education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.3 ביטחון

5.3-66  נוהלי ביטחון בבתי הספר - הנחיות ביטחון ובטיחות בהסעות ובמפרצי חנייה

 

הוראה זו מבוטלת

למעבר להוראה המעודכנת

1.      כללי

1.1     הרשות המקומית אחראית על ארגון ההסעות של התלמידים אל מוסדות החינוך ומהם.

1.2     כאשר תלמידים מגיעים בהסעות מאורגנות, המורידות את התלמידים בו-זמנית מכמה אוטובוסים בצמוד למוסד החינוכי, נוצר מצב של הצטברות מאות תלמידים בו-זמנית באותה נקודת הורדה/העלאה העלולה לשמש יעד לפיגוע.

ההנחיות בסעיף זה נועדו לפרט את הפעולות שיש לבצע לצורך אבטחת ביטחונם של תלמידי מערכת החינוך בבתי הספר שיש בהם הסעות, יחד עם הרשות המקומית ועם המשטרה שעיקרן:

-    מיפוי בתי הספר ומספר התלמידים המרבי המצטבר באותה נקודת זמן הן בתחילת יום הלימודים והן בסיומו (בעת פיזור התלמידים)

-    קיום סיור בנקודת ריכוז התלמידים על ידי קב"ט מוסדות החינוך הרשותי, בלוויית קצין אבטחה תחנתי/מרחבי/מחוזי של משטרת ישראל, וקביעת תכנית האבטחה.

1.3     האבטחה במפרצי החנייה (בנקודות ריכוז התלמידים) תתבסס על -

-    מערך האבטחה של משטרת ישראל באותה רשות, בהתאם להיערכות המחוז/המרחב/התחנה המשטרתיים;

-    סריקות בוקר יסודיות על ידי מאבטחי המוסד החינוכי שבצמוד לבית ספרם יש תחנות הסעה.

1.4     האחריות הכוללת לאבטחת מפרצי החנייה ונקודת ריכוז התלמידים בהסעות היא על משטרת ישראל.

 

2.      הנחיות ביטחון בהסעות

2.1     כללי

2.1.1  ההנחיות בנושא אבטחת הסעות תלמידים הן פועל יוצא של מצב הביטחון באזורים השונים. ההנחיות מתואמות עם גורמי הביטחון האחראים: צה"ל ומשטרת ישראל.

2.1.2  נוסף למובא בהמשך גורמי הביטחון והבטיחות האחראים מוסמכים לקבוע ולשנות את סדרי האבטחה של הסעות התלמידים בהתאם לצורכי הביטחון והבטיחות שייקבעו מעת לעת.

2.1.3  נהג המסיע תלמידים יהיה בעל אזרחות ישראלית.

2.1.4 אפשר לסווג את ההסעות כדלקמן:

א.    הסעות בתחום היישוב העירוני

ב.    הסעות בתחומי המועצות האזוריות/המועצות המקומיות (בעיקר הסעות לבתי ספר אזוריים) ורשויות "קו התפר"

ג.     הסעות בקו העימות וביהודה ובשומרון.

 

2.2     הנחיות ומרכיבי אבטחה וביטחון

2.2.1  חימוש ומיגון

א.    בהסעות המבוצעות על ידי רשויות מקומיות אל מחוץ לתחום היישוב מומלץ שהנהג יהיה נושא אקדח.

ב.    בהסעות המבוצעות על ידי המועצות האזוריות (בעיקר הסעות לבתי ספר אזוריים ועל ידי רשויות "קו התפר") על הנהגים להיות חמושים באקדחים.

ג.     בהסעות ברחבי יהודה ושומרון, שבהן האחריות על הביטחון השוטף, ובכלל זה אבטחת הסעות התלמידים, היא על צה"ל, על הנהג להיות חמוש באקדח.

 

2.2.2  אבטחה וביטחון

א.    הסעות תלמידים באזורי יהודה ושומרון תתבצענה בכלי רכב ממוגני ירי ו/או על פי הנחיות צה"ל.

