא טיולים.

2.      רכז הטיולים הבית ספרי

         2.1    בכל בית ספר ימנה המנהל את אחד המורים לרכז הטיולים בבית הספר (להלן "הרכז"). הרכז יקבל מינוי בכתב. מינוי הרכז אינו פוטר מאחריות את הגורמים האחרים. המנהל אחראי לוודא כי הרכז שהוא מינה יעבור בהקדם קורס רכזי טיולים אשר יכשירו אותו לתפקידו.

         2.2    תפקידי הרכז

                  א.   בתחום הפדגוגי

                        1)     עליו לוודא שהמועצה הפדגוגית של בית הספר תדון בנושא הטיולים והלמידה החוץ-כיתתית לפחות פעם בשנה, בדרך כלל בעת התכנון של שנת הלימודים הבאה.

                        2)     עליו לסייע בידי רכזי השכבות והמקצוע בתכנון השנתי הכללי. זאת תוך התחשבות בצורכי המחנכים והמורים המקצועיים ועידוד המורים לנצל את הסביבה הקרובה לצורכי הלימוד, לבצע פעילויות חינוכיות וחברתיות בשדה ובקהילה ולערוך סיורים לימודיים שיש בהם שילוב של מקצועות שונים.

                        3)     בנושא "טיול הארוך" עליו לקיים דיון במועצה הפדגוגית בבית הספר לתכנון רב-שנתי של "טיולים שנתיים" ולאישורם, בהתאם לתכנית הטיולים המחוזית ובתיאום עם בתי הספר המזינים והמוזנים.

                  ב.   ארגון העבודה בבית הספר

                        1)     הרכז אחראי על עדכון המורים בכל הנוגע לטיולים: ההוראות המעודכנות בחוזרי המנכ"ל, ענייני ביטחון ובטיחות, פרסומים, השתלמויות וכדומה. עליו לעודד את המורים להשתתף בהשתלמויות בנושא הטיולים.

                        2)     עליו לנהל את תיק הטיולים הבית-ספרי. בתיק הטיולים יימצאו: תכנון כל טיול, פעולות הכנה וסיכום וכן לקחים והמלצות מביצוע הטיול בעבר שניתנו על ידי מורים אחרים. הרכז יביא את התיק לעיון המורים לפני ביצוע הטיול.

                        3)     רכז הטיולים יוודא כי נערך "סיור מכין" לקראת כל טיול בבית הספר. במטרה לעודד את בית הספר לקיים את "הסיור המכין" ומתוך רצון למנוע הוצאות נוספות הגיע משרדנו להסדר עם "רשות הטבע והגנים" שתאפשר כניסה חד-פעמית ללא תשלום לכל רכז טיולים שיפנה למינהלת הטיולים בנושא ולמלוויו.

3.      האחראי לטיול

         3.1    האחראי לטיול יגיש לאישור המנהל ורכז הטיולים את תכנית הטיול, והמנהל יאשר בחתימתו על גבי הטופס את התכנית (לאחר הכנסת שינויים, לפי הצורך, בציון איסורים מיוחדים מטעמי בטיחות וביטחון).

         3.2    התכנית תכלול תיאור מפורט של המסלול, לוחות זמנים והערות נוספות החשובות מההיבט החינוכי, הלימודי, הבטיחותי והביטחוני. העתק של התכנית יישאר בתיק הטיולים.

         3.3    האחראי לטיול ישמש גם אחראי הביטחון. אם נבצר ממנו לשמש בתפקיד זה, ימנה המנהל אחראי לביטחון לטיול שיהיה כפוף לאחראי לטיול.

         3.4    על האחראי לטיול –

                  א.   לקיים את הטיול על מרכיביו החינוכיים, הלימודיים, החברתיים והמנהליים;

                  ב.   לבצע את הוראות הבטיחות והביטחון המתחייבות מתוכן הטיול והמסלול;

                  ג.    להיות הפוסק האחרון בנושאים ובחילוקי דעות הנוגעים לכל המשתתפים בטיול, ובכלל זה בעלי התפקידים בו (האחראי יתייעץ עם המלווים, ובמידת הצורך, באמצעות הקשר, גם עם מנהל בית הספר, אך מחובתו ומסמכותו להכריע בכל סוגיה אם יידרש לכך).

         3.5    במקרה של צורך בשינוי המסלול על האחראי לטיול לקבל אישור ממנהל בית הספר ומחדר המצב לטיולים, רצוי בכתב ולפחות באמצעי קשר (בעל התפקיד בגורם המאשר ימסור לו את שמו, את תפקידו ואת סמכותו, ופרטים אלה יירשמו אצל האחראי לטיול, כולל שעת קבלת האישור). אושר השינוי, יודיע האחראי לטיול על כך למנהל בית הספר.

         3.6    על האחראי לטיול לוודא שכל המחנכים, מורי הכיתה, עוזריהם והמלווים המשתתפים בטיול מודעים לנהלים ולהוראות החלים עליהם ונושאים באחריות לתוכן הטיול ולבטיחותם ולביטחונם של המשתתפים בו.

