education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

6. דרכי הוראה

6.2 טיולים ופעילות חוץ בית-ספרית

(תשעא) 6.2-1  רענון ההנחיות לקראת יציאה לטיול
 

1.      כללי

הוראה זו באה לרענן את ההנחיות הקשורות בטיולים בית ספריים ומתייחסת להיבטים הארגוניים, הבטיחותיים והפדגוגיים, הן בשלב התכנון וההכנה של הטיול והן במהלך הטיול עצמו. לאור תחקירים ובדיקות לאירועי בטיחות בטיולים שנערכו לאחרונה, עלה הצורך לרענן  ולהדגיש  את הנהלים הקשורים לפעילות חוץ-בית-ספרית ולטיולים.

מסמך זה אינו בא במקום ואינו מחליף הוראות קודמות בנושא טיולים אלא נועד להדגיש ולרענן אותן כדי למנוע אי בהירות לגבי תפקידם ואחריותם של מפקחים, מנהלים, מורים ובעלי תפקידים   בנוגע להכנה וניהול הטיול.  חשוב להכיר את ההנחיות במלואן כפי שהתפרסמו בחוזרי הוראות הקבע  לטיולים – היבטים פדגוגיים-ארגוניים, בטיחותיים וביטחוניים, והביטחון בפעילות חוץ-בית-ספרית  (חוזר סה/9(ג), סעיף 6.2-24 וחוזר סו/3(א), סעיף 6.2-28).

 

2.      היבטים חינוכיים

2.1     דגשים בבניית תכנית הטיולים הבית ספרית -  בעת תכנון הטיולים יש לנהוג על-פי "תכנית הליבה להכרת הארץ ואהבת מולדת" שהתפרסמה בשנת הלימודים התשס"ט ועוסקת בהיבטים החינוכיים של היציאה לטיול.  החוברת נשלחה לבתי הספר ונמצאת באתר האינטרנט של מינהל החברה והנוער - אגף של"ח וידיעת הארץ, בכתובת

/EducationCMS/Units/Noar/KatalogPirsumim/ hacharathHaartsVeahavathHaMoledeth/shelachliba.htm.

"תכנית הליבה להכרת הארץ ואהבת המולדת" בנויה במעגלים הולכים ונפתחים, מהסביבה הקרובה של התלמידים לעבר אזורי הארץ המרוחקים. מעגלים אלו יוצרים סדר הגיוני במערך הטיולים ושיטתיות בתפיסה החינוכית. העקרונות המנחים תפיסה זאת מצויים בעמ' 15-14 בחוברת. הצוות החינוכי בבית הספר יבנה את מערך הטיולים בהתאם לתכנית זו ובזיקה לתכניות הלימודים הרלוונטיות הנלמדות בשכבת הגיל.

2.2     מעורבות צוות חינוכי- "תכנית הליבה להכרת הארץ ואהבת המולדת" מדגישה את הצורך במעורבות סגל בית הספר – מנהלים, מחנכים ומורים מקצועיים - בתכנון הסיור, בהכנתו, בביצועו ובפעילות הסיכום  שאחריו. מעורבות הצוות החינוכי הכרחית להצלחת הטיול  ולהפיכתו למשמעותי עבור התלמידים.

2.3     הכנת הטיול - שלבי ההכנה לטיול יכללו את ההיבטים  האלה:

   –    היכרות מוקדמת של התלמידים עם אזור הטיול ועם הצפוי במהלכו. היכרות זאת כתהליך חינוכי תחשוף את התלמידים לאתגר שמציב הטיול ותקטין את הסיכונים הצפויים.

   –    הכנה בתחום החברתי: מימוש רעיון "לכל תלמיד תפקיד" ייצור מעורבות פעילה, טיפוח מנהיגות, עזרה הדדית וגילוי אחריות של התלמידים במהלך הטיול.

   –    תדרוך התלמידים וסגל המורים והמלווים בהוראות הביטחון והבטיחות של הטיול.

   –    למידה מוקדמת בכיתה על אתרים, נושאים, אירועים, אישים וכד' שאותם יפגשו התלמידים במהלך הטיול.

2.4     הגשת תוכנית טיולים: לפני תחילת שנת לימודים  יגיש מנהל בית הספר למפקח הכולל את תכנית הטיולים הבית ספרית. המפקח יוודא כי התכנית ערוכה בהתאם ל"תכנית הליבה להכרת הארץ ואהבת המולדת" ומאושרת על-ידי ועדות הטיולים המחוזיות.

