education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

6. דרכי הוראה

6.3 ספרי לימוד

(תשעב) 6.3-1  ספרי לימוד דיגיטליים
 

רקע

כחלק מהתכנית הלאומית "התאמת מערכת החינוך למאה ה-21" ובמסגרת מהלכי הפיתוח של תוכן חינוכי דיגיטלי, החליט משרד החינוך לצאת במהלך של יצירת חלופה דיגיטלית לספרי הלימוד המודפסים בתוך חמש שנים (עד לשנה"ל התשע"ז).

ספרים דיגיטליים מאפשרים לנצל יתרונות ייחודיים לתשתית הטכנולוגית לשם קידומה של פדגוגיה חדשנית בכיתה, כגון היכולת לעדכן את הספר בכל עת ללא עלות, היכולת להקרין את הספר על מסך בכיתה, היכולת לגלוש בתוך הספר ומחוצה לו באמצעות קישוריות, שימוש במדיה (וידאו, אודיו) לצד המילה הכתובה, אינטראקטיביות וכן הוזלת המחיר המשולם על הספר והקטנת המשקל שהתלמידים נושאים על גבם.

הגדרות

1. ספר לימוד/חומרי לימוד – ספר1 או חומר לימודי העומד בדרישות משרד החינוך והאגף לאישור חומרי לימוד וספרי לימוד; נכתב בהתאמה מלאה לתכנית הלימודים הרשמית בתחום הדעת לשכבת גיל ספציפית; כולל הנחיות פדגוגיות ודידקטיות המותאמות לשכבת הגיל; נכתב באיכות לשונית ראויה; העיצוב הגרפי משרת את התכנים; כולל התייחסות למגוון האוכלוסיות הקיימות בישראל.

להלן הגדרות של רמות פיתוח שונות לספרי לימוד דיגיטליים. תקנים מפורטים לכל אחת מרמות אלה יפורסמו בהמשך.
2. ספר לימוד בגרסה מקוונת בסיסית – רמה א' – ספר לימוד בפורמט דיגיטלי שאפשר להורידו למחשב (דוגמת PDF, EPUB). על הספר להיות זמין לקריאה בכל סביבה ממוחשבת ובכל מערכת הפעלה (לדוגמה Windows, IOS, MacOS, Android). הספר יהיה זהה בתוכנו לספר הלימוד המודפס הקיים, ובנוסף יאפשר גם את הפעולות האלה: הדפסת דפי עבודה נבחרים, סימון, חיפוש, כתיבת הערות בצמידות לטקסט, הפניות לאתרים (דוגמת Dictionary.com ,Google).
3. ספר לימוד דיגיטלי – רמה ב' – ספר לימוד בפורמט דיגיטלי העומד בתנאי ספר לימוד בגרסה מקוונת בסיסית – רמה א', הכולל את התוספות האלה:
3.1 קישורים רלוונטיים לחומר הלימוד.
3.2 הפניות לפעילויות מתוקשבות הרלוונטיות לחומר הלימוד מסוג: יישומון, הפעלה, שאלון, מבחן, משחקון.
3.3 הפניות לסרטונים הרלוונטיים לחומר הלימוד.
4. ספר לימוד דיגיטלי – רמה ג' – ספר העומד בתנאי ספר לימוד בגרסה ב' ובנוסף מכיל גם תוכן דיגיטלי אינטראקטיבי שהוא חלק אימננטי מהספר, וכן תמיכה במערכות לניהול למידה (Learning Management System - LMS) .

פעולות לביצוע

1. החל משנת הלימודים התשע"ג לא יאשר משרד החינוך ספר לימוד שלא יכלול "ספר לימוד בגרסה מקוונת בסיסית" – רמה א'. הנחיה זאת איננה כוללת ספרי לימוד שכבר אושרו למועד זה או שנמצאים בהליך של אישור (האישורים ניתנים לחמש שנים לכל היותר).
2. ספר הלימוד יוצע למכירה בשתי הדרכים האלה:
2.1 ספר מודפס, כולל גרסה דיגיטלית
2.2 גרסה דיגיטלית בלבד במחיר של 60% לכל היותר ממחיר הספר המודפס.
3. גוף מפתח בעל ספר לימוד שאושר או שנמצא בתהליך אישור, אשר יציג לקראת שנת הלימודים התשע"ג (עד לסוף חודש מרס 2012) גרסה מקוונת בסיסית – רמה א', יהיה זכאי למענק עידוד חד פעמי ששיעורו ייקבע בהמשך.
4. גוף מפתח שיציג לקראת שנת הלימודים התשע"ג (עד לסוף חודש מרס 2012) ספר לפי הגדרת ספר ברמה ב' או ג', יקבל תוספת על המענק שבסעיף 3 לעיל. רשימת תחומי הדעת, שכבות הגיל וגובה המענק ייקבעו בהמשך.
5. משרד החינוך ממליץ לבתי הספר שמשתתפים ב"תכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21" לרכוש ספרים דיגיטליים ולהשתמש בהם.
6. בבתי ספר המשתתפים ב"תכנית הלאומית להתאמת מערכת החינוך למאה ה-21" יתבצע מיפוי של תלמידים שאין להם מחשבים בבתיהם כדי לאפשר מתן פתרון באמצעות הפרויקט "מחשב לכל תלמיד", במטרה לאפשר שימוש בספרים דיגיטליים על ידי התלמידים.

תקנים והוראות מפורטות

תקנים לביצוע וכן הוראות מפורטות יפורסמו בהמשך על ידי המינהל למדע וטכנולוגיה באתר http://www.education.gov.il/madatech.1.

לצורך עניין זה, סדרת ספרים המקיפה כמכלול תכנית לימודים שלמה בתחום דעת לשכבת גיל, תיחשב כספר אחד לכל דבר ועניין.


 

בשאלות אפשר לפנות אל מר נועם קוריאט,

מנהל תחום ארגון וניהול ידע, המינהל למדע וטכנולוגיה,

טל' 02-5603776/913, פקס' 02-5603870,

או בדוא"ל noamko@education.gov.il

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/1, ב' באלול התשע"א, 01 בספטמבר 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014