education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.1 בחינות ארציות ובין-לאומיות

(תשעו) 4.1-2  ראמ"ה – מערך המבחנים, המחקרים והסקרים הארציים לשנת הלימודים התשע"ו
 

בהודעה זו מידע על המבחנים, המחקרים והסקרים שייערכו בבתי הספר על ידי ראמ"ה בשנת הלימודים התשע"ו.

להלן רשימת הנושאים שיפורטו בהמשך.

1.       מבחנים וסקרים ארציים חיצוניים: הערכה בית-ספרית חיצונית – המיצ"ב, סקרי אקלים וסביבה פדגוגית בחטיבות העליונות, הערכה מדגמית, מחקר מדגמי בעברית כשפה שנייה לתלמידים דוברי ערבית, מחקר חלוץ מדגמי של מבחן למדידת כשרים קוגניטיביים, סקר עמדות הורים כלפי מערכת החינוך, סקר אקלים וסביבה פדגוגית בקרב גננות.

2.       מבדקים, משימות ומבחנים פנימיים בית-ספריים: המיצ"ב הפנימי בכיתות ה' ו-ח', המיצ"ב הפנימי בכיתות ב', מבחני החמ"ד לכיתות ו', כלי הערכה מעצבת.

3.       סקרים ומחקרי הערכה: הערכת פרויקטים והתערבויות חינוכיות.

 

בהתאם להוראות בנספח 3 בסעיף 3.7-34 בחוזר "הוראות קבע" ס"ג/10(ג), "תקצוב מערכת החינוך היסודי - מעבר לתקן דיפרנציאלי לתלמיד", לא יתקיימו בבית הספר מבחנים מחוזיים, מבחנים של רשויות מקומיות ושל גופים מתערבים וכל מבחן חיצוני אחר שלא יאושר מראש על ידי ראמ"ה או על ידי הנהלת המשרד.

 

1.     מבחנים וסקרים ארציים חיצוניים

1.1     הערכה בית ספרית  חיצונית – המיצ"ב

א.      כללי

המיצ"ב – מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית – הוא מערכת מדדים בית-ספריים שמטרתה לספק מידע למנהל ולצוותים הפדגוגיים על תפקוד בתי הספר במגוון של נושאים. לפיכך מודל המיצ"ב בנוי כך שהוא כולל מבחני הישגים שמשקפים את התוצרים הקוגניטיביים של הלמידה וסקרי אקלים וסביבה פדגוגית שמשקפים את ההיבטים החברתיים-רגשיים-פדגוגיים. מידע רחב זה (לצד מידע ממקורות נוספים) נועד לסייע לבתי הספר לבצע ניטור של התהליך הלימודי הבית-ספרי במקצועות הליבה ושל האקלים הבית-ספרי הרגשי-חברתי שבו מתרחשת הלמידה.

מתכונת המיצ"ב משלבת הערכה חיצונית סטנדרטית (מיצ"ב חיצוני) והערכה פנימית איכותית (מיצ"ב פנימי – ראו פירוט בסעיפים 2.1 ו-2.2).

המיצ"ב החיצוני נערך בכל בתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים המשתייכים לחינוך הממלכתי (דוברי עברית ודוברי ערבית), לחינוך הממלכתי-דתי ולחינוך החרדי. כל בית ספר משתתף במיצ"ב החיצוני אחת לשלוש שנים.

בשנת הלימודים התשע"ה חולקו בתי הספר לשלוש קבוצות (1, 2, 3) אשר החליפו את ארבעת "אשכולות המיצ"ב" שהונהגו בשנים עברו בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי ואת שתי הקבוצות שהיו נהוגות בחינוך החרדי. כל קבוצה מהווה מדגם מייצג של כלל בתי הספר בארץ.

רשימת השיוך של בתי הספר הנבחנים במיצ"ב לקבוצות היא קבועה ומפורסמת באתר האינטרנט של ראמ"ה בחלונית "מיצ"ב". בכל שנה משתתפת קבוצה אחת מבין שלוש הקבוצות במיצ"ב החיצוני. בשנת הלימודים התשע"ו ישתתפו במיצ"ב החיצוני כל בתי הספר המשתייכים לקבוצה 2.  

ההשתתפות במיצ"ב החיצוני היא חובה לכל בתי הספר היסודיים ולחטיבות הביניים, פרט לבתי הספר של החינוך המיוחד, ולכל התלמידים, פרט לתלמידים הלומדים בכיתות של החינוך המיוחד ולעולים חדשים הנמצאים בארץ פחות משנה.

 

ב.      מבחני ההישגים במיצ"ב

מבחני ההישגים של המיצ"ב החיצוני ייערכו בכיתות ה' בשלושת המקצועות האלה: אנגלית, שפת-אם (עברית או ערבית) ומתמטיקה, ובכיתות ח' בארבעת המקצועות האלה: אנגלית, מדע וטכנולוגיה, שפת-אם (עברית או ערבית) ומתמטיקה.

בטבלה 1 שלהלן מפורטים המועדים של מבחני המיצ"ב החיצוני בכל תחום דעת לפי דרגות הכיתה בבתי הספר המשתייכים לקבוצה 2.

טבלה 1: המועדים של מבחני המיצ"ב החיצוני בשנת הלימודים התשע"ו

תחום הדעת

מועד מבחן המיצ"ב החיצוני

דרגות הכיתה

קבוצה במיצ"ב

אנגלית

יום שלישי, כ"ח באדר א' התשע"ו

8 במרס 2016 בשעה 10:00

ה', ח'

2

שפת אם עברית

יום רביעי, כ"ז באדר ב' התשע"ו

6 באפריל 2016 בשעה 10:00

ה', ח'

2

שפת אם ערבית

יום שלישי, י"א בניסן התשע"ו

19 באפריל 2016 בשעה 10:00

ה', ח'

2

מתמטיקה

יום שני, א' באייר התשע"ו

9 במאי 2016 בשעה 10:00

ה', ח'

2

מדע וטכנולוגיה

יום רביעי, י' באייר התשע"ו

18 במאי 2016 בשעה 10:00

ח'

2

 

להלן דגשים הנוגעים למבחני המיצ"ב החיצוני:

-     מועדי המבחנים – המועדים של המבחנים החיצוניים הם אחידים ומחייבים את כל בתי הספר המשתייכים לקבוצה 2. המבחנים יתקיימו בו בזמן בכל בתי הספר, ואי-אפשר לשנות את מועדיהם. לכן אין לקבוע או לאפשר במועד המבחן כל פעילות בהשתתפות התלמידים האמורים להיבחן. בכלל זה אין לאפשר טיולים וסיורים, לימודים במסגרות שונות (לרבות בבתי ספר ובחוגים למחוננים), תחרויות ספורט, טקסים ואירועים, הצגות וביקורים במוזיאונים, תחרויות ידע שונות ותרגילי ביטחון ובטיחות.