2.5    מינוי רכז טיולים בית ספרי: רכז הטיולים  הוא הדמות המקצועית המרכזת את הפעילות החינוכית והערכית של טיולי ביה"ס ועליו מוטל לרכז את בניית הטיול כאירוע משמעותי בהוויה הבית ספרית. הרכז מוכשר בקורס רכזי טיולים ובהשתלמויות רענון בהדרכת אגף של"ח במחוז. הכשרת הרכז מסייעת ליצירת מערכת טיולים מקצועית איתנה. מנהל ביה"ס ימנה באמצעות "כתב מינוי" מורה מצוות ההוראה לתפקיד רכז טיולים. רכז הטיולים הבית ספרי ינחה חינוכית וארגונית את המורה האחראי על הטיול ואת צוות המורים המלווים, לאחר תיאום עקרוני עם מנהל בית הספר. 

2.6    תפקידי אחראי הטיול - לכל טיול ימונה אחראי טיול  שבאחריותו הטיול כולו על שלביו השונים. אחראי הטיול הוא הסמכות העליונה בכל נושא ועניין, הן במהלך ההכנות והן בשטח. המדריך המקצועי מוביל את התלמידים במהלך הטיול אולם אינו אחראי עליהם בהיבט החינוכי, המינהלי והארגוני במהלך הטיול. בשלב הכנת הטיול  ידריך האחראי את מחנכי הכיתות בנושאים כגון: הפעילות המתוכננת, יצירת המוכנות של התלמידים, בניית מערך ציפיות, חלוקת תפקידים, תדרוך נוהלי משמעת והתנהגות נאותה במהלך הטיול. בזמן הטיול אחראי הטיול מוודא כי תכנון הטיול מבוצע  בהתאם לשלבים שנקבעו והוא גם הסמכות העליונה בכל נושא הדורש הכרעה.

2.7    סיוע וייעוץ לצוות החינוכי בנושא הטיולים– לרשות בית הספר, המנהלים ורכזי הטיולים עומדות ועדות הטיולים המחוזיות המפעילות מערך רכזים  ברשות המקומית ומנחים לתכנית הליבה באגף של"ח וידיעת הארץ.  אפשר ליצור קשר על פי הטבלה הבאה:

 

המחוז

יו"ר ועדת הטיולים

וממונה אגף של"ח

הטלפון

צפון

שלמה אבורמד

04-6500192

חיפה

גבי בן חמו

04-8632646

מרכז

יצחק צרפתי

03-6896423

ת"א

יאיר מדיאל

03-6896209

ירושלים

משה חזקיה

02-5601509

דרום

יהודה ברבי

08-6263132

2.8    מדריך מקצועי מוסמך: בית ספר המסתייע במדריך להובלת הטיול ולהדרכתו יוודא כי למדריך "תעודת מדריך במערכת החינוך" בתוקף. כמו כן יוודא  שהמדריך מוסמך להדריך באזורי הטיול המתוכננים ועשה הכנה / היכרות עם המסלול בשנה האחרונה ולאחר שינוי אפשרי במסלול בשל פגעי טבע.

2.9    תיק טיול: אחראי הטיול יחזיק  בכל מהלך הטיול תיק טיול שבו יהיו כל הנתונים המחייבים בהתאם לסעיף בחוזר המפרט תכולת תיק טיולים.

 

3.      דגשים בטיחותיים

3.1    אישורים רפואיים: בית הספר יקפיד על  קבלת אישורים רפואיים לכל התלמידים לקראת היציאה לטיול. אחראי הטיול ירכז את נתוני התלמידים שלהם בעיות רפואיות, יעביר הנחיות אלו למלווים הרפואיים בטיול ויקפיד על הנחיות הרופאים והדרישות הטיפוליות המיוחדות הרשומות בחוות הדעת הרפואיות.

3.2    פעילות מיוחדת מחייבת אישורי הורים והכנה קפדנית: אנו מדגישים כי פעילות מיוחדת כמו רחצה בבריכה או בים, או כניסה למקווה מים, או טיול אופניים וכדומה, מחייבים אישורים מיוחדים של ההורים והכנת סגל קפדנית ומדוקדקת. הכנה זו כוללת לימוד מפורט של הפעילות והעברת דגשים מיוחדים לניהול הפעילות כפי שמפורטים בחוזר.

