education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

4. בחינות

4.1 בחינות ארציות ובין-לאומיות

(תשעב) 4.1-2  ראמ"ה – מחקרים בין-לאומיים בשנה"ל התשע"ב
 

1.      מידע כללי

מדינת ישראל משתתפת מזה יותר מעשור בכמה מחקרים בין-לאומיים בתחום החינוך, ובהם פיזה, טימס, פירלס, ובשנה הנוכחית גם במחקר בין-לאומי חדש - אייסילס. המחקרים מתמקדים בתחומי דעת שונים (שפת-אם, מתמטיקה, מדעים, תקשוב) ונערכים בדרגות כיתה שונות (ד', ח', ט'-י') ובמחזוריות שונה. במסגרת המחקרים הבין-לאומיים התלמידים ניגשים למבחנים שנועדו להעריך, מנקודת מבט בין-לאומית, את רמת הבקיאות והאוריינות שלהם בתחומי הדעת הנבדקים, ולאפשר מעקב אחר השינויים בהישגים לאורך זמן. למבחני ההישגים נלווים שאלונים המיועדים לתלמידים ולגורמים נוספים בבית הספר ומחוצה לו, כגון מורים, מנהלים והורים. את המחקרים עורכים הגופים הבין-לאומיים  האלה: ארגון ה- IEA העורך את המחקרים פירלס, טימס ואייסילס, וארגון ה-OECD העורך את מחקר פיזה.

בנוסף על המחקרים שצוינו למעלה, המתמקדים במדידת הישגי תלמידים בתחומי הדעת השונים, מדינת ישראל מצטרפת בשנת הלימודים התשע"ב (2012) למחקר בין-לאומי הנערך בקרב מורים ומתמקד בפדגוגיה ובאפקטיביות של ההוראה בבתי הספר - מחקר טאליס של ארגון המדינות המפותחות (OECD), ארגון שישראל הצטרפה אליו בעת האחרונה.

המחקרים נערכים בקרב מדגם אקראי ומייצג של בתי ספר, של כיתות ושל תלמידים ברחבי המדינה. בכל מחקר משתתפים כעשירית מכלל בתי הספר, ובכל אחד מהם נדגמת בדרך כלל כיתה אחת בשכבת הגיל הרלוונטית למחקר או קבוצת תלמידים בגיל מסוים.

 

המחקרים הבין-לאומיים אינם מכוונים להערכת הביצועים של תלמיד, כיתה או בית ספר מסוימים, אלא להערכת הרמה הארצית והמגזרית בלבד. תוצאות אלו משמשות את קובעי המדיניות במשרד החינוך ללימוד על נקודות החוזק והחולשה של המערכת כמכלול ושל מגזרים בתוכה. לפיכך במחקרים אלו לא מעובד ולא מדווח שום מידע העלול לזהות תלמידים, מורים או בתי ספר באופן פרטני, ולא ניתן משוב על תוצאות המבחן ברמת התלמידים, המורים, הכיתות או בתי הספר שהשתתפו בהם.

בשנת הלימודים הנוכחית תשתתף ישראל בכמה מחקרים בין-לאומיים כמפורט בהמשך. בתי הספר שיידגמו לצורך השתתפות באחד מן המחקרים הללו יקבלו על כך הודעה מראש בסמיכות למועד המחקר, בצירוף פרטים והסברים על אודות נוהלי ההשתתפות. התאריך המדויק שבו יתקיים המבחן בבתי הספר יתואם ישירות עם כל בית ספר שיידגם.

אין כל צורך בהכנה לימודית ייעודית של התלמידים המשתתפים במחקרים. עם זאת, מאחר שחשוב מאוד כי הישגיהם ייַצגו נאמנה את רמת השליטה של תלמידי ישראל בנושאים הנבדקים במחקרים, חשוב שהתלמידים המשתתפים במחקר יענו על שאלות המבחן ברצינות וביסודיות ויבטאו את ידיעותיהם כמיטב יכולתם. לצורך הבהרת חשיבותה של ההשתתפות במחקר ולשם היכרות עם סגנון השאלות במבחן ובשאלונים, יתקיימו מפגשי היערכות למנהלים ולאנשי קשר (איש צוות בכיר שייבחר על ידי מנהל בית הספר) מבתי הספר שיידגמו. כמו כן יוצגו באתר האינטרנט של ראמ"ה  חומרים שונים המיועדים להסברה ולהנחיה.