ב.    דלתות הרכב וחלונותיו יהיו סגורים בכל השלבים של הסעת התלמידים בשטחי יהודה ושומרון.

ג.     אבטחת האוטובוס בחנייה

1)    בעת חניית האוטובוס יש לוודא שהדלתות והחלונות נעולים.

2)    אין להחנות אוטובוסים בחניונים לא מסודרים.

3)    אין לבצע הסעות של תושבי השטחים/הרשות הפלסטינית ברכבים להסעות תלמידים בכל עת.

4)    לפני כל העלאת תלמידים לאוטובוס יש לבצע בדיקה על פי הטופס בנספח שלהלן.

2.2.3  קשר

א.    כל רכב המסיע תלמידים יצויד במכשיר קשר למוקד כלשהו.

ב.    בהסעות המבוצעות על ידי המועצות האזוריות בתחומי הקו הירוק ורשויות "קו התפר" יהיו כל כלי הרכב מצוידים במכשיר קשר למוקד ביטחוני – הממשל הצבאי או המשטרה או הרשות המקומית – או למוקד ביטחוני אחר.

ג.     בכל רכב המסיע תלמידים ביהודה ובשומרון יותקן לחצן מצוקה שיאפשר פתיחת ערוץ דיבור דו-כיווני בין הרכב למוקד הביטחון ואזעקת כוחות לסיוע בזמן אמת.

 

3.      הנחיות בטיחות בהסעות

3.1     הסכנות בהסעות מאורגנות

·         תאונה במהלך העלייה לרכב ההסעה והירידה ממנו

·         אלימות והתפרעות של תלמידים במהלך הסעה מאורגנת

·         חוסר תשומת לב של הנהג והשארת ילד ברכב ההסעה בתום הנסיעה

·         תאונה של ילד היורד מההסעה ונדרש לחצות כביש בדרך לביתו.

 

3.2     בעלי תפקידים המשפיעים על הבטחת הבטיחות בהסעות מאורגנות אל מוסד החינוך וממנו

3.2.1  מנהל המוסד

א.    פעולות לתכנון: המנהל ישקול מינוי רכז הסעות ומינוי נאמני הסעות וייזום פעולות חינוך והסברה במהלך השנה.

ב.    שיתוף ההורים: מנהל המוסד ישתף את ההורים, וידריך וינחה אותם בכל הנוגע לאחריותם הישירה להתנהגות הילדים בתחנת האיסוף וההורדה, בזמן הנסיעה, בחציית כביש וכדומה.

ג.     מינוי רכז הסעות: רכז הסעות ימונה במוסד חינוך שיש בו מעל 300 ילדים המוסעים בהסעות מאורגנות, או פחות, לפי שיקול המנהל.

ד.    בדיקה של אירועים חריגים והפקת לקחים: מנהל המוסד יקבע נהלים פנימיים להתנהגות במקרה שילד אינו מגיע למוסד החינוך.

ה.    הסעות תלמידים בחינוך המיוחד: בהסעות לתלמידי החינוך המיוחד ידאג המנהל לוודא שהמלווים מתודרכים בכל הנוגע לבטיחות ההסעה על ידי הרשות המקומית.

3.2.2  רכז ההסעות הבית-ספרי (אם הוחלט שלא למנות פונקציה כזו במוסד, יגדיר מנהל בית הספר מי יבצע הפעולות האלה)

א.    הרכז ידאג לקבלת כתב מינוי והגדרת תפקיד ממנהל בית הספר.

ב.    הרכז יקבע את הנהלים ואת התקנון להתנהגות בהסעות.

ג.     הרכז יוודא את קיומן של חגורות הבטיחות בכלי הרכב וידאג לפעולות הסברה והטמעה בעניין החובה של התלמידים לחגור חגורת בטיחות במהלך הנסיעה.

