education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.1 בחינות ארציות ובין-לאומיות

(תשסז) 4.1-3  מתכונת המיצ'ב הפנימי
 


1.  הקדמה

הקדמה

החל משנת הלימודים התשס"ז המיצ"ב מועבר בשני אופנים - חיצוני ופנימי -
לסירוגין1. לפי מתכונת חדשה זו ישתתף כל בית-ספר פעם בשנתיים במיצ"ב בשניים מארבעת תחומי הדעת של המיצ"ב ובסקרי "אקלים בית ספרי וסביבה פדגוגית" למנהל, למורים ולתלמידים (מיצ"ב חיצוני). בתחומי הדעת שבית-הספר אינו נבחן בהם באופן חיצוני בשנה נתונה יקיים בית-הספר מבחני מיצ"ב פנימיים (מיצ"ב פנימי). הציונים במיצ"ב הפנימי ישמשו את הנהלת בית הספר ואת צוותו הן לצרכים פדגוגיים והן כמרכיב אפשרי בהערכת התלמיד בסוף השנה. תוצאות המיצ"ב הפנימי תשרתנה את בית-הספר, והוא לא יידרש לדווח עליהן.

פרטים נוספים על המתכונת החדשה של המיצ"ב ועל מחזוריות המיצ"ב הפנימי והחיצוני אפשר למצוא בחוזרי המנכ"ל "הודעות ומידע" סז/1, סעיף 4.1-1 ו-סז/2, סעיף 4.1-2, וכן באתר ראמ"ה http://rama.education.gov.il. מטרת חוזר זה היא להבהיר את הרציונאל של המיצ"ב הפנימי ואת נוהל הפעלתו.


2.  למה מיצ"ב פנימי?
2.1 הרעיון של העברת מבחני המיצ"ב באופן עצמאי בבתי הספר וביזמתם אינו חדש, והוא מיושם מזה שנים מספר בבתי ספר אחדים, לעתים ככלי לקבלת תמונה בית ספרית ולעתים לצורך הכנה למיצ"ב החיצוני. המודל הנוכחי מבנה את אופן השימוש במבחני המיצ"ב כחלק משגרת ההערכה הפנימית בבתי הספר וכהשלמה לכלי ההערכה הפנימיים האחרים שעושים בהם שימוש בבתי הספר.
2.2 המיצ"ב הפנימי מושתת על שילוב של שלושה מרכיבים:
2.2.1 בחינה ארצית חיצונית אובייקטיבית, שפותחה על ידי ראמ"ה בשיתוף ועדות מקצועיות והמפמ"רים, בעלת איכויות פסיכומטריות של מהימנות ותוקף, המשקפת את תכנית הלימודים ואת הסטנדרטים של ידע והבנה שהתלמידים אמורים להגיע אליהם בכל תחום דעת
2.2.2 בדיקה פנימית על-ידי צוות בית-הספר (בסיוע מחוון המצורף לבחינה), המאפשרת להפיק משוב אישי וקבוצתי מהיר על מידת השליטה של התלמידים בכל תחום דעת
2.2.3 השוואת הישגי התלמידים בבית הספר לנורמות חיצוניות (ארציות, מחוזיות, מגזריות), שתתקבלנה מעיבוד בחינות המיצ"ב החיצוני בתחילת שנת הלימודים הבאה.
2.3 התועלת שבית הספר יוכל להפיק מהמיצ"ב הפנימי כוללת, בין השאר:
2.3.1 שימוש אפקטיבי במדידה ככלי לשיפור תהליכי ההוראה והלמידה. תמונת המצב שתתקבל מדי שנה, בכל תחום דעת בנפרד ובכולם יחד, תסייע במיפוי נקודות החוזק והחולשה של התלמידים, המורים ודרכי ההוראה, בהארת נושאים ותת-נושאים שכדאי וראוי להשקיע בהם משאבים נוספים, באיתור תלמידים מתקשים או כיתות מתקשות הנדרשים להשקעה נוספת ועוד.
2.3.2 עיבודי תהליכי ההערכה הפנימיים בבית הספר. בתי הספר יוכלו לקבל תמונת מצב בית ספרית המשלבת מידע הנאסף בכלי הערכה פנימיים וחיצוניים.
2.3.3 קבלת החלטות מבוססות נתונים. הנהלת בית הספר וצוות המורים יוכלו להפיק מתהליך בדיקת המבחנים וממצאיהם תובנות שתסייענה להם להתמקד ביעדים החינוכיים והלימודיים המתאימים לחזון הבית-ספרי.
2.3.4 התאמת המיצ"ב לצורכי בית הספר. בית הספר יוכל לעשות שימוש כהבנתו בציוני המיצ"ב הפנימי, כחלק מההערכה השנתית של תלמידיו.
2.3.5 הפחתת התופעות השליליות שהתלוו בכמה מקרים למיצ"ב. למשל: הסטת משאבים (זמן לימוד וכוח הוראה) על-חשבון נושאים אחרים, הרחקת תלמידים חלשים והעדר מוטיבציה של חלק מהתלמידים להיבחן בבחינה "שלא נלקחה בחשבון" לצורך מתן ציון אישי.