-     פרסום מפרטי המבחנים באתר האינטרנט של ראמ"ה – המפרטים של מבחני המיצ"ב (הפנימיים והחיצוניים) לשנת הלימודים התשע"ו יפורסמו במהלך חודש נובמבר 2015 באתר האינטרנט של ראמ"ה בחלונית "מיצ"ב".

-     היערכות מקדימה – במהלך חודש דצמבר 2015 יישלח אל מנהלי בתי הספר המשתייכים לקבוצה 2 מכתב היערכות לקראת המיצ"ב החיצוני. המכתב יכלול מידע מפורט בדבר נוהלי המבחנים, אופן העברת סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית, ההיערכות הנדרשת וטפסים מקוונים למילוי. המנהלים מתבקשים לוודא שהטפסים ימולאו כראוי ובזמן. היערכות זו חשובה כיוון שללא טפסים אלו לא תתאפשר פתיחת כיתות מותאמות לתלמידים הזקוקים לכך ולא יתאפשר עיבוד ציונים נפרד לתלמידים אלו (לפירוט בדבר התאמות ראו להלן).

-     שמירה על טוהר הבחינות –  התלמידים יענו על המבחנים באופן עצמאי וללא כל שיתוף פעולה ביניהם. המורה הנוכח בכיתה לא יהיה מורה המלמד את תחום הדעת (יוצא מכלל זה המורה המקריא בכיתה המותאמת באנגלית). המורה בכיתה לא יוכל  לעבור בין התלמידים, להשיב לשאלותיהם, להבהיר להם עניינים הנוגעים לתוכן השאלות במבחן, לבדוק או לתקן תשובות שניתנו על-ידיהם, לבדוק אם השיבו לכל השאלות או לסייע להם בדרך כלשהי. כל פעולה כמתואר לעיל תיחשב פגיעה מצד המורה בטוהר הבחינות ותטופל בהתאם. 

-     קטע ההשמעה במבחן המיצ"ב באנגלית לכיתות ה' ו-ח' – במבחן באנגלית יקבלו בתי הספר תקליטור (דיסק) להשמעת קטע מוקלט למשימה בהבנת הנשמע, ולכן על בית הספר להעמיד מבעוד מועד נגן תקליטורים תקין לרשות כל כיתה שנבחנת באנגלית ולוודא כי המורה הנוכח בכיתה בקיא באופן הפעלת המכשיר. 

-     חובת ההיבחנות בכיתות האם – התלמידים הנבחנים במבחנים הארציים, ובכלל זה תלמידי כיתות ח', ייבחנו בכיתות האם שלהם ולא בהקבצות או בקבוצות לימוד כלשהן. יוצאים מהכלל  הם התלמידים הזקוקים להתאמות, אשר ייבחנו בכיתות מותאמות באנגלית ובמתמטיקה (כיתות ה' ו-ח') ובמדע וטכנולוגיה (כיתה ח' בלבד). במבחן בשפת-אם לא  יתקיימו כיתות מותאמות.

-     כיתות מותאמות  

·    תלמידים המשתייכים לאחת משלוש הקבוצות האלה:

(1)  עולים חדשים הנמצאים בארץ יותר משנה ועד שלוש שנים

(2)  תלמידים לקויי למידה הלומדים במסגרות החינוך הרגיל ואינם זכאים לתמיכה מתכנית השילוב

(3)  תלמידים הלומדים בכיתות הרגילות וזכאים לתמיכה מתכנית השילוב, כפי שנקבע בוועדת שילוב – כל אלו יוכלו להיבחן בכיתות נפרדות, שבהן תינתן האפשרות של הקראת המבחן או חלקים ממנו על ידי מורה. כיתות אלו מכונות "כיתות מותאמות".

·     פירוט ההתאמות הניתנות במסגרת מבחני המיצ"ב  מפורסם בסעיף 4.1-3 בחוזר הוראות הקבע סח/3(א), "התאמות לתלמידים עם צרכים מיוחדים במבחנים ארציים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים". אפשר לעיין בחוזר זה באתר האינטרנט של ראמ"ה בחלונית "מיצ"ב".

·     לא יינתנו התאמות כלשהן ולא תיפתחנה כיתות מותאמות במבחן המיצ"ב בשפת-אם חוץ מתוספת זמן של עד 15 דקות לתלמידים הזקוקים לכך. הסיבה היא שהמבחנים בשפת-האם מיועדים לבדוק את שליטתם של התלמידים בהפקת משמעות מטקסט כתוב ללא כל תיווך חיצוני. הקראת המבחנים במקרה כזה תפגע במטרה שלשמה נועד המבחן.

·     בתי הספר יקפידו כי טופסי הדיווח על התלמידים הזקוקים להתאמות ימולאו במדויק ויישלחו במהלך חודש דצמבר 2015. יש לשלוח עדכונים לרשימת התלמידים הזקוקים להתאמות עד כ"א באדר א' התשע"ו, 1.3.2016. לאחר מועד זה לא יתקבלו עדכונים. תלמידים ששמם לא ייכלל בדיווח או שפרטיהם יהיו שגויים לא יוכלו להיבחן בכיתה מותאמת.

ג.      סקרי אקלים וסביבה פדגוגית במיצ"ב (לתלמידים, למורים ולמנהלי בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים)

החל משנה"ל התשע"ה הורחבו סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית והם עוסקים גם בהיבטים של הטמעת עקרונות הלמידה המשמעותית ואופני היישום שלה בתהליכי הוראה-למידה-הערכה (הל"ה). הסקרים עוסקים בטווח רחב של נושאים  מחיי בית הספר המשקפים את מגוון התהליכים החינוכיים והלימודיים החיוניים לעשייה החינוכית המיטבית וללמידה משמעותית. 

בשנת הלימודים התשע"ו ייערכו הסקרים  בקרב תלמידים, מורים ומנהלים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים המשתייכים לקבוצה 2 (למעט בתי הספר בחינוך החרדי).

מועדי הסקרים מפורטים להלן בטבלה 2.

