education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.3 ביטחון

5.3-60  נוהלי ביטחון בבתי הספר – תיק שטח במוסד החינוכי

 

הוראה זו מבוטלת

למעבר להוראה המעודכנת

1.      כללי

על פי הנחיית משטרת ישראל יש להכין תיק שטח למוסדות החינוך. מטרת תיק השטח היא לרכז נתונים רבים ככל האפשר כדי להעבירם בשעת הצורך לכוחות הביטחון במקרה של אירוע ביטחוני ובטיחותי זה או אחר.

 

2.      ייעוד התיק

ייעודו של תיק השטח הוא לשמש בסיס נתונים עדכני של שטח המתקן/ בית הספר המפרט את המבנים ואת דרכי הגישה לצורך פעולות הצלה של גורמי הביטחון השונים.

 

3.      הנחיות כלליות

3.1     האחריות להכנת תיק השטח

3.1.1  האחריות להכנת תיק השטח היא של רכז הביטחון הבית-ספרי, בסיוע קב"ט מוסדות החינוך של הרשות המקומית.

3.1.2  קב"ט מוסדות החינוך ינחה את הנהלת בית הספר במילוי נתוני תיק השטח ובצילום המבנים והשטח של המוסד החינוכי.

3.1.3  תיק השטח יאושר על ידי קב"ט מוסדות החינוך הרשותי.

 

3.2     מקום הימצאותו של תיק השטח

3.2.1  עותק אחד יימצא בכספת/בארון אצל קב"ט הרשות.

3.2.2  עותק שני (זהה לראשון) יימצא במקום נגיש במוסד החינוך/בבית הספר.

3.2.3  עותק שלישי יימצא בתחנת המשטרה המקומית.

 

3.3     עדכון תיק השטח

על קב"ט הרשות מוטלת האחריות לוודא שתיק השטח יעודכן על ידי בית הספר פעם אחת בשנה לפחות (הכנת תמונות נוספות, החלפת שמות התלמידים לפי הכיתות, הכנסת תוספות כתוצאה מבנייה חדשה ועוד).

 

3.4     סיוע המוסד החינוכי לקב"ט ולכוחות הביטחון

3.4.1  המוסד החינוכי יעדכן את הקב"ט המקומי בכל שינוי שחל במוסד החינוכי הקשור לתיק השטח.

3.4.2  המוסד יסייע לכוחות הביטחון בעת התרחשות אירוע.

 

תיק שטח במוסד החינוך


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/2(א), כ"ד בתשרי התשע"ג, 10 באוקטובר 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  06/12/2022