education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.15 חינוך למורשת ישראל, ציונות ותולדות המדינה

(תשע) 9.15-3  אירועי שנת הרצל במערכת החינוך לציון 150 שנה להולדתו
 

1.  רקע

השנה ימלאו 150 שנה להולדתו של חוזה המדינה - בנימין זאב הרצל. מערכת החינוך תציין שנה זאת באירועים ובפעילויות אשר יחלו ב-י"א באייר התש"ע, ויימשכו עד י' באייר התשע"א.

בתי הספר נקראים לקיים במהלך השנה פעילויות חינוכיות ולימודיות משמעותיות להגשמת המטרות של חוק יום הרצל: "להנחיל לדורות את חזונו, מורשתו ופועלו של בנימין זאב הרצל, לציין את זכרו ולהביא לחינוך הדורות הבאים ולעיצוב מדינת ישראל, מוסדותיה, יעדיה ודמותה בהתאם לחזונו הציוני" (מתוך חוק יום הרצל, התשס"ד-2004).

2.  חומרי למידה ופעילויות במערכת החינוך

המטה למורשת ותרבות ישראל (שנהר) גיבש תכנית כוללת לבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים, שמטרותיה העיקריות הן כדלקמן:

א.   הכרת חזונו ופועלו של בנימין זאב הרצל

ב.   בירור עמדות בסוגיות ערכיות שונות הבאות לידי ביטוי בחזונו של הרצל

ג.   בחינת המציאות העכשווית במדינת ישראל לאור חזונו של הרצל ונקיטת עמדה

ד.   יצירת מעורבות חברתית ואזרחות פעילה לאור החזון.

ערכת למידה לבתי הספר היסודיים

המטה למורשת ולתרבות ישראל, בשיתוף עם המועצה הציונית (מוזיאון הרצל) פיתח ערכת למידה "נפגשים ומטיילים עם הרצל בעקבות החזון הציוני" שתופץ לבתי הספר בסמוך ליום הרצל.

הערכה כוללת ארבע יחידות לימוד המתאימות לכתות ד'-ו':

1.   "הרצל אמר - אנחנו עושים": מפגש עם חזונו של הרצל מול המציאות במדינת ישראל

2.   "הדגל שלי": עיסוק במשמעות הסמל עבור הקבוצה ועבור הפרט

3.   "אין לי ארץ אחרת": מסע אל חיי היהודיים בתפוצות בתקופת חייו ופועלו של הרצל והתמודדות עם דילמות באמצעות משחק

4.   "מהר סיני להר הרצל": יחסו של הרצל ליהודים וליהדות.

בתי הספר יוכלו לעבד חלק מן החומרים בערכה זו לכתות א'-ג'.

חומרי למידה לבתי הספר העל-יסודיים

1.   לקראת יום הרצל יפיץ המטה לתרבות ישראל לבתי הספר גיליון "ציד"ה לדרך" שיעסוק בהרצל ובחזונו. גיליון זה, כמו גיליונות קודמים, יכלול שלוש יחידות לימוד שונות. כל יחידה תעסוק בהיבט אחר של החזון מול המציאות במדינת ישראל.

2.   לבתי הספר תופץ ערכה הכוללת כרזות מגוונות העוסקות בהגותו של הרצל ובפעילות לימודית המתלווה לכרזות אלה. הערכה מפגישה את הגותו של הרצל עם טקסטים מהמקורות ועם טקסטים אקטואליים ומאפשרת ללומדים "להיכנס לשיח" עם הרצל ועם הציונות. הפעילות פותחה בשיתוף עם מוזיאון הרצל.

פעילויות לימודיות מחוץ לכותלי בית הספר

משרד החינוך והגופים הציבוריים להנצחת זכרו של הרצל - המועצה הציבורית, מוזיאון הרצל, ההסתדרות הציונית, המלי"ץ והקק"ל - יוזמים פעילויות שיאפשרו לבתי הספר למידה על הרצל מחוץ לכותלי בית הספר. בין הפעילויות המתוכננות: סיורים בעקבות מסעו של הרצל בארץ ישראל, ביקורים במוזיאון הרצל והפעלות חינוכיות, צפייה במחזה "הרצל קם לתחייה", ביקור "במרפסת של הרצל", ב"מיני ישראל" ועוד.

לקראת שנת הלימודים התשע"א יפרסם משרד החינוך הודעה מיוחדת ובה פירוט כל הפעילויות וחומרי הלמידה העומדים לרשות בתי הספר כדי לטפח ולחזק את העשייה הציונית לאור חזונו של הרצל.עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/7, ט"ז באדר התש"ע, 02 במרץ 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014