 

טבלה 2: מועדי הביצוע של סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית במיצ"ב התשע"ו

 

מועד הסקרים*

סוג הסקר

פירוט

תלמידים

 

 

טבת-ניסן התשע"ו

ינואר-מרס 2016

 (קבוצה 2)

 

 

שאלון אנונימי המועבר בכיתה

ה' עד ט'

מורים

ריאיון טלפוני

מורים מבתי הספר היסודיים ומחטיבות הביניים

מנהלים

ריאיון טלפוני

 

מנהלי בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים

*     המועד המדויק ייקבע בתיאום בטלפון, ישירות עם בתי הספר, עם המורים ועם המנהלים.

 

הסקרים לתלמידים

-     הסקר יועבר בקרב תלמידים בכיתות ה' עד ט' בבתי הספר המשתייכים לקבוצה 2.

-     הסקר יאפשר לתלמידים להביע את עמדותיהם במגוון של נושאים ובכך להשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות בבית ספרם ובמערכת כולה.

-     הסקר יתבצע באמצעות שאלונים אנונימיים שיועברו לתלמידים. התלמידים יתבקשו להשיב על שאלות הנוגעות לאקלים הבית-ספרי (בנושאים כגון תחושה כללית כלפי בית הספר, יחסים בין תלמידים לבין חבריהם, יחסים בין תלמידים לבין מורים, תחושת המוגנות של התלמידים בבית הספר, תרומה לקהילה, מעורבות חברתית וכד'), ועל שאלות הנוגעות לסביבה הלימודית (בנושאים כגון רמת המוטיבציה והסקרנות ללמידה בקרב התלמידים, פרקטיקות הוראה ולמידה מתקדמות בכיתות, השימוש באמצעים מתוקשבים לצורכי למידה, אופן בדיקת שיעורי הבית, הסתייעות בשיעורים פרטיים וכד'). בעת ביצוע הסקר תהיה בכיתות הקפדה מלאה על פרטיות  התלמידים. המורה הנוכח בכיתה לא יורשה לעבור בין התלמידים בעת מילוי  שאלוני הסקר, והוא יתבקש לכבד את פרטיות המידע הנרשם על ידי התלמידים.

-     לא תיפתח כיתה מותאמת לסקר האקלים. במקרים שבהם תלמיד יתקשה בקריאת הסקר, יסייע בידו הבוחן בכיתה במידת האפשר.

-     באחריות בית הספר לוודא כי בעת ביצוע הסקר בקרב התלמידים יהיה נוכח בכיתה, נוסף על הסוקר, גם מורה שתפקידו יהיה לשמור על הסדר והמשמעת.

 

הסקרים למורים ולמנהלים

-     ייערכו ראיונות טלפוניים למורים ולמנהלי בתי הספר בנוגע לתכנית הפעילות, לדרכי ההוראה וההערכה, לאקלים בית הספר, לסביבת העבודה בבית הספר, לסביבה הלימודית ועוד.

-     מועד הריאיון יתואם מראש בטלפון עם המורים ועם המנהלים המשתתפים בסקר.

-     התשובות שייאספו מהמורים ומהמנהלים תישמרנה חסויות בראמ"ה ולא יועברו לשום גורם בבית הספר או מחוצה לו. בדוח שתפיק ראמ"ה יינתן דיווח מסכם שלא יאפשר את זיהוי המשיב.

השתתפותם של כל המורים והמנהלים בסקר חיונית לצורך השלמת התמונה הבית-ספרית והארצית ולפיכך היא חובה.

מידע נוסף על אודות סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית, הכולל את הנושאים הנשאלים וכן דוגמאות להיגדים, אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה בחלונית "מיצ"ב".

 

1.2     סקרי אקלים וסביבה פדגוגית בחטיבות העליונות

כדי לספק לבתי הספר בחטיבה העליונה, למשרד החינוך, למקבלי ההחלטות ולציבור מידע עדכני ואובייקטיבי על האקלים והסביבה הפדגוגית גם בחטיבות העליונות, יועברו גם השנה סקרים בקרב תלמידים בכיתות י'-י"א, בקרב מורים ובקרב מנהלים בחטיבות העליונות בבתי הספר המשתייכים לקבוצה 2. הסקרים מספקים לתלמידים, למורים ולמנהלים הזדמנות להביע את דעתם במגוון נושאים ולהשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות במערכת. לבתי הספר הנסקרים יופק דוח בית ספרי. הדוחות הבית ספריים נועדו לסייע לבתי הספר לזהות נקודות חוזק ונקודות חולשה בתחומי האקלים והתהליכים הפדגוגיים.

הסקרים לתלמידים מתבצעים באמצעות שאלונים אנונימיים. התשובות שייאספו מהמורים ומהמנהלים תישמרנה חסויות בראמ"ה ולא תועברנה לשום גורם בבית הספר או מחוצה לו. בדוחות הארציים והבית-ספריים יינתן דיווח מסכם שלא מאפשר את זיהוי המשיבים.

מועדי  הסקרים מפורטים להלן בטבלה 3.

השתתפותם של כל התלמידים, המורים והמנהלים בסקר חיונית לצורך השלמת התמונה הבית-ספרית והארצית ולפיכך היא חובה.

נוהל העברת הסקרים לתלמידים, כמו גם נוהל סקירת המורים והמנהלים, יהיו זהים לנוהל הקיים בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים (ראו סעיף 1.1 לעיל).

טבלה 3:   מועדי הביצוע של סקרי האקלים והסביבה הפדגוגית בחטיבות העליונות

 

מועד הסקרים*

סוג הסקר

פירוט

תלמידים

 

 

שבט- אדר התשע"ו

ינואר-מרס 2016

 (קבוצה 2)

 

שאלון אנונימי המועבר בכיתה

י', י"א

מורים

ריאיון טלפוני

מורים מהחטיבות העליונות

מנהלים

ריאיון טלפוני

מנהלי החטיבות העליונות

*     המועד המדויק ייקבע בתיאום בטלפון, ישירות עם בתי הספר, עם המורים ועם המנהלים.

 

1.3     הערכה מדגמית

1.3.1 מחקר מדגמי בעברית כשפה שניה לתלמידים דוברי ערבית

המחקר ייערך בשנת הלימודים התשע"ו זו השנה השלישית בקרב מדגם של תלמידים הלומדים בכיתות ו' בבתי ספר דוברי ערבית. מטרת המחקר היא ללמוד על השליטה בשפה העברית של תלמידים דוברי ערבית ועל התנהלות לימודי העברית בבתי הספר.