3.3    אישורים לשחייה ותדריך לרחצה:  אם מתוכננת רחצה בטיול,  על אחראי הטיול לפעול על-פי ההנחיות לפעילות מים המופיעות בחוזר הוראות הקבע סב/6(ב), סעיף 5.1-27.

         בין השאר עליו להקפיד על הפעולות  האלה:

         –       אישור ההורים כי התלמיד יודע לשחות.

         –       תדריך מקצועי למורים ולמלווים ומתן דף הנחיות לדגשים לקראת הרחצה (חלוקה לזוגות, איסור קפיצות למים, טיפול בבעיות משמעת, הגדרת זמן רחצה ומנוחה בצל עם צאת התלמידים מהמים, איסור רחצה לאחר ארוחה כבדה).

         –       תיאום אזור הרחצה עם המציל.

         –       המלווים יחולקו כך שמחציתם יהיו בתוך המים ומחציתם יהיו בחוף או על שפת הבריכה, סביב אזור הרחצה, צופים ומפקחים ומטפלים בבעיות משמעת והוצאת תלמידים החורגים בהתנהגותם מהמותר.

3.4    איסור רחצה: חל איסור לרחוץ בגבי מים טבעיים. יש להשגיח על תלמידים בהליכה בסמוך לגבים ונחלים זורמים ולהפנות תשומת לבם לסכנת  מעידות ונפילות.

3.5    הימנעות מקרבה למצוקים: יש להימנע מלהתקרב לשפת מצוק בשעת מנוחה ובעת תצפית במקומות גבוהים. יש לשמור על מרחק בטיחות של  כמה מטרים (לא פחות מ-10 מטר) ולמנוע מהתלמידים להתקרב לאזור שפת המצוק.

3.6    שיקולי בטיחות בתכנון הזמן: יש לתכנן את הזמן כך שהמסלול היומי יסתיים באור יום מלא והיציאה מהמסלול תהיה שעתיים לפני רדת החשיכה.

3.7     כמות מים מתאימה: אחראי הטיול  יוודא כי כמויות המים שהובאו מתאימות לכמות האנשים ולתנאי הטיול, בעיקר במסלולים ממושכים וקשים ובמזג אוויר חם.

 

3.8    חדר מצב טיולים משמש כמרכז מידע, דיווח והנחייה מקצועי המסייע לקבוצות מטיילים בשטח. חדר המצב פועל 24 שעות ביממה  במהלך כל ימות השנה, בטלפון 6222211–02.

 

4.      דגשים בתחום הביטחון

4.1     דגשים והנחיות לאחראי הטיול  מול הלשכה לתיאום טיולים

         –       יש ליצור קשר עם הלשכה לתיאום טיולים, לתאם ולקבל אישור על הטיול בהתאם לדרישות המחייבות לאישור הפעילות. יש להגיש בקשה ללשכה לתיאום טיולים  לא יאוחר מ- 14 יום לפני הטיול, רצוי  דרך  אתר האינטרנט בכתובת http://www.mokedteva.co.il. בקשות לשינוי או עדכון יוגשו באמצעות האינטרנט.

האישור המגיע מהלשכה לתיאום טיולים הוא אישור ביטחוני ואינו משחרר את האחראי על הטיול מללמוד  ולהכיר את ההיבטים הבטיחותיים. חובה על אחראי הטיול והפעילות ללמוד היטב את הנחיות הבטיחות לפעילות כפי שהן מפורטות בחוזרי המנכ"ל הרלוונטיים ולהנחות את המורים המלווים והתלמידים בהתאם.

         –       יש להקפיד על רישום מדויק של המסלולים שבהם הקבוצה יוצאת לטייל ולא להסתפק בציון חלופות אפשריות.

         –       יש לעדכן את הלשכה לתיאום טיולים בכל   ביטול של טיול.

4.2     דגשים והנחיות לאחראי הטיול  מול חדר מצב טיולים

       עדכון מצב מזג אוויר ובחינת היתכנות הטיול (במצב של שיטפונות, עומס חום וכד'): ערב הטיול יש להתקשר לחדר מצב טיולים ולבדוק עדכונים אחרונים, מזג אוויר, מצב מסלולים, ביטולים וכדומה.