         3.7    החליט האחראי להיעזר במדריך עוזר במהלך הטיול, עליו לוודא שהמדריך –

                  א.   בקי במסלול ובנושאי ההדרכה (האחראי לטיול ינחה ויבקר את פעולת המדריך הפועל מטעמו);

                  ב.   בקי בהוראות חוזרי המנכ"ל הנוגעות לטיול ולפרטים הקשורים למילוי תפקידיו;

                  ג.    יקבל מידע על הכיתה ועל מצבה החברתי והמשמעתי ועל פרקי לימוד הנוגעים לטיול.

         3.8    האחראי לטיול או מי שהוסמך על ידו יבצע לפני מועד הטיול ובסמוך לו סיור מכין במסלולי הטיול, באתרי הביקור השונים ובמקומות הלינה.

         3.9    צירופו של מדריך עוזר, או של כל בעל תפקיד אחר, אינו משחרר את האחראי לטיול מאחריותו לטיול כמכלול, על היבטיו החינוכיים, הלימודיים, הבטיחותיים והביטחוניים, וכל הנלווים יפעלו על פי הנחייתו.

4.      חברת ההדרכה והמדריכים

         4.1    החברה תסייע למוסד החינוכי  בתכנון הטיול, ואם נדרש – גם בארגונו ובניהולו התוכני והמינהלי.

         4.2    כשבוע ויותר לפני הטיול ייערך מפגש של רכז צוות ההדרכה שיהיה בטיול עם המוסד החינוכי לצורכי תיאום עמדות חינוכיות והסבר על הטיול המתוכנן (כגון המסלול, רמת הקושי, ההתאמה לגיל המטיילים וכו').

         4.3    לכל טיול הכולל כמה מדריכים ייקבע ראש צוות שירכז את עבודת צוות המדריכים ואת הנחייתם וכן את התקשורת עם המוסד החינוכי ועם האחראי לטיול.

         4.4    מדריכי החברה יצאו לשטח מצוידים ב"מפת סימון שבילים" מעודכנת לצורכי השטח ולצורך שפה משותפת עם חדר המצב ועם גורמי חילוץ וסיוע. המדריכים יהיו מצוידים במערכת קשר או בטלפון סלולרי לתקשורת אמינה במהלך הטיול.

         4.5    בסיכום כל יום ובסוף הטיול תקוים שיחת סיכום והפקת לקחים, ובכלל זה מילוי דפי משוב על המדריכים.

         4.6    מדריך הטיול פועל מטעם האחראי לטיול, ובכל מקרה הוא אינו יכול להיות אחראי על הקבוצה המטיילת ולשהות עמה בשטח ללא נוכחות מורה מבית הספר.

         4.7    רשאי לשמש מדריך טיולים במערכת החינוך מי שעונה על התנאים האלה:

                  א.   בעל רישיון בר-תוקף להדרכת טיולים במערכת החינוך מטעם משרד החינוך או מטעם מי שהוסמך על ידי משרד החינוך

                  ב.   בעל הסמכה להדריך באזור שבו הטיול מתקיים (עפ"י החותמת בגב התעודה).

         4.8    אלה התנאים להדרכה במסלול:

                  א.   הכרת מסלול הטיול לפרטיו

                  ב.   בכניסה למסלול לאחר הפסקה של שנה – סיור מוקדם

                  ג.    בהדרכה המתבצעת לראשונה במסלול חדש (עבור המדריך) – חניכה מקדימה, על ידי מדריך מנוסה.

5.      תיאום הפעילות המתוכננת

         5.1    פעולת התיאום היא חובה, ובפועל פירושה קבלת האישור לקיים את הפעילות המתוכננת. מעבר לחובה לקיים את התיאום יתרונו הוא בהנחיה המדויקת שהמתאם מקבל לגבי הליווי החמוש והליווי הרפואי שעליו להסדיר לפני יציאתו לאתר מסוים. לעתים התיאום מבהיר גם הדגשים נוספים – "עשה" ו"לא תעשה" – הקשורים לאתר שבו הביקור מתוכנן.

         5.2    קבלת האישור לבקר באתר מסוים אין בה כדי לתת לאתר הכשר מבחינת הפעילות המתקיימת בו, לא מההיבט הפדגוגי ולא מההיבט הבטיחותי. לפיכך על מנהל בית הספר, או על האחראי לטיול מטעמו, לוודא שאכן האירועים המתקיימים באתר הם בהתאם לכללים שנקבעו בחוזרי המנכ"ל (בדגש על חוזר הוראות הקבע סב/6(ב) המנחה בנושאי בטיחות) וברישיון ההפעלה לאתר מטעם הרשויות – רישוי עסקים.

         5.3    החליט בית הספר, מסיבותיו, לבטל את הטיול, ידווח על כך ללשכת התיאום או לחדר המצב.

         5.4    בכל מקרה אין לצאת לטיול עם תיאום שהתאריך שלו אינו מקביל לתאריך היציאה.


 

בשאלות אפשר לפנות אל מר רוני נעמן, מנהל מינהלת הטיולים,
טל' 02-5603005/6.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/3, י"ד במרחשוון התש"ע, 01 בנובמבר 2009

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014