כלי המחקר הם:

-     מבחני הישגים לתלמידים: מבחני ההישגים בודקים מיומנויות שפה  בדרכים שונות  (האזנה, כתיבה, קריאה). הם נבנים בכל שנה בהלימה לתכנית הלימודים וליעדי התחום כפי שהוגדרו על ידי משרד החינוך. המבחנים בודקים את השליטה במיומנויות שונות שכוללות גם הבנת הנשמע, ולכן חלק מן המבחן מושמע באמצעות תקליטור. לא יינתנו התאמות במבחן של הקראה לתלמידים עם צרכים מיוחדים (בחלקים הלא מושמעים).

-     שאלונים לתלמידים ולמורי העברית בבית הספר: השאלונים עוסקים בעמדות כלפי למידת השפה ובהיבטים של ההקשר הפדגוגי שבו מתנהל תחום הדעת (למשל, תהליכי ההוראה הנהוגים בכיתה, פיתוח מקצועי של מורים בתחום ועוד).

מאחר שהמבחן נועד להעריך את הרמה הארצית והמגזרית בלבד ואינו מיועד להערכת הביצועים האישיים של תלמיד, של כיתה או של בית ספר מסוימים, לא יימסר משוב על תוצאות המבחן לבתי הספר המשתתפים, אלא יפורסם דוח המתאר את הממצאים ברמה הארצית בלבד. הממצאים לא יעובדו באופן שעלול לזהות תלמידים, מורים או בתי ספר באופן פרטני.

בשנת הלימודים התשע"ו יידגם מדגם אקראי ומייצג של בתי ספר, ובכל בית ספר יידגמו באופן אקראי כיתה ו' אחת או שתיים. בתי ספר שכיתות שלהם יעלו במדגם יקבלו על כך הודעה במהלך חודש דצמבר 2015. לא תהיה אפשרות להחליף בית ספר או כיתות שנדגמו בכיתות אחרות. יש לשים לב לכך שמדגם זה אינו קשור לקבוצות המיצ"ב.

בטבלה 4 שלהלן מפורט המועד של המחקר המדגמי בעברית כשפה שנייה לתלמידים דוברי ערבית.

טבלה 4:    מועד המחקר המדגמי בעברית כשפה שנייה לתלמידים דוברי ערבית

מועד המבחן

דרגת הכיתה

המשתתפת

הכיתות הנבחנות

יום שני, י"ג באדר א'  התשע"ו

 22 בפברואר 2016

בשעה 10:00

 

ו'

כיתה ו' אחת או שתיים בכל בית ספר דובר ערבית שיעלה במדגם הארצי

 

דוגמאות של משימות מבחן אפשר למצוא באתר ראמ"ה בחלונית "מבחנים וסקרים ארציים". במהלך חודש נובמבר 2015 יפורסם באתר מפרט המבחן המעודכן.  

1.3.2 מחקר חלוץ מדגמי של מבחן למדידת כישורים קוגניטיביים

ראמ"ה והשירות הפסיכולוגי הייעוצי (שפ"י) מקדמים פרויקט לאומי של פיתוח מבחן רב-גילי, ראשון מסוגו בישראל, שיסייע במיפוי כישורי חשיבה של ילדים ובני נוער בכל המגזרים. המבחן מיועד לשימוש הפסיכולוגים החינוכיים בבתי הספר (ולא לצוותי ההוראה) והוא חיוני לעבודתם. כחלק מפיתוח כלי זה ייערך במחצית הראשונה של שנת הלימודים התשע"ו מחקר חלוץ שמטרתו לבדוק את איכות המשימות, השאלות וההנחיות שמופיעות במבחן. השתתפות התלמידים תתרום להעמדת ערכת מבחן איכותית וחדשנית לרשות הפסיכולוגים העובדים במערכת החינוך.

המחקר יצא לדרך בשנת הלימודים הקודמת וימשיך בשנה זו. לצורך ההשתתפות במחקר יידגמו על ידי ראמ"ה באופן אקראי ומייצג תלמידים משכבות גיל שונות, החל מגיל הגן ועד כיתה י"א, במגזרי השפה השונים (דוברי עברית ודוברי ערבית). בכל בית ספר יידגמו תלמידים אחדים משכבות גיל שונות, כדי לא להפריע למהלך הלימודים התקין בבית הספר. לכל תלמיד שיעלה במדגם יועבר אוסף של מבדקים על-ידי בוחן בחדר נפרד בבית הספר באופן פרטני. השאלונים יועברו לכל תלמיד בשני מפגשים, בדרך כלל, וכל  מפגש  יתקיים במהלך שיעור או שניים. הניסיון מלמד כי המבדקים הללו נתפסים על-ידי התלמידים כמהנים וחווייתיים.

בתי הספר שהשתתפו במחקר בשנה שעברה ימשיכו להשתתף בו גם בשנה זו, ואליהם יצטרפו בתי ספר נוספים. הודעה על השתתפות במחקר תועבר לבתי הספר במהלך חודש ספטמבר 2015. שיתוף הפעולה של צוות בית הספר חיוני לצורך הפעלת המחקר, ובפרט לצורך תיאומים וקבלת אישורי ההורים.

1.3.3 סקר עמדות הורים כלפי מערכת החינוך

במהלך החודשים פברואר-מאי 2016 יתקיים סקר ארצי בנושא עמדות הורים כלפי מערכת החינוך. מטרת הסקר היא לבחון את עמדות ההורים של תלמידי בתי הספר (כולל בתי הספר של החינוך המיוחד) ושל ילדי הגן כלפי מערכת החינוך בנושאים שונים,  ובתוכם שביעות רצון כללית ממערכת החינוך, התמקדות מערכת החינוך בהישגים ובערכים, יחסים בין צוות ההוראה לתלמידים, תפיסת ההוראה בכיתות, הסביבה הפיזית של המוסד החינוכי, אלימות בין תלמידים, שיעורים פרטיים ומעורבות הורים. לא יימסר דיווח ברמה בית ספרית או ברמת הגן. ממצאי הסקר יוצגו בדוח הכולל נתונים ארציים. הסקר יועבר באמצעות ריאיון טלפוני למדגם מייצג של הורים לתלמידים בכיתות א'-י"ב בכלל בתי הספר בארץ, כולל בתי הספר של החינוך המיוחד ובגני הילדים. שיתוף הפעולה של צוות בית הספר חיוני לצורך הפעלת המחקר, ובעיקר בהעברת נתוני ההתקשרות עם ההורים שיידגמו למחקר ועדכון ההורים בדבר סקר זה.