                מצב חירום המתחייב משינוי תנאים או מפציעת תלמיד: אם התרחש מצב חירום במהלך הטיול,  כגון פציעת תלמיד או שינוי התנאים בשטח (לדוגמה: שרפה) יתקשר אחראי הטיול לחדר המצב ויעביר את המידע העדכני מהשטח. חדר המצב  ינתח את המידע, יבדוק את חומרתו  ואת מידת השפעתו על המטיילים. על סמך ניתוח זה יתקבלו החלטות, כגון: עצירת הטיול, פינוי המטיילים, שינוי המסלול וכדומה. אחראי הטיול בשטח יפעל לביצוע ההחלטות שיתקבלו בחדר המצב.

                פנייה של מטיילים במצוקה: פנייה לחדר המצב בעת מצוקה  חייבת לכלול  את הפרטים האלה: מי הגוף המטייל? מה קרה? מה נדרש לסיוע?  חדר המצב יחליט לפי שיקוליו ובהתאם למידע ולניתוחו על אופן הסיוע שיינתן למטיילים, כגון: הזנקת מסוק, מתן עזרה ראשונה באמצעות מד"א, הזעקה של יחידת חילוץ וכדומה.

                דיווח לחדר המצב: יש לדווח לחדר המצב על כל פינוי לבית החולים, גם אם לא נעשתה פנייה לקבלת סיוע באמצעות חדר המצב.

                דיווח על אלימות: במקרה של אירוע שיש בו אלימות על ידי המטיילים עצמם או כלפי מי מהם, יש לדווח לחדר המצב.

4.3     אבטחה

         –       מאבטח בטיול יהיה אדם שהוכשר כמאבטח טיולים או מי שהוכשר כמאבטח מוסדות חינוך ונושא תעודה של משטרת ישראל בתוקף.

–       איש הגמ"ר רשאי לשמש כמאבטח בטיול רק בגזרת הרשות שלו ו/או בכל מרחב יהודה ושומרון.

         –       חובש רשאי לשמש בטיול כמלווה רפואי, בתנאי שהוכשר בצה"ל ו/או במד"א ועדיין פעיל במד"א.

4.4     אבטחה בחניון לילה

         –       מאבטח שעבד במהלך היום אינו רשאי לשמש מאבטח ללילה, ולכן יש לדאוג למאבטח נוסף.

         –       האבטחה בחניון במתכונת לילה מתחילה עם רדת החשיכה  או עם הגעת  הקבוצה המטיילת לחניון.

         –       אפשר להתבסס על מאבטחים של המקום רק באכסניות נוער (אנ"א) ובבתי ספר שדה של החברה להגנת הטבע  שבהם עברו המאבטחים הכשרה של מאבטחי מוסדות חינוך או הכשרה למאבטחי טיולים. כל בקשה לחריגה מהנחייה זו מחייבת אישור של הממונה על הביטחון והבטיחות בטיולים באגף הביטחון של משרד החינוך.

4.5     עבודה מול פקחי הטיולים

                התייעצות עם פקח טיולים טרם הטיול ובשטח: מומלץ להתייעץ עם פקחי הטיולים של המשרד לפני הטיול ובמהלכו בכל הקשור לתכנון ועדכון  במצב בשטח. אפשר לפנות לחדר המצב, לטלפון הפקחים 6222211 -02,  לשם קבלת הפרטים ומספר הטלפון של הפקח האזורי.

                סיוע של פקח בשטח: פקחי הטיולים של משרד החינוך יכולים לסייע בבעיות שמתפתחות בשטח. מומלץ להסתייע בהם כאשר יש צורך לארגן הובלת מים נוספים תוך כדי הטיול,  לאתר ציוד שאבד, לסייע במהלך הטיול לתלמידים המתקשים לעמוד בו, כמו במצב של נקע, חשש להתייבשות וכדומה. פרטים של הפקח האזורי אפשר לקבל מחדר המצב.

 


 

בשאלות אפשר לפנות אל בעלי התפקידים האלה:

בנושא תכנים חינוכיים בטיול – אל מר גל כפרי, מנהל תכנית הליבה להכרת הארץ,

טל' 5603196- 02

בנושא ביטחון ואבטחה בטיול – אל מר שאול יגיל, סגן מנהל אגף בכיר לביטחון, בטיחות ושע"ח, טל 02-5603002

בנושא בטיחות בטיול – אל מר רותם זהבי, ממונה בטיחות ארצי,

טל' 02-5603001.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעא/5, כ"ו בטבת התשע"א, 02 בינואר 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014