3.  הנוהל להפעלת מבחני המיצ"ב הפנימי בבתי הספר
3.1 כללי
3.1.1 מבחני המיצ"ב הפנימי יתקיימו כל שנה, בכל בתי הספר, בתחומי הדעת של המיצ"ב שבהם לא יתקיימו בבית-הספר מבחני מיצ"ב חיצוני באותה שנה (זאת בהתאם למתכונת המיצ"ב המפורטת בחוזר "הודעות ומידע" סז/2, סעיף 4.1-2).
3.1.2 מבחני המיצ"ב הפנימי בהתשס"ז יהיו אותם מבחנים שיועברו במיצ"ב החיצוני באותה שנה.
3.1.3 בית הספר יוכל להגדיר לעצמו את אופן ההיבחנות של תלמידיו בכל קבוצת שייכות. במיוחד מומלץ להתאים את אופן ההיבחנות של התלמידים בעלי הצרכים המיוחדים לשיטת ההתאמות המקובלת במיצ"ב החיצוני (הבהרה בנוגע לאופן ההיבחנות תפורסם באתר האינטרנט של ראמ"ה).
3.2 קבלת מחברות הבחינה והעברתן בכיתות
3.2.1 מחברות הבחינה תישלחנה לבתי הספר בצמידות למועד קיום המיצ"ב החיצוני בכל אחד מארבעת תחומי הדעת (את מועדי המיצ"ב ראה בחוזר "הודעות ומידע" סז/2, סעיף 4.1-2, סעיף קטן 2.1).
3.2.2 בתי הספר יעבירו בעצמם את המבחנים, תוך שלושה ימי לימוד מקבלת המחברות, על פי ההנחיות שתישלחנה אליהם עם מחברות הבחינה.
3.2.3 חשוב להקפיד שכל הכיתות המקבילות באותה שכבה תיבחנה בו-זמנית.
3.2.4 בתי הספר רשאים לבחור להעביר את המיצ"ב הפנימי במתכונת שונה מזו המוצעת בהנחיות. עם זאת חשוב להדגיש, כי ככל שבית הספר יקפיד יותר על מילוי ההנחיות, כן תהיינה המסקנות שיקבל על סמך ההשוואה לנורמות הארציות נכונות יותר.
3.3 בדיקת מחברות הבחינה
3.3.1 מחברות הבחינה שתישלחנה לבתי הספר תלווינה במחוונים ובהסברים מפורטים על אופן בדיקת הבחינות המומלץ וחישוב הציונים.
3.3.2 מוצע שהמבחנים של כל כיתה ייבדקו על-ידי מורה שאינו מלמד את אותה הכיתה או על-ידי צוות מורים, והמורה המלמד את הכיתה יקבל את המחברות בליווי חוות דעתו של המורה הבודק.
3.3.3 מוצע שרכז המקצוע, השכבה ו/או מי שימונה לצורך זה על-ידי מנהל בית הספר ילוו את תהליך בדיקת המבחנים.
3.4 ניתוח תוצאות המבחנים
3.4.1 בתי הספר ינתחו את תוצאות המבחנים בהתאם לצורכיהם תוך התייחסות לאוכלוסיות ולהשוואות המשמעותיות עבורם.
3.4.2 בעתיד תועמד לבתי הספר מערכת ממוחשבת שתסייע להם בניתוח תוצאות המיצ"ב הפנימי. כבר בשנה זו אפשר יהיה להסתייע בתוכנת המנבסון והמנב"ס לניתוח נתונים אלו.
3.4.3 עם סיום העיבוד של נתוני המיצ"ב החיצוני (בתחילת שנת הלימודים הבאה) יקבל כל בית-ספר את הנורמות הארציות והמחוזיות של בתי ספר דומים לו ויוכל להשוות את הישגיו לנורמות אלה.