 

1.3.4 סקר אקלים וסביבה פדגוגית בקרב גננות

במהלך החודשים ינואר-מרס 2016 יתקיים סקר מדגמי ארצי בקרב גננות בגני הילדים הציבוריים. הסקר נועד לבחון את דיווחי הגננות באשר לאקלים ולסביבה הפדגוגית בגן (כולל האווירה בגן, תחושות חיוביות כלפי מעמד הגננת ותפקידה, יחסים בין אנשי הצוות, הפיתוח המקצועי, תכניות העבודה ועוד). השאלונים יהיו טלפוניים. הנתונים שיעלו מהשאלונים יהיו חסויים ובלתי ניתנים לזיהוי. ממצאי הסקר יוצגו בדוח הכולל נתונים ארציים.

 

2.     מבדקים, משימות, ומבחנים פנימיים בית-ספריים

2.1     המיצ"ב הפנימי בכיתות ה' ו-ח'

א.      כללי

ראמ"ה מאפשרת לכל בתי הספר המשתייכים לקבוצות 1 ו-3 לעשות שימוש פנימי במבחנים המועברים במסגרת המיצ"ב החיצוני. כחלק מהתפיסה של הגברת האוטונומיה וההעצמה של בתי הספר, המיצ"ב הפנימי לכיתות ה' ו-ח' הוא רשות ונתון לבחירת בית הספר. כל בית ספר  שיבחר להעביר לתלמידיו את המבחנים יוכל לפנות לראמ"ה ולקבל עותקים מודפסים. פירוט נוהל הפנייה לראמ"ה מובא בסעיף ב' להלן.

למיצ"ב הפנימי יתרון בכך שהוא מאפשר לבתי הספר להשתמש בכלי הערכה איכותי ולקבל משוב פרטני וקבוצתי על הישגי התלמידים בתחומי הדעת הנבדקים. ממצאי המיצ"ב הפנימי יוכלו לסייע לבתי הספר, בשילוב עם כלי הערכה פנימיים נוספים, לזהות את הפער בין הביצועים המצופים לבין הביצועים בפועל, לזהות תלמידים שאינם שולטים בתכנים ובמיומנויות הנדרשים, לקבל החלטות ברמת התלמיד, הכיתה והשכבה בהקשר של תכנון לימודים ולגבש תובנות פדגוגיות לקידום הלמידה. בנוסף יוכל המיצ"ב הפנימי לשמש לתכנון ההתפתחות המקצועית של הצוות הבית-ספרי ולשמש מקור ללמידה משותפת.

יש לראות במבחני המיצ"ב הפנימי כלי הערכה המקדמים את היעדים הפדגוגיים של בית הספר המתווספים לכלי ההערכה האחרים שבהם בית הספר משתמש במהלך השנה.

להלן דגשים הנוגעים למיצ"ב הפנימי:

·     המבחנים יישלחו על-ידי ראמ"ה לבתי הספר המעוניינים בכך ויגיעו בליווי המחוונים לבדיקה. 

·     מומלץ כי המורה הממלא את תפקיד רכז ההערכה בבית הספר יסייע לצוותי ההוראה בתהליכים הנוגעים  למיצ"ב הפנימי.

·     מאחר שמדובר בכלֵי הערכה פנימיים בית-ספריים, ומאחר שקיימת שונות בין בתי הספר בתהליכי הוראה-למידה ובתכניות הלימודים הבית-ספריות, ייתכן שחלק מן המבחנים אינם נמצאים בהלימה מלאה עם התהליכים המתקיימים בפועל בבית הספר (בחלק מן הכיתות בשכבה או בכולן). הצוות החינוכי בבית הספר יוכל, בסיוע רכז ההערכה, להתאים את תוכן המבחן, אופן העברתו, אופן הערכתו ואופן חישוב הציונים לצרכים הייחודיים של בית הספר. לשם כך חשוב שצוות בית הספר יעיין בשאלות  שבמבחן ויכיר אותן  לפני העברת המבחן לתלמידים. כדאי לעיין גם במפרט המבחן שבו מפורטים התכנים והמיומנויות הנבדקים. מורים  שיבחרו יוכלו להנחות את התלמידים שלא להשיב על שאלות העוסקות בנושאים שלא נלמדו בכיתה ובכך להתאים את המבחן ללמידה בכיתה.

·     מומלץ לצוות ההוראה בבית הספר לבצע ניתוח איכותני של תשובות התלמידים ולנסות לזהות דפוסים שכיחים של תשובות שגויות. רצוי לבצע את הניתוח על בסיס המחוון המצורף למבחן (ואפשר לבצע בו התאמות אם אלו נדרשות). מהלך כזה הוא הזדמנות ללמידה שיתופית של צוותים מתחומים שונים בבית הספר, והוא עשוי לתרום משמעותית לשיפור תהליכי ההוראה, הלמידה וההערכה של תלמידים ושל מורים בבית הספר.

·     בית הספר רשאי לעשות שימוש בציונים כהבנתו, ובכלל זה להשתמש בהם כתחליף למבחן סיום שנה בתחום הדעת הרלוונטי. חשוב לזכור כי מומלץ לתת לתלמידים משוב מקדם למידה מפורט ומנחה בעל-פה או בכתב, ולא רק ציון מספרי.

·     ראמ"ה תעמיד לרשות בתי הספר כלי עזר מבוססי אקסל המסייעים בחישוב הציונים ובקבלת תמונה כיתתית ושכבתית ("מיצבית כיתתית" ו"מיצבית שכבתית"). כלים אלה יתפרסמו באתר האינטרנט של ראמ"ה כמה ימים לאחר המועדים הנקובים בטבלה שלהלן.

·     לאחר פרסום תוצאות המיצ"ב החיצוני אפשר יהיה לשלב את הממוצעים הארציים (נורמות) בכלי המיצבית כדי שבתי הספר שירצו יוכלו להשוות את הישגיהם להישגים הארציים (השוואה כזו תהיה תקפה רק אם התלמידים השיבו על המבחן במתכונתו המלאה והוא נבדק לפי המחוון).

·     תוצאות המיצ"ב הפנימי יישארו בידי בית הספר וישמשו אותו לצרכים פנימיים כחלק ממדיניות כוללת של הגדלת האוטונומיה הפדגוגית של בתי הספר. בית הספר אינו נדרש לדווח על הממצאים לגורמים מחוץ לבית הספר.