המחקרים הבין-לאומיים אינם כוללים התאמות לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים. תלמידים שיידגמו לאחד מן המחקרים, ואשר בדרך כלל נבחנים בתנאים מותאמים או מופנים לכיתות מותאמות במבחנים ארציים, ייבחנו עם כלל התלמידים בתנאים רגילים. יוצאים מכלל זה תלמידים שקשייהם קיצוניים וחריגים במידה שאינה מאפשרת להם להיבחן כלל. תלמידים אלו יקבלו פטור מהשתתפות בבחינה. ההכרעה האחרונה בדבר מסוגלותו של התלמיד להיבחן נתונה בידי ראמ"ה.

ראמ"ה מקפידה על פרטיותם של משתתפי המחקרים הבין-לאומיים. שאלוני התלמידים, ההורים, המורים והמנהלים יועברו באופן שזהותו של המשיב לא תוצג על גבי השאלון. נתוני השאלונים יישמרו בראמ"ה תוך הפרדה מלאה בין הפרטים המזהים של המשתתפים במחקר לבין שאר המידע. זיווג בין מידע אישי לנתונים יוכל להיעשות רק לצורכי מחקר סטטיסטי ועל ידי מי שיוסמך לכך מטעם מנכ"לית ראמ"ה.

טרם ביצוע המחקר בבתי הספר תודיע ראמ"ה להורי התלמידים הנדגמים, באמצעות בית הספר, על אודות השתתפות בנם/בתם במחקר בין-לאומי, ותביא לידיעתם כי ילדיהם יתבקשו להשיב על שאלון אישי במסגרת המחקר. ההודעה תכלול דוגמאות לסוגי השאלות שייכללו בשאלון. באחריות מנהל בית הספר להעביר את ההודעה לכל הורי התלמידים שנדגמו. להורים תינתן האפשרות להודיע בכתב כי אינם מסכימים שילדם ישיב על השאלון. אם יביעו ההורים אי-הסכמה להשתתפות ילדם בשאלון, ישתתף התלמיד רק במבחן ההישגים של המחקר.

המחקרים הבין-לאומיים, כמו שאר הסקרים והמבחנים הנערכים על ידי ראמ"ה, הם חלק אינטגרלי מפעילות משרד החינוך, לפיכך ההשתתפות בהם הִנָּהּ חובה.

 

2.      השתתפות מדינת ישראל במחקרים הבין-לאומיים בשנה"ל התשע"ב

בשנה הקרובה תשתתף מדינת ישראל בשלושה מחקרים בין-לאומיים כדלהלן:

2.1     מחקר פיזה 2012 (PISA- Program for International Student Assessment)

מחקר פיזה, הנערך על ידי ארגון ה-OECD, נועד לבחון את האוריינות במתמטיקה, במדעים ובקריאה בקרב מדגם מייצג של תלמידים בני 16-15. הוא נערך אחת לשלוש שנים ומאפשר לעקוב אחר מגמות השינוי בהישגים לאורך זמן. במחקר משתתפות כ-70 מדינות מכל רחבי העולם. בכל מחזור מחקר מודגש תחום דעת אחר, והוא נבדק בהרחבה לעומת שני התחומים האחרים. מחקר פיזה 2012 יתמקד באוריינות מתמטית, ואוריינות קריאה ואוריינות מדעים ייבחנו בו כתחומי משנה. לצד תחומים אלו תיבדק בפיזה 2012 גם אוריינות התלמידים בשני תחומים חדשים: פתרון בעיות ואוריינות כלכלית/פיננסית. חידוש נוסף במחקר פיזה שייערך השנה טמון באופן העברת המבחן: בפעם הראשונה יהיה חלק מהמבחן  ממוחשב ויועבר באמצעות מחשבים. הסברים מפורטים על תחומי הדעת הנבדקים אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה בחלונית "מבחנים בין-לאומיים".

במסגרת המחקר ייערכו מבחנים לתלמידים, וכן יועברו שאלונים לתלמידים הנבחנים ולמנהלי בתי הספר שיידגמו, כמפורט להלן:

א.      מבחן הישגים לתלמידים: במבחן יהיו שני חלקים. החלק הראשון ייעשה באמצעות נייר ועיפרון, והשני - באמצעות מחשב. בחלק הראשון (באמצעות נייר ועיפרון) ישתתפו כל התלמידים הנדגמים בבית הספר, והוא יכלול שאלות במתמטיקה, בקריאה, במדעים ובאוריינות כלכלית. חלק זה יימשך 120 דקות. בחלק השני (הממוחשב) ישתתפו כמחצית מן התלמידים שנדגמו למחקר בבית הספר, לאחר שיסיימו את מבחן הנייר והעיפרון. החלק הממוחשב של המבחן יכלול שאלות בפתרון בעיות, באוריינות מתמטית ובאוריינות קריאה דיגיטלית (אינטרנטית), ויימשך 40 דקות.

