education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

9. תכניות לימודים

9.3 חינוך גופני

18–9.3  החלת ההוראות הנוגעות לפעילות ספורטיבית בבתיה"ס על מועדוני ספורט בית-ספריים

 

1.     מבוא

1.1     תמצית: סעיף זה עוסק בהחלת כל ההוראות הנוגעות לפעילות הספורטיבית בבתי הספר גם על מועדוני הספורט הבית-ספריים.

1.2     מטרת הפרסום

          א.      התוקף: החל מ-1 באפריל 2009

          ב.      התחולה: כלל מערכת החינוך

          ג.      הסטטוס: חדש

          ד.      חוזרים קודמים בנושאים קשורים

                  –   סעיף 5.1-43 בחוזר הוראות הקבע סח/3(א), "הוראות בטיחות בתחרויות רכיבה על אופני הרים" –  בתוקף

                  –   סעיף 9.3-15 בחוזר הוראות הקבע סז/3(א), "כללי ההתנהגות החינוכית, החברתית והספורטיבית לבתי"ס עי"ס הנוטלים חלק בתחרויות ספורט – 'האמנה החינוכית' " –  בתוקף

                  –   סעיף 5.1-41 בחוזר הוראות הקבע סו/3(א), "הוראות בטיחות בניווט תחרותי" בתוקף

                  –   סעיף 9.3-13 בחוזר הוראות הקבע סד/6(א), "בטיחות באירועי חינוך גופני וספורט של בתי הספר"בתוקף

                  –   סעיף 5.1-25 בחוזר הוראות הקבע סב/6(ב), ס"ק 7, "בטיחות בשיעורי החינוך הגופני"בתוקף.

1.3     התפוצה: מנהלי בתי הספר, המורים לחינוך גופני, המפקחים ומנהלי מחלקות הספורט ואגפי החינוך ברשויות המקומיות.

1.4     הגורם האחראי

א.      שם היחידה: המזכירות הפדגוגית

ב.      בעל התפקיד: המפמ"ר והממונה על החינוך גופני

ג.      מספר הטלפון: 6896136–03

ד.      כתובת הדוא"ל: avrahamzu@education.gov.il.

 

2.     ההוראה

2.1    מועדוני הספורט הבית-ספריים הם חלק בלתי נפרד מבתי הספר ונמצאים באחריותם של מנהלי בתי הספר.

2.2     תחרויות הספורט בין בתי הספר ובין מועדוני הספורט הבית-ספריים הם באחריות משרדנו, באמצעות הפיקוח על החינוך הגופני, ועל ניהולן חלות הוראות התקנון לאירועי החינוך הגופני.

2.3     הפעילות הספורטיבית במועדונים הבית-ספריים היא חלק מפעילות בית הספר, הגם שהיא מתקיימת בשעות אחר הצהריים בהמשך ליום הלימודים, ומנהל בית הספר אחראי גם לפעילות זו.

2.4     כל ההוראות המפורסמות בחוזרי המנכ"ל הקשורות לפעילות ספורטיבית, כולל הוראות הבטיחות, חלות גם על פעילות המועדונים הבית-ספריים.

 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשסט/8(א), ז' בניסן התשס"ט, 01 באפריל 2009

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014