education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.3 בחינות בגרות

(תשע) 4.3-14  בחינות הבגרות באיטלקית
 

משרד החינוך יציע את האפשרות להיבחן בבחינות הבגרות באיטלקית החל ממועד קיץ התשע"א/2011 בשתי רמות: רמה רגילה (3 יח"ל) שלמה לרמה מוגברת (2 יח"ל נוספות).

הבחינות תהיינה במתכונת של בחינות מפמ"ר ותוצענה לתלמידים אינטרניים, לנבחני משנה ולנבחנים אקסטרניים. מתווה הבחינות והסילבוס יפורסמו בראשית שנת הלימודים התשע"א. בחינות הבגרות באיטלקית לא תשמשנה חלופה ללימוד ולהיבחנות בעברית, בערבית או באנגלית.


 

לפרטים נוספים: ד"ר שלמה אלון, המזכירות הפדגוגית, טל' 02-5603597,
דוא"ל shlomal@education.gov.il

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשע/9(א), י"ח באייר התש"ע, 02 במאי 2010

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014