ב.    שאלון לתלמיד: השאלון יכלול שאלות על אודות התלמיד ודעותיו; על סביבתו הלימודית בבית (כגון מספר הספרים בבית, הימצאותם של מכשירים כגון מחשב וטלוויזיה בבית); על הוריו (כגון השכלתם ועיסוקם) ועל מעורבותם בלימודיו; על אקלים הכיתה ובית הספר; על הזמן שהוא מקדיש ללימודים בבית הספר ומחוצה לו (כגון שיעורי בית ושיעורים פרטיים); על השימוש באמצעי תקשוב. דוגמת  שאלון אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה בחלונית "מחקרים בין-לאומיים".

ג.       שאלון למנהל: השאלון יכלול שאלות על בית הספר ועל המדיניות הבית-ספרית. את השאלון ימלאו מנהלי בתי הספר שיידגמו.

 

2.2     מחקר אייסילס 2013 

         (ICILS - International Study of Computer and Information Literacy)

מחקר אייסילס – מחקר חדש של ארגון ה-IEA – ייערך בשנת 2013. המחקר יעריך את המיומנויות של תלמידים בכיתה ח' בשימוש במחשב ובאמצעים ממוחשבים וכן היבטים מגוונים של שימוש במידע מתוקשב – איסוף מידע, יצירת מידע, ניהול מידע, ארגונו ושיתופו.

מטרת המחקר היא ללמוד על רמת מיומנויות התקשוב ואוריינות המחשב של התלמידים בגיל זה, ולמצוא את הגורמים בסביבת התלמיד (הבית ובית הספר) המשפיעים על רכישת מיומנויות אלו ועל השליטה בהן.

בשנת התשע"ב (2012) ייערך מחקר חלוץ שנועד לבדוק את טיב השאלות ואת התאמתן לתלמידים, הן ברמה הבין-לאומית והן ברמה הלאומית. במסגרת המחקר ייערך לתלמידים מבחן ממוחשב להערכת אוריינות התקשוב והמידע שלהם. כמו כן התלמידים, המורים והמנהלים ישיבו על שאלונים שיעסקו בתפיסות ובהתנהגויות הקשורות לשימוש במחשבים. להלן הפירוט:

א.    מבחן ממוחשב לתלמידים: התלמידים ישתתפו במבחן שיכלול מטלות שונות בסביבה ממוחשבת. במטלות אלו יידרש הנבחן לעבד מידע, להשתמש במידע תוך שימוש בכלים ממוחשבים שונים ולהשיב על שאלות הקשורות אליו.

ב.    שאלון לתלמיד: השאלון יכלול שאלות על אודות התלמיד, תפיסותיו ודעותיו; על סביבתו הלימודית בבית (כגון מספר הספרים בבית, הימצאותם של מכשירים כמו מחשב או טלוויזיה בבית); על הוריו (כגון השכלתם) ועל מעורבותם בלימודיו; על אקלים בית הספר (כגון תחושת המוגנות של התלמיד בבית הספר); על מידת השימוש של התלמיד באמצעים מתוקשבים במהלך לימודיו. השאלון יועבר באמצעות המחשב, בסיום המבחן.

ג.     שאלון למורה: שאלון זה מיועד למורים המלמדים בשכבת כיתות ח' בבתי הספר שיידגמו, והוא יועבר באמצעות האינטרנט.

ד.     שאלון למנהל: שאלון זה מיועד למנהלים של בתי הספר שיידגמו. הוא יכלול שאלות על בית הספר ועל המדיניות הבית-ספרית, ויועבר באמצעות האינטרנט.

 

2.3     מחקר טאליס 2013 

          (TALIS - Teaching and Learning International Survey)

מדינת ישראל תצטרף השנה למחקר בין-לאומי חדש - טאליס – שנערך על ידי ארגון ה-OECD. מחקר זה, המתמקד בסגל הוראה ומנהלים, נועד לבדוק תפיסות של מורים ומנהלים בנוגע להוראה ולמידה, שיטות הוראה בכיתה והתפתחותם המקצועית של המורים. המידע ייאסף באמצעות שאלונים למורים ולמנהלים בבתי הספר. המחקר יאפשר ללמוד על ההבדלים בין מדינות מבחינת המדיניות החינוכית  ושיטות ההוראה, על השפעתה של המדיניות החינוכית על התפתחותם המקצועית של מנהלים ומורים ועל סביבת הלמידה של בתי הספר.  