4.  הדרכה להטמעת המיצ"ב הפנימי

הטמעת המיצ"ב הפנימי נעשית בשיתוף פעולה בין ראמ"ה, אגפי הגיל במינהל הפדגוגי, המפמ"רים בתחומי הדעת הרלוונטיים והמינהל להכשרה, להשתלמויות ולהדרכה לעובדי הוראה של משרד החינוך. ההטמעה כוללת תכנון וליווי של האופן שבו ישולב המיצ"ב הפנימי בעשייה השגרתית של בית הספר:
4.1 ראמ"ה תעמיד מרכז תמיכה לכל בתי הספר, שיופעל באתר האינטרנט שלה מתחילת חודש אפריל. אפשר להפנות למרכז תמיכה זה שאלות ובקשות הקשורות למיצ"ב הפנימי. פרטים על מרכז התמיכה יפורסמו בהמשך באתר האינטרנט של ראמ"ה.
4.2 החל משנת הלימודים התשס"ח תלווה הפעלת המיצ"ב הפנימי בהדרכות בבתי הספר, בהשתלמויות ובפרסום חומרים פדגוגיים נלווים שיאפשרו לבתי הספר להפיק את המרב מנתוני המיצ"ב הפנימי. אגפי הגיל והמפמ"רים בתחומי הדעת הרלוונטיים נערכים להכנת חומרים פדגוגיים שישמשו את בתי הספר במיצ"ב הפנימי. חומרים אלו יפורסמו בשנת הלימודים התשס"ח.
4.3 בשנת ההטמעה הראשונה של המיצ"ב הפנימי ינוטר התהליך על ידי ראמ"ה באמצעות מדגם מייצג של בתי הספר (לפי המגזרים השונים, סוגי הפיקוח והמיקום הגיאוגרפי). מטרת תהליך הניטור היא הפקת לקחים מתהליך ההטמעה השנה, כדי לשפרו בהתשס"ח. הודעה תישלח לבתי הספר שעלו במדגם.

5.  פורום מנהלים מקוון

המיצ"ב כולו, ובמיוחד המיצ"ב הפנימי, נועד לשרת בראש ובראשונה את בית הספר. כדי לחזק את רעיון המיצ"ב הפנימי ככלי בשירות הלמידה ולהפיק ממנו את המיטב נדרשים מעורבות של צוות בית הספר ושיתוף פעולה בכל השלבים וההיבטים של התהליך. כדי לסייע בכך ראמ"ה מעמידה לרשות כלל מנהלי בתי הספר פורום מנהלים באתר האינטרנט שלה (http://rama.education.gov.il), בשם "ראמ"ה - "ראמ"ה - פורום למנהלי בתי ספר" הפורום מאפשר לחברי הנהלת בתי הספר להעלות כל שאלה ובקשה הקשורות למיצ"ב הפנימי כמו גם לשתף את ראמ"ה ואת כלל ציבור המנהלים בשימושים שנעשו במיצ"ב הפנימי בבתי הספר.
פרטים על הפורום וססמת הכניסה נשלחו בנפרד למנהלי בתי הספר.


______________
1 בשנת התשס"ז יכלול המיצ"ב הפנימי רק מבחנים בתחומי הדעת, והחל משנת התשס"ח ייכללו במיצ"ב הפנימי גם סקרי אקלים וסביבה פדגוגית.

 


שאלות, הערות והארות אפשר להעביר לראמ"ה, הרשות הארצית למדידה
והערכה בחינוך, ת"ד 7222, תל-אביב 67102, טל' 03-7632888,
דוא"ל
meitzav@education.gov.il.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסז/6, י'ג בשבט התשס'ז, 01 בפברואר 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014