ב.      נוהל הזמנת המיצ"ב הפנימי מראמ"ה

במהלך חודש דצמבר 2015 יישלח אל מנהלי בתי הספר המשתייכים לקבוצות 1 ו-3 מכתב היערכות לקראת המיצ"ב הפנימי. המכתב יכלול מידע מפורט בדבר נוהלי המבחנים הפנימיים, אופן קבלת המבחנים בבתי הספר, ההיערכות הנדרשת וטופס למילוי. בטופס זה תינתן אפשרות למנהל בית הספר להזמין מחברות עבור שכבת כיתות ה' ו/או ח' במקצועות הנבדקים. המנהלים יקפידו לוודא שהטופס ימולא כראוי ויגיע ליעדו.

ג.       מועדי המיצ"ב הפנימי

כיוון שמבחני המיצ"ב הפנימיים שיישלחו לבתי הספר זהים למבחנים החיצוניים שבהם ייבחנו תלמידי קבוצה 2, מומלץ לקיים את המבחנים הפנימיים בתאריכים המצוינים בטבלה 5 שלהלן. בית הספר רשאי לשנות מועד זה, אך יש לקחת בחשבון את האפשרות שהמבחן ייחשף לתלמידים עוד בטרם העברתו. אירועים כאלה התרחשו בשנים עברו ופגעו בחלק מבתי הספר שבחרו להעביר את המבחנים במועדים מאוחרים מאלו שהומלצו על ידי ראמ"ה.

טבלה 5: מועדים מומלצים להעברת מבחני המיצ"ב הפנימי בשנת הלימודים התשע"ו בבתי הספר המשתייכים לקבוצות 1 ו-3

תחום הדעת

מועד המיצ"ב הפנימי המומלץ

דרגות הכיתה

קבוצות במיצ"ב

אנגלית

יום שלישי, י"ב באדר ב' התשע"ו

22 במרס 2016

ה', ח'

1,3

שפת אם עברית וערבית

יום שלישי, ט' באייר התשע"ו

17 במאי 2016

ה', ח'

1,3

מתמטיקה

יום שלישי, ט"ז באייר התשע"ו

24 במאי 2016

ה', ח'

1,3

מדע וטכנולוגיה

יום שלישי, כ"ג באייר התשע"ו

31 במאי 2016

ח'

1,3

 

מידע נוסף על המיצ"ב הפנימי אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה בנושא "מיצ"ב פנימי" בחלונית "הערכה בית ספרית".

 

2.2     המיצ"ב הפנימי בכיתות ב'

מבחן המיצ"ב הפנימי בכיתות ב' יסייע למורים לאתר חוזקות וקשיים בשלב זה של הלמידה, לכוון את ההוראה הכיתתית ו/או הפרטנית ולצמצם פערים בין תלמידים בראשית דרכם.

בשל החשיבות הרבה שיש לרכישת מיומנויות שפת האם, יישלחו מבחני המיצ"ב הפנימי לכיתות ב' לכל בתי הספר היסודיים (קבוצות 3,2,1), והעברתם לתלמידים היא בגדר חובה.

נוסח המבחן בעברית יהיה מבוסס השנה על הנוסח שנשלח בשנת הלימודים התשע"ה. לכן חשוב שלא להיעזר במהלך ההוראה במהלך שנת הלימודים בתוכן המופיע בנוסח משנת התשע"ה (הנוסח בערבית יהיה חדש).

כמו בכל מבחן פנימי, גם במבחן זה חשוב לתת לתלמידים משוב מקדם למידה בעל-פה או בכתב. המשוב יועבר באקלים תומך וישקף גישה חיובית ללמידה משגיאות ומטעויות. ההתייחסות אל הטעויות תהיה כאל שלב התפתחותי ברכישת השפה.

אין ללוות משוב זה בציון מספרי או בציון מילולי (כמו טוב מאוד, טוב, כמעט טוב, כאמור בסעיף 3.1-44 בחוזר הוראות הקבע עג/1(ב), "מבחנים פנימיים כחלק מהערכה על פני הרצף החינוכי").

ראמ"ה תעמיד לרשות בתי הספר כלי עזר ממוחשב מבוסס אקסל לצורך קבלת תמונה כיתתית ושכבתית ("מיצבית כיתתית" ו"מיצבית שכבתית"). אמנם בכלי זה מופקים ציונים מספריים פרטניים אולם אין לדווח עליהם לתלמידים. הציונים הללו ישמשו רק לצורך למידה מערכתית בית-ספרית.

בטבלה 6 מצוין המועד לקיום מבדקי המיצ"ב הפנימי בכיתות ב'. המבחנים יגיעו לבתי הספר לפני המועד,  כך שהצוות הפדגוגי יוכל לעיין במבחנים מבעוד מועד ולהיערך אליהם בהתאם.

המיצביות (הכיתתית והשכבתית) יתפרסמו באתר האינטרנט של ראמ"ה כמה ימים לאחר המועד המצוין בטבלה.

 

טבלה 6:    מועד  הקיום של מבחן המיצ"ב הפנימי בשפת-אם לכיתות ב' בכל בתי הספר*, **

תחום הדעת

מועד המיצ"ב הפנימי

דרגת הכיתה

קבוצות במיצ"ב

שפת-אם

(עברית/ערבית)

יום שלישי, ט' באייר התשע"ו

17 במאי 2016

ב'

1, 2, 3

*     מומלץ לקיים את המיצ"ב הפנימי בכיתות ב' במועד המצוין בטבלה. בתי ספר  שירצו בכך רשאים להעביר את המבחן במועד מאוחר יותר.

**   המבחן בשפת-אם לכיתות ב' מורכב משני חלקים. כדי לא להעמיס על הילדים, מומלץ  לקיים כל חלק ביום אחר (ההפרדה לשני חלקים מסומנת במבחן).

 

תוצאות המיצ"ב יישארו בידי בתי הספר וישמשו אותם לצרכים פנימיים. הדיווח לגורמים חיצוניים יהיה בהתאם למדיניות בית הספר, כנהוג בכל כלי פנימי אחר שבית הספר  משתמש בו.

החל משנת הלימודים התשע"ז ייערך שינוי במתכונת המיצ"ב הפנימי לכיתה ב' בעברית ובערבית, ובתי הספר יקבלו כלי פנימי חדש לשימושם.