המחקר ייערך בקרב מורים ומנהלים בבתי ספר שבהם לומדים תלמידים בשכבות גיל ז', ח' ו/או ט', ובכלל זה בתי ספר יסודיים בכיתות א'-ח', חטיבות ביניים וחטיבות עליונות בכיתות ט'-י"ב. מחקר זה, כשאר המחקרים הבין-לאומיים, אינו מכוון להערכת מורים או בתי ספר, אלא מכוון לרמה הארצית והמגזרית בלבד. לא יינתן דיווח ברמת המורה או בית הספר.

בשנת התשע"ב (2012) ייערך מחקר חלוץ שנועד לבדוק את טיב השאלות שייכללו בשאלונים ואת מידת התאמתן למורים ולמנהלים, הן ברמה הבין-לאומית והן ברמה הלאומית. במסגרת המחקר  יתבקשו המורים והמנהלים להשיב על השאלונים האלה:

א.     שאלון למורה: מיועד למורים המלמדים בשכבות הגיל הרלוונטיות בבתי הספר שיידגמו. המורים ישיבו על השאלון באמצעות האינטרנט.

ב.      שאלון למנהל: מיועד למנהלים של בתי הספר שיידגמו. השאלון יכלול שאלות על בית הספר ועל המדיניות הבית-ספרית  ויתבצע באמצעות האינטרנט.

 

2.4     מועדי המחקרים הבין-לאומיים וגודל המדגם בכל אחד מהם 

בטבלה שלהלן מפורטים מועדי המחקרים הבין-לאומיים בהתשע"ב וגודל המדגם בכל אחד מהם. 

בעבור השתתפות במחקר פיזה יידגמו באופן אקראי ומייצג כ-180 בתי ספר, ובכל בית ספר יידגמו באופן אקראי כ-43 תלמידים בני 16-15 מכיתות שונות ומשכבות גיל שונות (על פי שנתון הלידה – ילידי 1996). המבחן יתקיים במתכונת נייר ועיפרון, וכל התלמידים שיידגמו בבית הספר יתבקשו להשיב על השאלון. כמחצית מהתלמידים הללו (כ-20) ייבחנו גם בחלק הממוחשב של המבחן. המנהל יתבקש להשיב על שאלון בית הספר.

לשם השתתפות במחקר החלוץ של אייסילס יידגמו באופן אקראי כ-40 בתי ספר, ובכל אחד מהם יידגמו באופן אקראי כ-20 תלמידים מקרב תלמידי כיתות ח'. כמו כן בכל בית ספר שבמדגם יידגמו כ-20 מורים מקרב מורי כיתות ח', והם יתבקשו להשיב על שאלון למורה. המנהל יתבקש להשיב על שאלון בית הספר.

בעבור השתתפות במחקר החלוץ של טאליס יידגמו באופן אקראי כ-30 בתי ספר, ובכל אחד מהם יידגמו באופן אקראי כ-20 מורים מקרב מורי כיתות ז'-ט'. מורים אלו ישיבו על שאלוני המחקר. המנהל יתבקש להשיב על שאלון בית הספר.

 

טבלה: מועדי המחקרים הבין-לאומיים שייערכו בקרב מדגמים אקראיים ומייצגים בשנה"ל התשע"ב

שם המחקר

המועדים*

דרגות הכיתה הנבחנות/ הגיל

מדגם ארצי מייצג

פיזה 2012

במהלך חודש מרס 2012

אדר-ניסן התשע"ב

בני 16-15

43 תלמידים מכל אחד מ-180 בתי הספר שיידגמו

אייסילס 2013

(מחקר חלוץ)

בסוף אפריל-תחילת מאי 2012

ניסן-אייר התשע"ב

כיתה ח'

20 תלמידים ו-20 מורים מכל אחד מ-40 בתי הספר שיידגמו

טאליס 2013

(מחקר חלוץ)

בחודשים מרס – אפריל 2012

אדר-ניסן התשע"ב

מנהלים ומורים לתלמידים בכיתות ז'-ט'

20 מורים מכל אחד מ-30 בתי ספר שיידגמו

 ______________

  * בתי הספר שיעלו במדגם לצורך המחקר יקבלו על כך הודעה כחודשיים לפני קיום  המחקר. המועד המדויק של המבחן בבית הספר ייקבע בתיאום ישיר עם בית הספר.

מידע נוסף על המחקרים הבין-לאומיים אפשר למצוא באתר האינטרנט של ראמ"ה בחלונית "מחקרים בין-לאומיים". 


 

בשאלות יש לפנות לראמ"ה, הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך,
בטל' 03-7632888, בפקס'  03-7632889,
 או בדוא"ל rama@education.gov.il,
כתובת אתר האינטרנט של ראמ"ה:
http://rama.education.gov.il

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/1, ב' באלול התשע"א, 01 בספטמבר 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014