education - חינוך חוזרי מנכ''ל
 
   
 
 
 
 
 
 

2. אורחות חיים במוסדות החינוך

2.2 בריאות

2.2-75  ההיבט התזונתי ביישום אופק חדש בגני הילדים

 

חוזר זה מבוטל

למעבר לחוזר המעודכן

 

מבוא

תמצית

סעיף זה בא להנחות את מנהלות הגן ואת צוותן כיצד יש להיערך להזנה בגני הילדים בשל הארכת יום הלימודים.

 

התוקף: החל מ-1 בספטמבר 2011.

התחולה: כלל גני הילדים במערכת החינוך.

הסטטוס: חדש.

חוזרים קודמים בנושאים קשורים: סעיף 2.2-61 בחוזר הוראות הקבע סז/3(א), "הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות החינוך" – בתוקף.

התפוצה:  מנהלי  גני הילדים, מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות והמפקחים על גני הילדים.

הגורם האחראי

א.             שם היחידה: המזכירות הפדגוגית

ב.             בעל התפקיד: המפקח על תחום הבריאות

ג.              מספר הטלפון: 02-5603220

ד.             כתובת הדוא"ל: briut@education.gov.il

נספח: הצעה לתפריטים לארוחת בוקר בגן.

 

1.     רקע

הצטרפות גני הילדים למסגרת אופק חדש מאריכה את יום הלימודים, וכפועל יוצא ארוחת הצהריים שהילדים אוכלים בבית או במסגרת לא-פורמאלית אחרת מתאחרת. אי לכך על צוות הגן להפעיל את מסגרות ההזנה בהתאם להארכת יום הלימודים ולדאוג לתפריט הכולל תזונה מתאימה ומספקת כמפורט להלן. כמו כן על הצוות להדריך את ההורים לגבי הרכב פריטי המזון לארוחה המומלצת, תדירות אכילתה וגודל המנה הרצויה (ראה בנספח). המלצת משרד הבריאות האמריקאי שאומצה על ידי משרד הבריאות הישראלי היא להגיש לילדים ארוחה או ארוחת ביניים כל 3 שעות.

 

בגני הילדים מתקיימים שני מודלים של ארוחה במצב הקיים:

–        מזנון פתוח בין השעות 10:30-8:30 לערך שבו הילדים בוחרים מתי לגשת לאכול על פי תחושת הרעב שלהם

–        ארוחה משותפת בשעה 10:30 לערך שבה כל ילדי הגן והצוות החינוכי אוכלים יחד.

 

בגנים מתקיימים גם שני מודלים של אספקת מזון:

–        הילדים מביאים את ארוחת העשר מהבית.

–        האוכל נרכש במרוכז בגן, והסייעת מכינה את הארוחות יחד עם ילדי הגן.

 

2.     ההנחיות לפעולה

2.1     בשל הארכת יום הלימודים יש להקדים את ארוחת הבוקר ולהוסיף עוד ארוחה קלה שתינתן לילדים כשעה וחצי לפני סיום יום הלימודים. חשוב שהארוחות ישתלבו בסדר היום של הגן ויתאימו לצורכי הילדים. בנושא סדר היום בגן אפשר לפנות לאתר האגף לחינוך קדם-יסודי, בכתובת זו: www.education.gov.il/preschool

2.2     לארוחה הקלה הנוספת יש להוסיף עוד חצי כריך עם ירק ופרי או שתי מנות פרי לילדים שאינם מעוניינים בחצי כריך נוסף.  

2.3     אם ההורים מציידים את הילדים באוכל, יש להנחותם באשר לתוספת שפורטה לעיל. כמו כן יש להבהיר את החשיבות של הזנה נכונה במפגש עם ההורים ולשלוח להם הצעות לתפריטים.

2.4     אם המזון לארוחות נרכש במרוכז, יש לדאוג לרכישת ירקות ופרות שיוצעו לילדים כשעה וחצי לפני סיום הפעילות.

2.5     חשוב להמליץ להורים שלפני היציאה לגן יאכלו הילדים ארוחת בוקר המכילה מאכלים עשירים בסידן. ארוחה כזו יכולה לכלול כוס חלב או שוקו, דגני בוקר – לא ממותקים – עם חלב, פרוסת לחם מרוחה בגבינה או בכל ממרח עשיר בסידן ועוד. עם זאת, ידוע כי ילדים רבים אינם אוכלים ארוחת בוקר בביתם, ולילדים אלו מומלץ להציע טעימה של מאכלים עשירים בסידן עם הגעתם לגן.

2.6     יש להקפיד לספק לילדים שתייה - של מים בלבד.

 

3.     הצעה לזמני הארוחות בהתאם לצורכי הילדים ולשיקול הדעת של הגננת

מזנון פתוח

ארוחה משותפת

10:30-8:30: ארוחת בוקר

8:45-8:30: טעימת בוקר

13:00-12:00: טעימת צהריים

10:30 לערך: ארוחת ביניים

 

13:00: טעימת צהריים

 

 

4.     נספח הצעה לתפריטים לארוחת הבוקר בגן

          נספח הצעה לתפריטים לארוחת הבוקר בגן 


עדכוני rss

 

חוזר מנכ''ל תשעב/1(ב), ב' באלול התשע"ב, 01 בספטמבר 2011

 
   תאריך עדכון אחרון:  07/04/2016