 

2.3     מבחני החמ"ד לכיתות ו' 

החל משנת הלימודים התשע"ה התקיימו מבחני החמ"ד לתלמידי כיתות ו' בכל בתי הספר המשתייכים לחינוך הממלכתי-דתי. המבחנים נערכים במתכונת פנימית בלבד בשני תחומים: תורה (ספר דברים) ותושב"ע. מבחנים אלו מחליפים את מבחני החמ"ד שהיו נהוגים עד כה בכיתות ד' (ספר "במדבר") ובכיתות ה' (תושב"ע) והועברו במתכונת חיצונית.

כל מבחני החמ"ד מפותחים בהלימה לתכניות הלימודים ובהתאם לדרישות מהתלמידים כפי שהוגדרו על ידי מובילי תחום הדעת במשרד החינוך.

עקרונות המתכונת הפנימית הם:

-    חוברות המבחנים והמחוונים לבדיקה יועברו לכל בתי הספר באמצעות שליחים  לקראת המועדים המפורטים בטבלה שלהלן.

-    העברת המבחנים לתלמידים תהיה על ידי הצוות הבית-ספרי במועד שמצוין בטבלה שלהלן. במקרים מסוימים  בית הספר רשאי לדחות את ביצוע המבחן למועד אחר, אך עליו להביא בחשבון את האפשרות של חשיפה מוקדמת של המבחן לתלמידים.

-    ההחלטה אם להעביר את המבחן לתלמידים ברציפות או בחלקים (עם הפסקה ביניהם), נתונה בידי בית הספר. 

-    הצוות הבית ספרי יבדוק את המבחנים  וינתח את תוצאותיהם.

-    מומלץ לנתח את התשובות הניתנות במבחנים באופן מעמיק ולאחר מכן לתת לתלמידים משוב אינטגרטיבי ובונה. כדאי להתייחס במשוב לנקודות החוזק ולנקודות שבהן דרוש שיפור ולהמליץ על דרכים לשיפור.

-    ראמ"ה תעמיד לרשות בתי הספר כלי עזר מבוססי אקסל המסייעים בחישוב הציונים ובקבלת תמונה כיתתית ושכבתית. כלים אלה יפורסמו באתר האינטרנט של ראמ"ה כמה ימים לאחר המועדים הנקובים בטבלה 7 שלהלן.

-    תוצאות המבחנים יישארו בידי בית הספר. בית הספר לא יתבקש לדווח עליהן לגורם חיצוני כלשהו.

טבלה 7: המועדים המומלצים של מבחני החמ"ד לשנת הלימודים התשע"ו

תחום הדעת

המועד המומלץ להעברת המבחן

כיתות

תושב"ע

 

יום שלישי, כ"ג בשבט התשע"ו

2 בפברואר 2016

 (קבוצות 1, 2, 3)

 

ו'

תורה

(ספר דברים)

יום רביעי, כ"ב באדר א' התשע"ו

2 במרס 2016

 (קבוצות 1, 2, 3)

 

ו'

 

מפרטי המבחנים יפורסמו במהלך חודש אוקטובר 2015 בחלונית "הערכה בית ספרית" בנושא "מבחני החמ"ד".

 

2.4     כלים להערכה מעצבת

לרשות המורים עומד אוסף של כלים להערכת הישגים פנים בית-ספריים המערבים איסוף ראיות על כישורים מגוונים של לומדים באופן שיתמוך בעיצוב תהליכי הלמידה וההוראה בכיתה.

עם מגוון הכלים הללו נמנים בין השאר הכלים  האלה:

לבית הספר היסודי

-    מבדק קריאה  וכתיבה (בעברית ובערבית) – לכיתה א'

-    מבדק במתמטיקה לאיתור חוזקות וקשיים לשם התערבות – לכיתה ג' (מא"ה) – בניסוי*

-    ערכה לרכישת קריאה באנגלית – לכיתה ה' (ABLE)

-    מאגרי משימות במגוון תחומי דעת.

לבית הספר היסודי ולחטיבת הביניים

-    מאגר משימות בתרבות ישראל ומורשתו – לכיתות ה'-ח'

-    מבדק בעברית לתלמידים עולים חדשים – לכיתות ג'-ט'

-    מאגרי משימות במגוון תחומי דעת

-    מבחני מדף.

לחטיבת הביניים

-    מבדק עמית בשפת אם (עברית וערבית) – לראשית כיתה ז'

-    ערכה לשפה דבורה בעברית – לכיתה ח'

-    ערכה לשפה דבורה באנגלית – לכיתות ז' עד ט'

-    מאגרי משימות.

פירוט על הכלים אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה בחלונית "הערכה בית ספרית". מרבית הכלים מופצים לבתי הספר על ידי אגפי הגיל במשרד החינוך ולא ישירות על ידי ראמ"ה.

יש לשים לב כי המבדק לרכישת קריאה וכתיבה בעברית לכיתה א' עבר עדכון בשנת הלימודים התשע"ה ונכללות בו כמה משימות חדשות. שתי המשימות הראשונות (שיום אותיות ומודעות פונולוגית) מיועדות להתקיים בראשית שנת הלימודים (בחודש ספטמבר). משימות המבדק הנוספות יתקיימו לקראת סוף שנת הלימודים. המבדק יופץ על ידי האגף לחינוך יסודי.

*   מבדק מא"ה במתמטיקה לכיתה ג' יועבר באופן פרטני לתלמידים עם קשיים במתמטיקה במסגרת ניסוי במספר מצומצם של בתי ספר.

 

3.     סקרים ומחקרי הערכה

3.1     הערכת פרויקטים והתערבויות חינוכיות

כדי לסייע לקובעי המדיניות בקבלת החלטות מושכלת ומבוססת נתונים בנוגע לתכניות ולפרויקטים מרכזיים במערכת החינוך, ראמ"ה מבצעת מחקרי הערכה מדגמיים של תכניות ופרויקטים הנמצאים במרכז העשייה החינוכית. למטרה זו יועברו שאלונים וסקרים למנהלים, למורים, להורים ולתלמידים בנוגע לתכניות שונות המופעלות בבתי הספר. הודעה מפורטת על מועד קיום הסקרים, על האוכלוסייה הנדגמת ועל נוהלי הביצוע של הסקרים תישלח מבעוד מועד למנהלי בתי הספר שיעלו במדגם.

יש להדגיש כי דיווח על הנתונים בפרויקטים השונים ייעשה אך ורק ברמה הארצית, לא ברמת בית הספר ולא ברמת המורים או התלמידים. המידע שייאסף במסגרת ההערכות לא יועבר לשום גורם מחוץ לראמ"ה וישמש אך ורק לצרכים מחקריים, ללא זיהוי המשתתפים במחקר. בתי הספר מתבקשים לשתף פעולה ולסייע ככל האפשר לעורכי הסקרים ולסוקרים שיגיעו לבתי הספר לצורך עריכת המחקרים.

