education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.3 חינוך גופני

9.3-17  מילוי מקום של מורה לחינוך גופני בבית הספר

 
1. מבוא

1.1
תמצית

חוזר זה מבוטל

בהיעדרו של מורה לחינוך גופני מבית הספר יש למנות מורה שימלא את מקומו. להוראת החינוך הגופני הנחיות והוראות בטיחות ייחודיות רבות, ועל המורה הממלא את מקומו של המורה לחינוך גופני להיות בקיא בהן. כל זאת במטרה לשמור על בריאותם ועל שלומם של התלמידים. לפיכך אנו מביאים בסעיף זה את הכללים שיש למנות לפיהם ממלא מקום למורה לחינוך גופני בהיעדרו.

 
1.2
מטרת הפרסום

א. התוקף החל מ: 01 בנובמבר 2007

ב. התחולה:  כל מוסדות החינוך

ג. הסטטוס: חדש

ד.  חוזרים קודמים בנושא

ה. חוזרים קודמים בנושאים קשורים
 
1.3
המשנה החינוכית
 
1.4
התפוצה
המנהלים בכל מוסדות החינוך, מנהלי מחלקות החינוך ומנהלי מחלקות הספורט ברשויות המקומיות, המורים לחינוך גופני בכל מוסדות החינוך, תלמידי המסלולים להכשרת מורים לחינוך גופני במוסדות אקדמיים.
 
1.5
יישום ומעקב
 
1.6
הגורם האחראי

א.  שם היחידה/ אגף/ מינהל:  המזכירות הפדגוגית

ב. בעל התפקיד:  המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני

ג. מספר הטלפון:  03-6896136

ד. כתובת הדוא"ל:  avrahamzu@education.gov.il.
 
1.7
נספחים
 

2.  כללים לבחירת ממלא מקום למורה לחינוך גופני
2.1 כעיקרון בהיעדרו של מורה לחינוך גופני יש למנות מורה ממלא מקום.
2.2 במקרה של היעדרות המורה לחינוך גופני לתקופה ארוכה (שבועות / חודשים) -
א. המורה ממלא המקום יהיה מורה לחינוך גופני מצוות בית הספר או מחוצה לו.
ב. אם לא נמצא מורה לחינוך גופני ממלא מקום אפשר למנות סטאז'ר לחינוך גופני או סטודנט לחינוך גופני משנה ב' ומעלה.
2.3 במקרה של היעדרות המורה לחינוך גופני במשך יום או שעות בודדות בתוך יום העבודה -
א. יש לנהוג על פי ההנחיות ב-2.2 לעיל.
ב. אם לא נמצא מורה לחינוך גופני או סטאז'ר לחינוך גופני או סטודנט לחינוך גופני משנה ב' ומעלה כממלא מקום, ימונה מורה מצוות בית הספר כמורה ממלא מקום לשיעור החינוך הגופני. מורה זה ישגיח על התלמידים בפעילות משחקית ולא בפעילויות חינוך גופני מקצועיות הדורשות התמחות והכשרה מיוחדים, כמו התעמלות קרקע ומכשירים, אתלטיקה קלה, קפיצות וכד'.
2.4

לקבלת פרטים וטלפונים של מורים לחינוך גופני ו/או סטאז'רים להוראת החינוך הגופני כממלאי מקום יש לפנות אל המפקח על החינוך הגופני של בית הספר.

 

חוזר זה בוטל

 

עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסח/3(א), כ' במרחשוון התשס'ח, 01 בנובמבר 2007

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014