education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

5. בטיחות, ביטחון ושעת חירום

5.3 ביטחון

5.3-63  נוהלי ביטחון בבתי הספר - הנחיות ביטחון באירועים המתקיימים בתוך המוסד החינוכי

 

1.      כללי

1.1     נוהל זה עוסק בסדרי האבטחה שיש לנקוט במסגרת פעילויות ואירועים המתבצעים בתוך המוסד החינוכי לאחר שעות הלימודים הפורמאליות. הנוהל מפרט את פעולות הביטחון שיש לבצע לקראת האירוע, בעת האירוע ואחריו.

1.2     לכל אירוע ימנה מנהל בית הספר אחראי לשמירה על הביטחון, על הסדר ועל שלומם של המשתתפים שיפעל בהנחיית רכז הביטחון הבית-ספרי המונחה על ידי קב"ט הרשות.

1.3     מנהל האירוע שמונה על ידי המנהל יוציא לפועל את הנחיות הביטחון והבטיחות לאירוע ויהיה הסמכות למתן הוראות באירוע חירום, כמפורט להלן:        

1.3.1  עליו להיות בקשר עם קב"ט מוסה"ח הרשותי וליידע אותו בכל פרטי האירוע.

1.3.2  עליו להציב את הסדרנים ואת המאבטחים במוסד על פי הנחיות קב"ט הרשות  ולתדרך אותם.

1.3.3  עליו לפקח על המאבטחים ועל הסדרנים במהלך האירוע (בנושאים אלו: שגרת עבודה, סריקות, כניסה מבוקרת, התנהגות וקיום הנחיות כנדרש).     

 

2.      תכנית האבטחה

2.1     תכנית האבטחה תאושר על ידי קב"ט מוסה"ח ברשות, והיא תכלול:

2.1.1  מאבטחים סטטיים בשער הכניסה הראשי;

2.1.2  מאבטחים ניידים (פטרול);

2.1.3  סדרנים;

2.1.4  מע"רים/חובשים לאירוע שמשתתפים בו יותר מ-400 איש;

2.1.5  רכב פינוי לאירוע שמשתתפים בו יותר מ-1,000 איש.

2.2     יש לבצע בדיקה קפדנית של כל הנכנסים לאירוע, ובכלל זה בדיקת הכבודה.

2.3     לאירוע שיש בו יותר מ-500 איש יש להתקין מערכת כריזה.

2.4     יש לצייד את בעלי התפקיד במכשירי קשר.

2.5     באירוע העשוי להתמשך לשעות החשכה יש לצייד את בעלי התפקיד בפנסים.

 

3.      הפעולות שעל מנהל האירוע לבצע

3.1     תדרוך כל כוחות האבטחה והסדרנים

3.2     שילוב אמצעי אבטחה קיימים

3.3     תיאום האירוע עם גורמי חוץ (המשטרה, מד"א, כיבוי אש)

3.4     ביצוע סריקות לפני תחילת האירוע

3.5     תכנון פתחי המילוט והצבת סדרן בכל פתח

3.6     שילוט פתחי כניסה, יציאה ומילוט

3.7     תכנון שטחי פינוי ושילוטם.


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעג/2(א), כ"ד בתשרי התשע"ג, 10 באוקטובר 2012

 
   תאריך עדכון אחרון:  13/07/2014