education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

6. דרכי הוראה

6.3 ספרי לימוד

(תשעד) 6.3-4  ספרי לימוד דיגיטליים
 

1.      תמצית השינוי מהודעה קודמת

הודעה קודמת בנושא ספרי לימוד דיגיטליים פורסמה בחוזר הודעות ומידע עב/1. ההודעה הנוכחית מעדכנת אותה בנושאים האלה:

א.       תקינה טכנולוגית שהגדרתה הסתיימה והיא חלה על מוצרים מסוג ספרי לימוד דיגיטליים

ב.       הפניה לקישור מעודכן למידע כולל בנושא

ג.       הגדרה מעודכנת של אופני המכירה של ספרי לימוד דיגיטליים.

 

2.      רקע

בשנים האחרונות הפכו ספרי לימוד דיגיטליים לחלק בלתי נפרד מתשתית התוכן במערכות חינוך בעולם בכלל ובישראל בפרט.

המעבר בין טכנולוגיית הדפוס בת מאות השנים לטכנולוגיית המידע הדיגיטלי והאינטרנט הוא הזדמנות לבחינת פרדיגמות קיימות ולהרחבת מגוון היכולות והאפשרויות להנגשת תוכן פדגוגי ולימודי לתלמידים.

בעוד ספר הלימוד המודפס מכיל תוכן קבוע, מאפשר קריאת טקסט ותמונות וכן מאפשר למידה אינטראקטיבית וחווייתית מוגבלת,  ספר הלימוד הדיגיטלי הוא דינמי ומעודכן, מאפשר הנגשת מדיה עשירה, מקורות מידע מגוונים, יכולת התאמה לתלמידים עם צרכים שונים ומספק חוויה אינטראקטיבית רחבה יותר ללומד.

משרד החינוך רואה בספר הלימוד הדיגיטלי אמצעי המאפשר קידום למידה משמעותית, חווייתית ובעלת ערך לתלמידים, למידה רלוונטית להכשרתם כמשתמשים נאורים באמצעים דיגיטליים לצרכים חברתיים, תקשורתיים וגם לימודיים ותעסוקתיים עתידיים.

לאור כל אלה, משרד החינוך שואף לקדם את השימוש בספרי לימוד דיגיטליים, לפיכך נקבעה תקינה טכנולוגית המגדירה שלוש רמות של ספר לימוד דיגיטלי:

·     רמה א' – רמת Entry, הנגשת הספר בטקסט חי עם פונקציונליות בסיסית תוך כדי שמירה על המבנה והתוכן המקוריים והמוכרים.

·     רמה ב' – רמת המעבר, בדומה לרמה א', בתוספת משאבי מדיה ותרגולים אינטראקטיביים.

·     רמה ג' – רמת החזון, הספר כאסופת אובייקטים של תוכן המכילים את כל חומר הלימוד הנדרש, המופעל במערכת לניהול למידה (LMS).

בעוד רמות א' ו-ב' שומרות על המבנה המסורתי של ספר מודפס (כריכה, פרקים, פסקאות וכדומה), ברמה ג' משתנה מבנה הספר ומתאפשרת התאמה מלאה למורה ולתלמידים תוך כדי שימוש ביכולות ניהול למידה מתקדמות במערכת ה- LMS (מערכת לניהול למידה).

 

3.      רכישת ספרים דיגיטליים

א.       החל משנת הלימודים התשע"ג משרד החינוך אינו מאשר ספר לימוד שלא כולל "ספר לימוד בגרסה מקוונת בסיסית" – רמה א'.

ב.       ספר הלימוד יוצע למכירה בשלושה אופנים:

-     ספר מודפס בלבד      

-    ספר מודפס, כולל גרסה דיגיטלית 

-     גרסה דיגיטלית בלבד.

ג.       משרד החינוך ממליץ לבתי הספר לרכוש ספרים דיגיטליים ולהשתמש בהם. מידע נוסף בנושא מצוי בענן החינוכי בכתובת זו:

http://cloud.education.gov.il.

 

4.      תקנים והוראות מפורטות

תקנים לביצוע, טופסי בקשה לקבלת אישור על ספרים דיגיטליים ומידע נוסף מצויים בענן החינוכי בכתובת זו:

http://sites.education.gov.il/cloud/home/meyda_le_sapakim/Pages/lobi_meyda_lesapakim.aspx


 

בשאלות אפשר לפנות אל מר נועם קוריאט, מנהל תחום ארגון וניהול ידע, המינהל למדע וטכנולוגיה, טל' 02-5603776/913, פקס' 02-5602728, דוא"ל  noamko@educaiton.gov.il.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעד/12, כ"ד באב התשע"ד, 20 באוגוסט 2014

 
   תאריך עדכון אחרון:  17/12/2014