ד.    הרכז יתדרך את המלווים ויקבע דרישות ברורות לפעולות המלווים בהסעות.

ה.    הרכז יקבע מתוך השכבה הבוגרת נאמני הסעות שיסייעו לשליטה בהסעות ויקבל מהם דיווח על אירועים חריגים.

ו.     הרכז יתחקר אירועים חריגים המדווחים אליו, יפיק מהם לקחים, יפעל לשיפור ההסעות ויפיץ עדכונים ולקחי אירועים לכלל המורים והתלמידים.           

ז.    הרכז ייזום פעילויות חינוכיות בשיתוף עם הרכז לבטיחות בדרכים ועם צוות בית הספר לעיצוב התנהגות תומכת בטיחות בזמן ההסעות.

ח.    הרכז יהיה בקשר עם רכז התחבורה ברשות או בבעלות ועם חברת ההסעות אשר תעביר דיווח מהנהגים על אירועים חריגים במהלך ההסעות.

3.2.3  המחנך

א.    מחנך הכיתה יתדרך את תלמידיו בהנחיות ובהוראות להתנהגות בטוחה בהסעות.

ב.    המחנך יעודד את תלמידיו לדווח על אירועים חריגים בהסעות. עליו לבדוק אירועים אלו, לנתח אותם עם התלמידים ולהעביר את הלקחים מהם להנהלת בית הספר.

3.2.4  המורה התורן

המורה התורן, המגיע לבית הספר ב-7.30 בבוקר ועוזב אותו בסוף היום, ייתן את דעתו בין השאר גם לכל הקשור בהסעות: עלייה בטוחה להסעה, איסור מעבר מאחורי רכב ההסעה ומלפניו, סיוע לילדים קטנים סביב ההמולה וההתגודדות במסופים ושמירה על סדר ועל התנהגות נאותה במסופי ההסעה.

3.2.5  רכז התחבורה ברשות המקומית

א.    רכז התחבורה ברשות המקומית ידאג למפות את כל תחנות האיסוף וההורדה של הילדים ברשות המקומית ויוודא  שתחנות אלו מאפשרות גישה בטוחה לרכב ההסעה, ללא הפרעה לתנועה הזורמת.

ב.    רכז התחבורה ידאג שהורדת הילדים תתבצע בצד שבו נמצא מוסד החינוך ובצד שבו נמצא ביתו של התלמיד.

ג.     רכז התחבורה ידאג לתדרך את חברות ההסעה ואת הנהגים שלהן בנושאים הנוגעים לבטיחות בהסעות.

ד.    רכז התחבורה יתחקר כל אירוע חריג במהלך ההסעות על פי הנחיות הרשות ויהיה בקשר רצוף עם ההנהלות של מוסדות החינוך ועם רכזי ההסעות כדי לעדכן אותם בממצאי בדיקות האירועים החריגים ובטיפול המחייב הנדרש.

ה.    הרכז יוודא שכלי הרכב של חברות ההסעה עומדים בדרישות משרד התחבורה ובתקנות המחייבות להסעות ילדים.

 

3.3     הסעת תלמידים בהסעות מאורגנות

3.3.1  חברת ההסעה וכלי הרכב שברשותה

א.    חברת ההסעה מחויבת לשאת רישיון הפעלה בתוקף מהמפקח על התעבורה במשרד התחבורה. כמו כן, הסעת התלמידים תבוצע ברכב שהותאם להסעת נוסעים והורשה לכך על ידי רשות הרישוי, כגון אוטובוסים או אוטובוסים זעירים ציבוריים, מוניות וטיוליות שמותקנות בהם חגורות בטיחות.

ב.    לחברה יהיה מינוי בתוקף של קצין בטיחות בתעבורה אשר קיבל מינוי מהאגף לקציני בטיחות במשרד התחבורה.