דוגמאות למחקרי הערכה שיופעלו בשנת הלימודים התשע"ו:

-     הערכת הלמידה המשמעותית במסגרת "ישראל עולה כיתה": החל משנת הלימודים התשע"ה מערכת החינוך מכוונת ללמידה משמעותית – למידה המדגישה את הקשר בין המורה לתלמיד, מקדמת את התלמיד כלומד עצמאי, סקרן ובעל מוטיבציה פנימית, מקדמת למידת חקר ולמידה מבוססת פרויקטים ועוד. עבור מהלך זה מתוכנן מערך הערכה רב-שנתי המתבסס על כלים (שאלונים) ייעודיים שפותחו במיוחד. שאלונים אלו מתבצעים בקרב מנהלים, מורים ותלמידים במדגם מייצג של בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים וחטיבות עליונות. השאלונים בודקים שורה של מאפייני למידה משמעותית במהלך השיעורים בכיתה, באינטראקציות בין מורים לתלמידים, בתרבות הבית ספרית ועוד, ומטרתם לעקוב אחרי הנתונים לאורך שנים ולבדוק האם קיימת התקדמות במדדים אלו.

-     הערכת הרפורמה "עוז לתמורה" בחטיבות העליונות: מחקר הערכה זה נועד ללוות את הרפורמה לאורך שנים, מראשית התהוותה. במסגרת המחקר יועברו שאלונים, ייערכו ראיונות פנים-אל-פנים ויתקיימו קבוצות מיקוד עם מנהלים ומורים המשתתפים ברפורמה ועם מנהלים ומורים שאינם משתתפים בה. כמו כן יועברו שאלונים בכיתות לתלמידים אשר לומדים בבתי ספר שהצטרפו לרפורמה.

-     הערכת התכנית להתפתחות אישית ומעורבות חברתית: מחקר הערכה זה ממשיך את ההערכה שהתבצעה בשנת הלימודים התשע"ה ומבקש לתת למובילי התכנית במשרד החינוך מידע על אופן היישום וההטמעה של התכנית ולאיכותה  ועל העמדות כלפיה בקרב בעלי העניין. במסגרת המחקר יועברו סקרים למנהלים, לרכזים ולמחנכים ושאלונים לתלמידים. כמו כן ייערכו ראיונות וקבוצות מיקוד למחנכים.

-     הערכת תכנית ציל"ה (צהרי יום להעשרה) בגנים ובבתי הספר: מטרת מחקר הערכה זה לתאר את התפיסות והעמדות בקרב הגורמים המעורבים בהפעלת התכנית ובקרב בעלי עניין מרכזיים: מנהלים, מורים, גננות, הורים ותלמידים.

-     הערכת התכנית "בית ספר של החופש הגדול": מחקר הערכה זה מבקש ללוות את התכנית במסגרת התפיסה הכללית "מחנכים סביב השעון" ולבחון את תפיסות המנהלים, המורים, התלמידים וההורים כלפי היישום וההטמעה שלה וכן את עמדות המעורבים כלפיה. 

-     הערכת התכנית "אקדמיה - כיתה": החל משנת הלימודים התשע"ו תתחיל לפעול תכנית לשילוב סטודנטים לחינוך בבתי ספר במתכונת של  ניסוי. מטרות התכנית הן קידום הכשרה מיטבית למורים, הגדלת סגל ההוראה וקידום תהליכי ההוראה-למידה בקרב התלמידים. במחקר הערכה זה יתבצעו ראיונות עומק ותצפיות בשיעורים משותפים במדגם של כיתות. בהמשך השנה יתבצעו ראיונות טלפוניים עם מדגם של מורים ומנהלים וכן יועברו שאלונים בקרב תלמידים במדגם של כיתות.

-     הערכת המהלך לפתיחה מבוקרת של אזורי רישום: במסגרת מהלך זה רשויות מקומיות מאפשרות להורים לרשום את ילדיהם לבתי ספר על פי העדפתם.  בו בזמן בתי הספר עוברים תהליך של בניית ייחודיות ושל התמחות כדי להרחיב את המגוון המוצע להורים ולילדים ולשפר את החינוך ביישוב באופן כללי. במהלך שנת הלימודים התשע"ו תלווה ראמ"ה את התכנית בהערכה שבמסגרתה ירואיינו מנהלים, מורים והורים  בריאיון טלפוני.

-     הערכת תכנית קרב: במסגרת זו בוחרים בתי הספר, בשיתוף עם נציגי הורים ועם הרשויות המקומיות, תכניות של העשרה המופעלות על ידי קרן קרב. במסגרת ההערכה תבחן ראמ"ה  עמדות של מנהלים ושל מורים כלפי התכנית ותרומתה לבית הספר ולתלמידים, תפיסות של מדריכים בתכנית קרב בנוגע להדרכה ולליווי שהם מקבלים מטעם התכנית וכן תפיסות של תלמידים בנוגע לתרומה של התכנית  בעיניהם. במסגרת ההערכה ירואיינו טלפונית מורים, מנהלים ומדריכי תכנית קרב ויועברו שאלונים בקרב תלמידים בכיתות שיידגמו לשם כך. בנוסף, במסגרת ההערכה, תבצע ראמ"ה ראיונות פנים אל פנים עם מנהלים, מורים ומדריכי קרב במספר מצומצם של בתי ספר וכן תקיים קבוצות מיקוד קצרות עם תלמידים המשתתפים בתכנית.

-     רפורמת "הסייעת השנייה": החל משנת הלימודים התשע"ו יקבלו גני ילדים שבהם 30 ילדים לפחות  מימון לסייעת נוספת, ולכל 15 גנים תהיה "גננת מובילה". מחקר הערכה זה מבקש לבדוק את היישום וההטמעה של רפורמה זו. במסגרת ההערכה ייבחנו עמדות הגננות, ההורים ומובילי הרפורמה כלפי הרפורמה.

 


 

בשאלות אפשר לפנות לראמ"ה, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, טל' 03-5205555, פקס' 03-5205509, או בדוא"ל  rama@education.gov.il. כתובת אתר האינטרנט של ראמ"ה: http://rama.education.gov.il

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעו/1, י"ז באלול התשע"ה, 01 בספטמבר 2015

 
   תאריך עדכון אחרון:  04/09/2015