ג.     נהג המסיע 9 תלמידים או יותר, בכל גיל, יהיה בעל רישיון להסעת תלמידים. על הרישיון שברשותו תהיה חותמת "רשאי להסיע תלמידים". אם הרישיון ניתן לנהג לאחר 1996 אין צורך בחותמת.

ד.    חברת ההסעה תקפיד על הוראות הדין בעניין שעות נהיגה ומנוחה.

ה.    רכב ההסעה יהיה אך ורק מחברה המעסיקה קצין בטיחות בתעבורה.

ו.     רכב ההסעה יהיה תקין, בן 10 שנים לכל היותר, שעבר את כל הבדיקות הנדרשות והוא בפיקוח של קצין בטיחות בתעבורה.

ז.    כלי הרכב יכללו את כל האבזרים והציוד הנדרשים על ידי משרד התחבורה מכלי רכב המשמשים להסעת נוסעים ותלמידים, לרבות ערכת מילוט, מזגן וערכת עזרה ראשונה וערכת כיבוי אש.

ח.    כלי הרכב המסיעים תלמידים יצוינו באופן בולט, באמצעות שלט "הסעת תלמידים" ושלט נוסף המפרט בצורה ברורה את יעדי הנסיעה.

ט.    הנסיעה תתבצע רק כאשר התלמידים ישובים במושבי הרכב וחגורים בחגורות בטיחות ובהתאם לרישיון. לא יוסעו תלמידים בעמידה גם אם רישיון הרכב מתיר זאת.

י.     כלי הרכב המיועדים להסעת נכים ומוגבלים יהיו בהתאם למפרט הטכני להסעת נכים של אגף הרכב במחלקת התקינה במשרד התחבורה.

3.3.2  ארגון סדרי ההסעה וההתנהגות במסוף ההסעות הבית-ספרי

א.    הרשות המקומית, תוך שיתוף פעולה עם מנהל בית הספר, תקבע את תחנות האיסוף וההורדה. מומלץ כי תחנות אלה תיקבענה במקומות שבהם הילדים לא יוכרחו לחצות כבישים לפני עלייתם על הרכב המסיע ואחרי רדתם ממנו.

ב.    אם יש תלמידים המסיימים מוקדם יותר את הלימודים והאמורים להמתין להסעה, על מנהל בית הספר לקבוע סידורים מתאימים שיבטיחו שהתלמידים יימצאו תחת השגחה. התקנתן ותחזוקתן של תחנות ההסעה לתלמידים היא באחריות הרשות המקומית/הבעלות.

ג.     מסוף ההסעות הבית-ספרי יאושר על ידי הרשות המוסמכת, וכל קווי ההסעה ישולטו.

ד.    תוקמנה גדרות מגן להפרדת התלמידים מאזור התנועה, והתלמידים לא יורשו להימצא באזור זה.

ה.    יש לשאוף כי מסלול התנועה בתחנה יאפשר יציאה ללא שימוש בהילוך אחורי. במקרים שחייבים להשתמש בהילוך אחורי יפעל הנהג על פי ההנחיות הבטיחותיות המחייבות בתקנות התעבורה.

ו.     תחנת ההסעה תהיה מקורה ותשולט באופן ברור.

ז.    העלאת התלמידים והורדתם תתבצע באמצעות הדלת הקדמית בלבד, בתחנה המיועדת לכך.

ח.    באזור המסוף יותקן שילוט אזהרה בולט, "שטח תמרון אוטובוסים – הכניסה אסורה".

ט.    בשעת ההמתנה להסעה יש לעמוד על המדרכה, במרחק של צעד אחד לפחות משפתה. במקום שאין מדרכה יש להמתין ליד עמוד התחנה, במרחק שני צעדים משפת הכביש.

י.     הגיע רכב ההסעה לתחנה, יש להמתין עד שהוא ייעצר לחלוטין ולעלות אליו בטור ולפי התור.

יא.  אין להוציא את הידיים או את הראש מחלון הרכב.

יב.   אחרי הירידה יש להתרחק מיד מרכב ההסעה ולחכות על המדרכה עד שייסע. אין לחצות את הכביש לפני רכב ההסעה או מאחוריו.

3.3.3  ליווי בהסעה על ידי מבוגר

א.    רצוי שרכב המסיע ילדים ילווה על ידי אדם מבוגר (הורה, מורה וכדומה), ובמיוחד בהסעות אזוריות שבהן מסלול הנסיעה ארוך.

ב.    ליווי על ידי מבוגר הוא חובה בהסעת תלמידים של מוסדות החינוך המיוחד (ראה בנספח ג לעיל).

ג.     הסעה מאורגנת של תלמידי פנימיות למוסד חינוכי או לבתיהם תלווה על ידי מבוגר או על ידי תלמיד כיתה י"ג שעבר הכשרה מתאימה.

ד.    המלווה יעבור הכשרה ותרגול בבית הספר. המלווה גם יקבל רשימה של מספרי הטלפון של המוסד ושל הורי התלמידים.

ה.    אם ילד היורד מרכב ההסעה צריך לחצות כביש, יעשה זאת המלווה יחד אתו. בסוף הנסיעה יוודא המלווה שלא נשאר ילד ברכב.

3.3.4  הנחיות בטיחות לנהג

א.    הנהג אינו רשאי לשנות את מסלול הנסיעה על דעת עצמו.

ב.    באיסוף ובהורדה על הנהג לפתוח את הדלת הקדמית בלבד ולדאוג שהתלמידים ייכנסו לרכב ויצאו ממנו בצורה מסודרת.

ג.     אין להסיע תלמידים בעמידה.

ד.    במהלך הנסיעה על הנהג להיות עירני גם למתרחש בתוך הרכב (הוצאת ידיים וראש מחוץ לרכב, התנהגות פרועה של תלמידים והתנהגויות מסוכנות אחרות).

 

4.      אבטחת מפרצי חנייה

4.1     כללי

במערכת החינוך מתקיימות הסעות תלמידים אל מוסדות החינוך ומהם, בעיקר למוסדות חינוך שבהם לומדים תלמידים מכמה רשויות או מכמה יישובים. תלמידים אלו מגיעים בהסעות מאורגנות המפנות את התלמידים בו-זמנית מכמה אוטובוסים בצמוד למוסד החינוכי. מצב זה, המאפיין בעיקר בתי ספר של המועצות האזוריות, גורם להצטברות של מאות תלמידים בו-זמנית באותה נקודת הורדה/העלאה, העלולה לשמש יעד לפיגוע.

 

4.2     הפעולות שיש לבצע לצורך אבטחת ביטחונם של תלמידי מערכת החינוך  באותם בתי ספר

4.2.1  מיפוי בתי הספר ומספר התלמידים המרבי המצטבר באותה נקודת זמן הן בתחילת יום הלימודים והן בסיומו (פיזור התלמידים)

4.2.2  קיום סיור בנקודת ריכוז התלמידים על ידי קב"ט מוסה"ח הרשותי, בלוויית קצין אבטחה תחנתי/מרחבי/מחוזי של משטרת ישראל, וקביעת תכנית האבטחה.

 

4.3     האבטחה באותם מפרצי חנייה (נקודות ריכוז התלמידים) תתבסס על –

4.3.1  מערך אבטחת מוסדות החינוך ו/או מערך האבטחה של משטרת ישראל באותה רשות, בהתאם להיערכות המחוז/המרחב/התחנה המשטרתיים;

4.3.2  סריקות בוקר יסודיות על ידי מאבטחי המוסד החינוכי שבצמוד לבית ספרם יש תחנות הסעה.

נספח: טופס בדיקה ביטחונית לאוטובוס המסיע תלמידים (הבדיקה תבוצע על ידי הנהג)


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/2(א), כ"ד בתשרי התשע"ג, 10 באוקטובר 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  01/02/2020